Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości

210 800 PLN

Krucza, Marki, Mazowieckie, PL

  • 70 m2

  • 3 011 PLN/m2

  • 797 m2

  • 70 m2

  • 3 011 PLN/m2

  • 797 m2

Nr oferty: 1260216 / 6792/3186/ODS

Nr oferty w biurze: 6792/3186/ODS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Dom
  • Powierzchnia:70 m2
  • Cena:210 800 PLN

Opis

Obwieszczenie o sprzedaży Syndyk Masy Upadłości Romana Sobierskiego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XIX GUP 1757/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału wielkości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Markach przy ulicy Kruczej 4, w powiecie wołomińskim o łącznej powierzchni działki 0,0797 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej o numerze WA1W/00031382/9 za 210.800,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy osiemset złotych 00/100) brutto. Wyciąg z Regulaminu sprzedaży: 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2023 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 bądź przesłać listem poleconym na adres Kancelarii w Poznaniu. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUP 1757/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Romana Sobierskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert. 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100), na rachunek bankowy masy upadłości Romana Sobierskiego w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 44 1090 1450 0000 0001 4942 8739 z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. XIX GUP 1757/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. 5. Operat dotyczący nieruchomości i Regulamin sprzedaży w pełnej wersji dostępny jest do wglądu w kancelarii Syndyka bądź poprzez przesłanie drogą mailową w wersji pdf. 6. Istnieje możliwość oględzin nieruchomości pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia terminu spotkania. 7. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl. 8. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodowawczego odstąpienia od procedury konkursowej lub sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, na każdym etapie, bez podania przyczyny. Kontakt: Syndyk Patrycja Grenda tel: 61 670 73 73 biuro@kancelariagrenda.pl