Działka na sprzedaż, 557m2, Rudno

44 000 PLN

Rudno, pomorskie, PL

  • 557 m2

  • 79 PLN/m2

  • 557 m2

  • 557 m2

  • 79 PLN/m2

  • 557 m2

Nr oferty: 1534194 / 38119/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38119/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 557 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Budowlana
  • Cena:44 000 PLN

Opis

Pelplin, dnia 15 stycznia 2023r. RPŚ.680.8.2023.AK Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 poz. 344 ze zm.) oraz §3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213), ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennymi zagospodarowaniu terenu (Dz. U. 2022 poz. 503), §13, §14 oraz §17 Uchwały XVII/150/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 marca 2012r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pelplin (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 1534), Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności niżej opisanych nieruchomości gruntowych: Lp. Oznaczenie działki, powierzchnia, i położenie Opis Termin przetargu Cena 1. Numerdziałki 215/6 Powierzchnia 0,0557 ha Miejscowość Rudno Gmina Pelplin KW GD1T/00047147/8 Nieruchomość położona jest we wsi Rudno, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej. Sąsiedztwo od strony wschodniej stanowi zespół zabudowy wzdłuż ulicy Ogrodowej – wolnostojące budynki jednorodzinne, szkoła publiczna z halą sportową i przyszkolnym boiskiem. Za północną granicą działki znajduje się działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, za południową granicą działki znajduje się droga gminna i budynek wielorodzinny. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, teren jest nachylony, poziom gruntu obniża się w kierunku zachodnim. Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Dojazd: Dojazd do działki możliwy jest wewnętrzną drogą gminną o nawierzchni gruntowej, która łączy się z drogą krajową nr 91. Warunki geotechniczne: nie badano Uzbrojenie: możliwość podłączenia sieci elektrycznej, sieci wodociągowej, sieci sanitarnej Przeznaczenie: Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki 215/6 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin dnia 21 września 2020r. wydał decyzję o warunkach zabudowy nr RPŚ.6730.54.2020.KF dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Termin przetargu: 19.02.2024r. Godz. 9:00 Miejsce przeprowadzenia przetargu: Urząd Miasta i Gminy Pelplin, Sala Ślubów, I piętro Cena wywoławcza: 44 000,00 zł do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23% Wadium: 4 400,00 zł Minimalne postąpienie: 440,00 zł 2. Numer działki: 215/7 Powierzchnia: 0,0707 ha Miejscowość: Rudno Gmina Pelplin KW GD1T/00047147/8 Nieruchomość położona jest we wsi Rudno, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej. Sąsiedztwo od strony wschodniej stanowi zespół zabudowy wzdłuż ulicy Ogrodowej – wolnostojące budynki jednorodzinne, szkoła publiczna z halą sportową i przyszkolnym boiskiem. Za północną granicą działki znajduje się działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, za południową granicą działki znajduje się droga gminna i budynek wielorodzinny. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, teren jest nachylony, poziom gruntu obniża się w kierunku zachodnim. Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Dojazd: Dojazd do działki możliwy jest wewnętrzną drogą gminną o nawierzchni gruntowej, która łączy się z drogą krajową nr 91. Warunki geotechniczne: nie badano Uzbrojenie: możliwość podłączenia sieci elektrycznej, sieci wodociągowej, sieci sanitarnej Przeznaczenie: Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki 215/7 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin dnia 21 września 2020r. wydał decyzję o warunkach zabudowy nr RPŚ.6730.55.2020.KF dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Termin przetargu: 19.02.2024r. Godz. 9:00 Miejsce przeprowadzenia przetargu: Urząd Miasta i Gminy Pelplin, Sala Ślubów, I piętro Cena wywoławcza: 55 000,00 zł Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23% Wadium: 5 500,00 zł Minimalne postąpienie: 550,00 zł I. Licytacja przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w kolejności ustalonej w tabeli. II. Brak zobowiązań dla nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym nr 215/6 i 215/7 o. Rudno. III. W dziale III Prawa, Roszczenia i Ograniczenia Księgi Wieczystej nr GD1T/00047147/8 figuruje następny wpis: NIEODPŁATNA I NIEOGRANICZONA W CZASIE SŁUŻBNOŚĆ PRZESYŁU POLEGAJĄCA NA: 1) PRAWIE KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO BUDOWY LINII TELEKOMUNIKACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI (BUDOWA, A W PRZYSZŁOŚCI KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO PRZESYŁU) - W POSTACI KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO W MIKRORURZE GRUBOŚCIENNEJ O ŚREDNICY 7 MM DLA PRZYŁĄCZY; 2) ZNOSZENIU ISTNIENIA POSADOWIONYCH NA NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 1, PO ICH POSADOWIENIU; 3) PRAWIE DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO DOKONYWANIA KONSERWACJI, REMONTÓW, MODERNIZACJI, USUWANIA AWARII ORAZ PRZEBUDOWY URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO PRZEKAZU TELKOMUNIKACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 1 I PKT. 2, WRAZ Z PRAWEM WEJŚCIA I WJAZDU NA TEREN ODPOWIEDNIM SPRZĘTEM PRZEZ PRACOWNIKÓW LABORATORIUM BADAWCZEGO ZENIT PAWEŁ KARCZ ORAZ PRZEZ WSZYSTKIE PODMIOTY I OSOBY, KTÓRYMI LABORATORIUM BADAWCZE ZENIT PAWEŁ KARCZ POSŁUGUJE SIĘ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDCĄ NIERUCHOMOŚCI KAŻDORAZOWEGO ZAJĘCIA NIERUCHOMOŚCI W CELU PRZEPROWADZENIA PRAC W RAMACH USTANOWIONEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ZA WYJĄTKIEM ZDARZEŃ NAGŁYCH, ZWIĄZANYCH W SZCZEGÓLNOŚCI Z KONIECZNOŚCIĄ USUWANIA SKUTKÓW AWARII, OBOWIĄZEK UPRZEDNIEGO INFORMOWANIA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB ZARZĄDCY NIE OBOWIĄZUJE IV. Rodzaj zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. V. Wpłaty: wadium należy wpłacić w terminie do dnia 15 lutego 2024r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Pelplin BS Skórcz 0/Pelplin 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004 – dowodem wpłaty wadium jest potwierdzenie z banku lub z poczty. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Terminem wpłaty wadium jest uznanie na rachunku bankowym Gminy Pelplin. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od zakończenia przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu. VI. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo (ewentualnie zgoda organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot, dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. VII. Cena sprzedaży płatna jest jednorazowo przed zwarciem umowy notarialnej. VIII. O terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zawiadamiany jest pisemnie. IX. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca. X. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. XI. W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanej działki, przyszły nabywca wykona je we własnym zakresie i na własny koszt. XII. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. XIII. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. 2017 poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać pozwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda jest wymagana. XIV. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021. poz. 2213) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344) XV. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ma prawo do odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. Dodatkowych informacji o nieruchomościach udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie Pl. Grunwaldzki 4, pokój 30B lub pod nr tel. 58 536-12-61 wew. 12. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy na okres od dnia 15 stycznia 2024r. do dnia 19 lutego 2024r. Ogłoszenie zostanie także opublikowane w Monitorze Urzędowym. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Pelplin tel: 58 536-12-61 wew. 12 krog@pelplin.pl