Udział 55/100 części działki

140 161 PLN

4 dni temu

Jarosław, podkarpackie

 • 2 071,85 m2

 • 68 PLN/m2

 • 2 071,85 m2

 • 2 071,85 m2

 • 68 PLN/m2

 • 2 071,85 m2

Nr oferty: 831516 / 31279/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31279/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Komercyjna
 • Powierzchnia:2 071,85 m2
 • Cena:140 161 PLN

Opis

Udział 55/100 części działki BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA II-gi NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż udziału 55/100 części nieruchomości położonej w Jarosławiu obr. 5 1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 5 – udział 55/100 części działki nr 98/23 o pow. 0,3767 ha objętej KW nr PR1J/00096482/5. 2. Termin poprzedniego przetargu: I-szy nieograniczony przetarg ustny odbył się 20 maja 2021r. 3. Opis nieruchomości: działka gruntowa położona na obrzeżach miasta zlokalizowana w niedalekiej odległości ul. Krakowskiej i torów kolejowych. Dojazd drogą gruntową ul. Boczna Szczytniańska. Teren płaski, kształt zwarty, regularny. Otoczenie stanowią tereny zabudowane budynkami usługowymi oraz tereny niezabudowane. Dostęp do infrastruktury technicznej pełny. 4. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia – Teren na którym położona jest nieruchomość objęty jest MPZP „obszaru ograniczonego od wschodu linią PKP, od południa ul. Szczytniańską, od zachodu ul. Lotników, od północy ul. Krakowską ze zm.”. Zgodnie z treścią tego planu są to tereny oznaczone symbolem 1UP – z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy usługowej, pro-dukcyjnej, składów i magazynów. 5. Cena wywoławcza 55/100 części nieruchomości: 140160,65 PLN (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt 65/100). 6. Obciążenie nieruchomości: część nieruchomości objęta niniejszym ogłoszeniem wolna od obciążeń i praw osób trzecich 7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu jego wniesienia. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowane pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowane pełnomocnictwa. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy. 8. Wadium w wysokości: 28000,- PLN (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 10 listopada 2021 r. z dopiskiem „przetarg 5-98/23” na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr: 57 1240 1792 1111 0010 8805 4518 w Banku Pekao I Oddział w Jarosławiu. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek. 9. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, II piętro. 10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . 11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe. 12. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 13. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 14. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego. 15. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej. 16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 31, tel. (16) 624 8729. Kontakt: Urząd Miasta Jarosław tel: (16) 624 8729 um@jaroslaw.pl