Przetarg - ul. Topolowa 3

333 500 PLN

Topolowa, Kowary, Dolnoslaskie, PL

  • 62,4 m2

  • 5 345 PLN/m2

  • 62,4 m2

  • 5 345 PLN/m2

Nr oferty: 1457332 / 9695/3186/OMS

Nr oferty w biurze: 9695/3186/OMS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Mieszkanie
  • Powierzchnia:62,4 m2
  • Cena:333 500 PLN

Opis

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2023 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 08 września 2023r. w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej numer 3 w Kowarach. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 40 ze zm. ), art. 37 ust.1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 344 ze zm ) oraz w wykonaniu Uchwały NR XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary, Burmistrz Miasta Kowary, zarządza co następuje: §1 Ogłasza I ( pierwszy ) przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego numer 18 ( osiemnaście ) będącego własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej numer 3 w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 490 ( obręb 0001 ) o pow. 0,0527 ha, opisanego w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. §2 Przetarg należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r, poz. 344 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity. Dz. U. z 2021, poz. 2213). §3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Kowary, dnia 08.09.2023r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 08 września 2023r. OGŁOSZENIE o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego nr 18 (osiemnaście) położonego w wielolokalowym budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej numer 3 w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 490 (obręb 0001, a.m. 10) o pow. 527 m2 (pięćset dwadzieścia siedem metrów kwadratowych), który odbędzie się w dniu 16 października 2023 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1 A. Wojewoda Jeleniogórski decyzją nr GiGGg- 7227/297/91 z dnia 17.04.1991r., stwierdził nabycie przez Gminę Kowary z mocy prawa własność nieruchomości opisanej w pkt 1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.120.2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 24.07.2023 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 25.07.2023r. do dnia 15.08.2023r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.149. 2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 08.09.2023r.) zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 11.09.2023 r. do 11.10.2023 r, opublikowane na stronie internetowej Urzędu – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kowary oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 490 (obręb 0001, a.m. 10) o pow. 527 m2 położona w Kowarach przy ul. Topolowej numer 3, zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym. Budynek w zabudowie wolnostojącej, trzyklatkowy, podpiwniczony, położony na osiedlu domów mieszkalnych wielorodzinnych, które powstało w latach pięćdziesiątych XX wieku w strefie pośredniej miasta. Teren wokół nieruchomości pochyły ze skarpami i schodami terenowymi, zagospodarowany, sporo zieleni i miejsc do wypoczynku. W sąsiedztwie znajdują się obiekty handlowe, usługowe, przedszkole, szkoła, Miejski Ośrodek Kultury. W budynku znajduje się 20 lokali mieszkalnych. Działka, na której posadowiony jest budynek posiada dostęp do pełnego uzbrojenia. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, sanitarną, gazową, elektryczną. Budynek docieplony z nowym pokryciem dachowym. Stan budynku dobry. 2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00030564/8. 3.Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 18 znajduje się na II ( drugiej ) kondygnacji nadziemnej I piętrze budynku i składa się z 3 ( trzech ) pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 62,40m2. Lokal posiada balkon. Pomieszczenia przynależne wg udziału. Mieszkanie dwustronne rozkładowe doświetlone z trzech stron. Wyposażenie : podłogi- wykładzina PCV, stolarka okienna – PCV w kuchni -drewniana zespolona,drzwi do dwóch pokoi i łazienki płycinowe pełne i szklone- stan średni, do trzeciego pokoju płycinowe szklone nowe, drzwi wejściowe nowe, ściany malowane w kuchni lamperia olejna, ogrzewanie co etażowe z piecem na paliwo stałe, ciepła woda z gazowego przepływowego podgrzewacza wody. Stan techniczno- użytkowy lokalu dobry. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 5,07%. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 26,72 m2. Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego zostało wydane przez Starostę Karkonoskiego Zaświadczenie nr 670/2023 z dnia 06.07.2023r., stwierdzające, że lokal mieszkalny nr 18 położony w budynku przy ul. Topolowej 3 w Kowarach jest lokalem samodzielnym i spełnia warunki określone w ustawie o własności lokali. Lokal mieszkalny posiada świadectwo charakterystyki energetycznej nr SCHE/4295/1186/2023 z dnia 02.08.2023r, sporządzone przez Adrianę Siegieńczuk. Nr wpisu do Rejestru: 4295. 4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum C, przyjętą uchwałą nr XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 23.10.2007r, ze zm, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 8 MW tj. o przeznaczeniu podstawowym wielorodzinna, przeznaczeniu uzupełniającym : usługi i infrastruktura techniczna. 5.Forma sprzedaży: na własność. 6.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej: 333.500,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100). (Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy). 7.Wysokość wadium 50.000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 11.09.2023r. do dnia 11.10.2023r., oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w Monitorze Urzędowym( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 2.Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2023r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A. 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 10 października 2023 r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków to powinien posiadać pełnomocnictwo drugiego współmałżonka upoważniające do udziału w przetargu . 5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z póżn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu. 10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228). Kontakt: Urząd Miasta Kowary tel: 75 64 39 228 dorota.mroczkowska@kowary