Udział 356/697 w prawie własności nieruchomości

9 494 273 PLN

Stryjeńskich, Warszawa, Mazowieckie, PL

  • 5 638,21 m2

  • 1 684 PLN/m2

  • 5 638,21 m2

  • 1 684 PLN/m2

Nr oferty: 1053503 / 8835/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 8835/3186/OOS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Obiekt komercyjny
  • Typ zabudowy:Inny
  • Powierzchnia:5 638,21 m2
  • Cena:9 494 273 PLN

Opis

Obwieszczenie o sprzedaży Syndyk Masy Upadłości Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości (KRS: 0000541419) w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XI GUp 196/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie publicznego konkursu ofert, składnika masy upadłości (dalej: Przedmiot sprzedaży) w postaci udziału wielkości 356/697 w prawie własności nieruchomości (garażu) położonej w Warszawie (kod pocztowy: 02-791) przy ul. Stryjeńskich 19, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej pod nr KW WA2M/00440796/3 - objętego spisem inwentarza z dnia 2 sierpnia 2021 r. pod poz. 1 oraz opisanego i oszacowanego w operacie szacunkowym z dnia 27 września 2021 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego biegłego sądowego Marka Wieczerskiego. Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 9.494.273,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote 00/100) netto. Wyciąg z Regulaminu sprzedaży: 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2022 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii w Poznaniu. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 wraz z podaniem sygnatury akt XI GUp 196/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę nabycia netto za Przedmiot sprzedaży, przy czym zaoferowana cena winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje każdorazowo cena wyższa. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert. 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wpłata wadium w kwocie 949.428,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 00/100), na rachunek bankowy masy upadłości Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 84 1090 1450 0000 0001 4819 0396 z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. XI GUp 196/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym masy upadłości. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w Regulaminie sprzedaży, syndyk może przeprowadzić konkurs uzupełniający w trybie licytacji ustnej na zasadach określonych w Regulaminie. 6. Operat szacunkowy dla Nieruchomości i Regulamin sprzedaży w pełnej wersji dostępny jest do wglądu w kancelarii Syndyka bądź poprzez przesłanie drogą elektroniczną w formacie pdf, po uprzednim skierowaniu zapytania w powyższym zakresie na adres e-mail kancelarii syndyka: biuro@kancelariagrenda.pl. 7. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl. 8. Syndyk zastrzega na swoją rzecz prawo do bezodszkodowawczego odstąpienia od procedury konkursowej lub sprzedaży na każdym jej etapie. Kontakt: Syndyk Patrycja Grenda tel: 61 670 73 73 biuro@kancelariagrenda.pl

Przeznaczenie

handel / usługi