Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

236 000 PLN

Tokary, pomorskie, PL

  • 2 244 m2

  • 105 PLN/m2

  • 2 244 m2

  • 105 PLN/m2

Nr oferty: 1533763

Szczegóły

  • Oferta:Działka 2 244 m2 na sprzedaż
  • Typ dziaki:Budowlana jednorodzinna
  • Cena:236 000 PLN

Opis

Syndyk Masy Upadłości Pomezania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu w upadłości KRS 0000180822 ogłasza „na podstawie art. 206 ust.1 pkt 3 w zw. z art.213 ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Konkursu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 15 stycznia2024 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/3/2023 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony konkurs ofertowy na sprzedaż: 1) Nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącą działkę nr 14/8 o powierzchni 0,2244 ha położoną w miejscowości Tokary, gmina Przodkowo, powiat kartuski, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1R/00059895/1. Zgodnie z księgą wieczystą nieruchomość stanowi własność spółki „BELL” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – udział 1/1. 2) Udziału 22/198 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 14/12 o powierzchni 0,2076 ha położoną w miejscowości Tokary, gmina Przodkowo, powiat kartuski, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1R/00059892/0. W przedmiotowym udziale nieruchomość stanowi własność spółki „BELL” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 236.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) netto plus podatek VAT w tym wartość udziału 22/198 części w prawie własności działki nr 14/12 wynosi 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100), przy czym wartość nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącą działkę nr 14/8 o powierzchni 0,2244 ha wynosi 235 200,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych 00/100). Oferty należy składać do dnia 16 lutego 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ulicy Siewnej 1 (I piętro, wejście z tyłu budynku) bądź za pośrednictwem poczty. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA Kopertę należy zaadresować: Syndyk Renata Piętka ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia sygnatura akt EL1E/GUp/3/2023. tytułując: NIE OTWIERAĆ - OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości Pomezania Sp. z o.o. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 23 600,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych 00/100) Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy Syndyk Renata Piętka Ul. Siewna 1, Piętro I 81-574 Gdynia PKO Bank Polski S.A.: 58 1020 1853 0000 9602 0554 5373 W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomości Pomezania Sp. z o.o. EL1E/GUp/3/2023” Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia złożenia oferty pod rygorem od¬rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 lutego 2024 roku o godzinie 10:00 w biurze Syndyka w Gdyni przy ulicy Siewnej 1 (I piętro, wejście z tyłu budynku) Sprzedaż i nabycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I Link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości: https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhooaeKxre5LakfEGrw?e=rbvday Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.