Przetarg - ul. Mikołaja 22

136 000 PLN

Mikołaja, Lubań, dolnośląskie, PL

  • 55,7 m2

  • 2 442 PLN/m2

  • 55,7 m2

  • 2 442 PLN/m2

Nr oferty: 1533488 / 10029/3186/OMS

Nr oferty w biurze: 10029/3186/OMS

Szczegóły

  • Oferta:Mieszkanie 55,7 m2 na sprzedaż
  • Cena:136 000 PLN

Opis

Lubań, dnia 16 stycznia 2024 roku GGNiR.6840.8.4.2023 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2213 ze zm.), §3 ust. 2 pkt 1) Uchwały Nr XXXII/221/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 roku, poz. 244 ze zm.), Zarządzenia Nr 139/2023 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 sierpnia 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Mikołaja 22 wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej (działka nr 40/2, AM 3, Obręb III o powierzchni 341 m2, JG1L/00020873/6) Ogólny widok budynku Widok lokalu Rzut 2-go piętra Rzut parteru Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 23 października 2023 roku zgodnie z ogłoszeniem z dnia 21 września 2023 roku i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak osób zainteresowanych. • Mikołaja 22/5 Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 55,70 m2 położony jest na trzeciej kondygnacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Lubaniu przy ul. Mikołaja 22 i składa się z pokoju o powierzchni 24,00 m2; pokoju o powierzchni 15,50 m2; kuchni o powierzchni 15,40 m2; i wc o powierzchni 0,80 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie przynależne, tj. komórka o powierzchni 12,20 m2. Udział ułamkowy przypisany do przedmiotowego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym we współwłasności części wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej wynosi 12% (120/1000). Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. Układ funkcjonalny lokalu przeciętny. Podłogi w lokalu mieszkalnym drewniane z desek, częściowo wyłożone wykładzinami podłogowymi i panelami podłogowymi. Ściany tynkowane, malowane. Stolarka okienna drewniana, drzwi drewniane. Ogrzewanie lokalu – piecowe. Wysokość pomieszczeń mieszkalnych 3,20 m. Lokal mieszkalny o niskiej funkcjonalności z uwagi na brak w lokalu łazienki oraz niedogodnością położenia pomieszczeń po obu stronach wspólnego korytarza. Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się w stanie techniczno-użytkowym kwalifikującym do kapitalnego remontu. Wymiany wymaga stolarka okienna i drzwiowa oraz podłogi. Wymiany wymagają wszystkie instalacje wewnętrzne oraz tynki. Nieruchomość gruntowa zabudowana wielorodzinnym budynkiem mieszkalno-usługowym przy ulicy Mikołaja 22 zlokalizowana jest w centralnej strefie lokalizacyjnej miasta Lubania, bezpośrednio przy zbiegu ulicy Mikołaja i ulicy Szkolnej. Budynek w zabudowie zwartej -narożny, trzykondygnacyjny, ze strychem użytkowym, w całości podpiwniczony. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej na przełomie wieków jako typowa kamienica mieszkalna z usługami w parterze. Budynek wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodną (sieć miejska), kanalizacyjną (sieć miejska), gazową, ogrzewanie lokali mieszkalnych - centralne ogrzewanie zasilane z zewnętrznej sieci grzewczej lub piecowe. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staromiejskiego Centrum Miasta w Lubaniu (Dz.U. Woj. Doln. z dnia 9 maja 2019 roku, poz. 3104 ze zm.) przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu M.U9 – tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej. Lokal mieszkalny Nr 5 można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu z Dyrektorem Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu, 59–800 Lubań Plac Szarych Szeregów 4 (tel. 75 722 26 58). Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwota 136.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100), na którą składa się: • Cena lokalu mieszkalnego - 133.096,00 zł, tj. 97,8647 % ceny • Cena ułamkowej części gruntu - 2.904,00 zł, tj. 2,1353 % ceny Wadium 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11. Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2213 ze zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 19 lutego 2024 roku włącznie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14. Dla wpłat gotówkowych dokonywanych w Monetia Sp.z.o.o. ul. 7 Dywizji 3 w Lubaniu od dnia 12.07.2021r. pobierana jest prowizja w wysokości: - 3,00 zł od wpłat do 1.000,00 zł - 0,3% wpłacanej kwoty od wpłat powyżej 1.000,00 zł. W tytule wpłaty wadium oprócz danych uczestnika przetargu należy dopisać: „Przetarg lokal Mikołaja 22/5”. Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 19 lutego 2024 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Lubań. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową, wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imiona i nazwiska osób przystępujących do przetargu). Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w podanym wyżej terminie oraz: - w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, konieczne jest złożenie oświadczenia o obowiązującym w małżeństwie ustroju majątkowym. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest: osobiste stawiennictwo obojga małżonków do przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie. Jeżeli zbycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub – odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie. Osoba wyłoniona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży, obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę współmałżonka na zawarcie umowy sprzedaży, na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży, - w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie spółki cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości), - w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, - w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2023r., poz. 685 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, - w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920