Udział 1/6 w nieruchomości lokalowej

42 350 PLN

Aleksandra Kowalskiego, Warszawa, Mazowieckie, PL

  • 53,2 m2

  • 796 PLN/m2

  • 53,2 m2

  • 796 PLN/m2

Nr oferty: 1260215 / 9051/3186/OMS

Nr oferty w biurze: 9051/3186/OMS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Mieszkanie
  • Powierzchnia:53,2 m2
  • Cena:42 350 PLN

Opis

Obwieszczenie o sprzedaży Syndyk Masy Upadłości Anety Winieckiej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1736/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału wielkości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 106 położonego w Warszawie przy ul. Kowalskiego 3 o łącznej powierzchni użytkowej 53,20 m² (dz. Targówek, woj. Mazowieckie) na nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00454773/4 za 42.350,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Wyciąg z Regulaminu sprzedaży: 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2023 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 bądź przesłać listem poleconym na adres Kancelarii w Poznaniu. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1736/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Anety Winieckiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert. 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), na rachunek bankowy masy upadłości Anety Winieckiej w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 70 1090 1450 0000 0001 4741 0768 z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. XIX GUp 1736/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. 5. Operat dotyczący nieruchomości i Regulamin sprzedaży w pełnej wersji dostępny jest do wglądu w kancelarii Syndyka bądź poprzez przesłanie drogą mailową w wersji pdf. 6. Istnieje możliwość oględzin nieruchomości pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia terminu spotkania. 7. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl. 8. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodowawczego odstąpienia od procedury konkursowej lub sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, na każdym etapie, bez podania przyczyny. Kontakt: Syndyk Patrycja Grenda tel: 61 670 73 73 biuro@kancelariagrenda.pl