Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż ½ udziału nieruchomości zabudowanej

155 700 PLN

Biskupiec, warmińsko-mazurskie, PL

  • 3 200 m2

  • 49 PLN/m2

  • 3 200 m2

  • 49 PLN/m2

Nr oferty: 1583820

Szczegóły

  • Oferta:Działka 3 200 m2 na sprzedaż
  • Typ dziaki:Budowlana jednorodzinna
  • Cena:155 700 PLN

Opis

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 311 ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 04 marca 2024 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/32/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący: Udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, usytuowanej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie nowomiejskim, gmina Biskupiec, miejscowość Lipinki, dz. nr 194 i 195 o łącznej powierzchni 3.200 m2 Dla nieruchomości została założona księga wieczysta nr EL1N/00010530/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa nieruchomość, stanowiąca przylegające do siebie działki gruntu nr 194 i 195 o łącznej pow. 3.200 m² w południowej części zabudowana jest kompleksem budynków o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej, handlowo-usługowej oraz garażowo-gospodarczej. Cena wywoławcza nieruchomości nie niższa niż 155.700,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I. OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §7 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA Oferty należy składać do dnia 12 czerwca 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. Kopertę należy zaadresować: Syndyk Renata Piętka ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia sygnatura akt EL1E/GUp/32/2022 TYTUŁUJĄC: NIE OTWIERAĆ - OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż udziału w nieruchomości działka nr 194 i 195 Lipniki Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15 570,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100), Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy Syndyk Renata Piętka Ul. Siewna 1, Piętro I 81-574 Gdynia Alior Bank Spółka Akcyjna.: 75 2490 0005 0000 4600 1830 2782 W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – udział ½ w nieruchomości działka nr 194 i 195 Lipniki” (EL1E/GUp/32/2022). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty pod rygorem od-rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 13 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1. Poniżej Syndyk wskazuje link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłej, oraz zdjęć wymienionej nieruchomości: https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYh8MBIaleEjjunhK5bQ?e=NOmxNR Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.