Udział 1/6 w prawie własności nieruchomości

446 250 PLN

Brzozowa, Łomianki, Mazowieckie, PL

  • 480 m2

  • 930 PLN/m2

  • 1 500 m2

  • 480 m2

  • 930 PLN/m2

  • 1 500 m2

Nr oferty: 1260255 / 6793/3186/ODS

Nr oferty w biurze: 6793/3186/ODS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Dom
  • Powierzchnia:480 m2
  • Cena:446 250 PLN

Opis

Obwieszczenie o sprzedaży Syndyk Masy Upadłości Sebastiana Gzowskiego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUP 1661/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału wielkości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem garażu położonej w Łomiankach przy ulicy Brzozowej 15, w powiecie warszawskim zachodnim o łącznej powierzchni działki 0,1500 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej pod nr WA4M/00025063/5 za 446.250,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Wyciąg z Regulaminu sprzedaży: 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2023 r. w kancelarii Syndyka GR - Upadłości Sp. z o. o., pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 lub 61- 729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1, bądź przesłać listem poleconym na adres Kancelarii w Poznaniu. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka GR - Upadłości Sp. z o. o. pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 lub 61- 729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1661/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Gzowskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert. 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100), na rachunek bankowy masy upadłości Sebastiana Gzowskiego w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 80 1090 1450 0000 0001 4934 7775 z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. XIX GUP 1661/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. 5. Operat dotyczący nieruchomości i Regulamin sprzedaży w pełnej wersji dostępny jest do wglądu w kancelarii Syndyka bądź poprzez przesłanie drogą mailową w wersji pdf. 6. Istnieje możliwość oględzin nieruchomości pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia terminu spotkania. 7. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl. 8. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodowawczego odstąpienia od procedury konkursowej lub sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, na każdym etapie, bez podania przyczyny. Kontakt: Spółka GR-Upadłości Sp. z o.o. tel: 61 670 73 73 biuro@kancelariagrenda.pl