Obiekt komercyjny na sprzedaż, 61,71m2, Rudno

64 100 PLN

Rudno, pomorskie, PL

  • 61,71 m2

  • 1 039 PLN/m2

  • 61,71 m2

  • 1 039 PLN/m2

Nr oferty: 1534195 / 9501/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 9501/3186/OOS

Szczegóły

  • Oferta:Obiekt komercyjny 61,71 m2 na sprzedaż
  • Cena:64 100 PLN

Opis

Pelplin, 17 stycznia, 2024 r. RPŚ.680.7.2023.AK O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zmianami), w związku z art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 poz. 344 ze zmianami) oraz §3 ust. 1, §13, §14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) oraz §17 Uchwały XVII/150/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 marca 2012r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pelplin (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 1534), Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności niżej opisanej zabudowanej nieruchomości gruntowej: I. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI: działka nr 259/18, pow. 0,0155 ha, zabudowana budynkiem, o powierzchni użytkowej 61,71 m2. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/00016791/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. II. POŁOŻENIE: Gmina: Pelplin, obręb geodezyjny: Rudno III. STAN PRAWNY: przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Pelplin IV. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 64 100,00 zł netto (SŁOWNIE ZŁOTYCH: sześćdziesiąt cztery tysiące sto 00/100), do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT. 1. Cena sprzedaży nieruchomości brutto, płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Pelplin. 2. O terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zawiadamiany jest pisemnie. 3. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca. V. TERMIN PRZETARGU: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 lutego 2024r., o godz. 11°° w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 4 – I piętro (sala ślubów). VI. OPIS NIERUCHOMOŚCI: 1. Działka nr 259/18 o powierzchni 0,0155 ha, położona jest przy ulicy Przemysłowej 3, w terenach zabudowy przemysłowo-usługowej, zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 91, na obrzeżach zabudowy wsi Rudno. Centrum wsi Rudno znajduje się w promieniu 1 km, odległość do Pelplin wynosi ok. 5 km. Nieruchomość posiada dostęp do ulicy Przemysłowej, która jest drogą gminną o nawierzchni utwardzonej. Wjazd na drogę krajową nr 91 znajduje się w odległości 300 m. Nieruchomość jest zlokalizowana w zwartej zabudowie budynków usługowych, produkcyjnych i magazynowych. W sąsiedztwie znajduje się warsztat samochodowy i stacja kontroli pojazdów, budynek garażu i obiekt składowy. Działka nr 259/18 kształtem jest zbliżona do prostokąta, teren jest płaski. Front działki znajduje się od strony wschodniej. Teren przez budynkiem jest utwardzony. Teren z tyłu budynku jest niezagospodarowany i bez możliwości dostępu ze względu na usytuowanie zabudowy i brak wejścia w zachodniej ścianie budynku. 2. Opis budynku: Murowany, parterowy budynek usługowy, składający się z dwóch przylegających do siebie pomieszczeń o funkcji garażu/warsztatu, które posiadają oddzielne bramy wjazdowe. Budynek wymaga kapitalnego remontu. 3. Przeznaczenie: Obszar, na którym jest położona nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest oznaczony, jako tereny istniejącego zainwestowania. 4. Dojazd do nieruchomości: Nieruchomość posiada dostęp do ulicy Przemysłowej, która jest drogą gminną o nawierzchni utwardzonej. Wjazd na drogę krajową nr 91 znajduje się w odległości 300 m. 5. Uzbrojenie: działka 259/18 posiada podłączenie do sieci energetycznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci teletechnicznej. 6. Gmina Pelplin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo-wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości. Inwestor, we własnym zakresie, w zależności od potrzeb, opracuje dokumentację techniczną. 7. WADIUM: 1. TERMIN WNIESIENIA WADIUM UPŁYWA DNIA 15 lutego 2024 roku (datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pelplin). 2. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy Gminy Pelplin – BS Skórcz O/Pelplin Nr 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004 w wysokości 6 410,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy czterysta dziesięć 00/100) 3. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wniesienie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń 4. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1) wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: a) dowodu wniesienia wadium; b) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; c) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu). 2) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. VII. MINIMALNE POSTĄPIENIE: 641,00 zł (1% ceny wywoławczej netto) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. VIII. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. IX. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz z pełną treścią zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin II piętro, pok. nr 29 (tel. 58 536-12-61 wew. 12 lub na stronie internetowej www.pelplin.pl w zakładce system informacji przestrzennej. X. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej, uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda jest wymagana. XI. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości. XII. Przystępując do przetargu oferent akceptuje wszystkie jego warunki. XIII. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. XIV. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uzyskać można w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie Plac Grunwaldzki 4, II piętro, pokój 30B lub pod nr tel. 536-12-61 w.12. XV. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin na okres od dnia 15 stycznia 2024 roku do dnia 19 lutego 2024 roku oraz na stronie internetowej www.pelplin.pl/BIP. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Pelplin tel: 58 536-12-61 wew. 12 krog@pelplin.pl

Przeznaczenie

Handel / Usługi