Mieszkanie na sprzedaż, 75,55m2, Małe Walichnowy

76 000 PLN

Małe Walichnowy, pomorskie, PL

  • 75,55 m2

  • 1 006 PLN/m2

  • 75,55 m2

  • 1 006 PLN/m2

Nr oferty: 1534196 / 10033/3186/OMS

Nr oferty w biurze: 10033/3186/OMS

Szczegóły

  • Oferta:Mieszkanie 75,55 m2 na sprzedaż
  • Cena:76 000 PLN

Opis

Pelplin, dnia 15 stycznia 2024r. RPŚ.680.2.2023.AK Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 poz. 344 ze zm.) oraz §3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213), ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennymi zagospodarowaniu terenu (Dz. U. 2022 poz. 503), §13, §14 oraz §17 Uchwały XVII/150/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 marca 2012r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pelplin (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 1534), Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności niżej opisanej nieruchomości gminnej: Lp. 1 Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia, i położenie Lokal nr 2 w budynku 18a położonym w miejscowości Małe Walichnowy. Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 134 o. Małe Walichnowy, gmina Pelplin. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 75,55 m2, do lokalu nr 2 przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 1,71 m2. Powierzchnia działki nr 134 wynosi 0,0600 ha. Udział w nieruchomości gruntowej – działce 134 oraz w częściach wspólnych nieruchomości – dla lokalu nr 2 wynosi: 4234/10000. Opis Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w czterolokalowym budynku mieszkalno – usługowym w zabudowie bliźniaczej (3 lokale mieszkalne i sklep). Lokal nr 2 w budynku 18 a w Małych Walichnowach, składa się z pokoju z aneksem kuchennym (47,80 m2), pokoju (21,52 m2), łazienki (6,23 m2), do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 1,71 m2. Lokal w stanie do kapitalnego remontu. Budynek na działce nr 134 jest przyłączony do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Na działce zlokalizowane są również obiekty gospodarcze niezwiązane trwale z gruntem. Przed budynkiem znajdują się miejsca postojowe. Dla lokalu nie założono księgi wieczystej. Nieruchomość gruntowa zapisana jest w kw nr GD1T/00029326/5 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie. Termin przetargu Termin przetargu: 19.02.2024r. o godz. 10:00 Miejsce przeprowadzenia przetargu: Urząd Miasta i Gminy Pelplin, Sala Ślubów, I piętro Cena Cena wywoławcza: 76 000,00 zł Wadium: 7 600,00 zł Minimalne postąpienie: 760,00 zł I. W dziale III Prawa, Roszczenia i Ograniczenia i w dziale IV Hipoteka księgi wieczystej nr GD1T/00029326/5 istnieje wpis W ŁAMIE 3 UJAWNIONO PROJEKT WPISU O TREŚCI: WSZELKIE CIĘŻARY CIĄŻĄCE NA LOKALACH WYDZIELONYCH Z NIERUCHOMOŚCI CIĄŻĄ NA PRZYNALEŻNYCH DO NICH UDZIAŁACH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI. WPISANO DNIA 14 CZERWCA 1999 R. II. Rodzaj zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. III. Wpłaty: wadium należy wpłacić w terminie do dnia 15 lutego 2024r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Pelplin BS Skórcz 0/Pelplin 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004 – dowodem wpłaty wadium jest potwierdzenie z banku lub z poczty. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Terminem wpłaty wadium jest uznanie na rachunku bankowym Gminy Pelplin. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od zakończenia przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu. IV. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo (ewentualnie zgoda organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot, dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. V. Cena sprzedaży płatna jest jednorazowo przed zwarciem umowy notarialnej. VI. O terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zawiadamiany jest pisemnie. VII. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca. VIII. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. IX. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. X. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. 2017 poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać pozwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda jest wymagana. XI. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021. poz. 2213) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344) XII. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ma prawo do odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. Dodatkowych informacji o nieruchomościach udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie Pl. Grunwaldzki 4, pokój 30B lub pod nr tel. 58 536-12-61 wew. 12. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy na okres od dnia 15 stycznia 2024r. do dnia 19 lutego 2024r., oraz na stronie internetowej www.bip.pelplin.pl oraz na stronie internetowej www.pelplin.pl Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Pelplin tel: 58 536-12-61 wew. 12 krog@pelplin.pl

Informacje dodatkowe

Komórka lokatorska