Działka na sprzedaż, 1658m2, Popowo

165 800 PLN

Popowo, wielkopolskie, PL

  • 1 658 m2

  • 100 PLN/m2

  • 1 658 m2

  • 1 658 m2

  • 100 PLN/m2

  • 1 658 m2

Nr oferty: 1533489 / 38110/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38110/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 1 658 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Budowlana
  • Cena:165 800 PLN

Opis

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Popowie, gmina Wronki, powiat szamotulski, woj. wielkopolskie. Działka o nr ewid. 430/2 objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XV/133/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki we wsi Popowo z dnia 25 stycznia 2012r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 1899) Według przeznaczenia w planie zagospodarowania działka stanowi tereny usług z towarzyszeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (3U/MN). Zgodnie z planem zagospodarowania obsługa komunikacyjna dla terenów 3U/MN wyłącznie z dróg oznaczonych symbolami KD-D. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 24.07.2023r. w terminie od 24.07.2023r. do 04.09.2023r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.). Wniosków nie złożono, a pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 12.10.2023r. Działka o nr ewid. 430/2, o pow. 0,1658 ha, obręb Popowo, zapisana w księdze wieczystej nr PO1A/00042504/8 Sądu Rejonowego w Szamotułach, przeznaczona jest pod tereny usług z towarzyszeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (3U/MN). Na podstawie informacji z rejestru gruntów działka sklasyfikowana jest jako grunty orne „R IVa”. Działka o regularnym kształcie, teren równy. Cena wywoławcza wynosi: 165.800,00 zł netto, wadium wynosi: 10.000,00 zł, postąpienie wynosi: 1.700,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2024r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wronki, w sali nr 3 na parterze, ul. Ratuszowa 5, 64 - 510 Wronki. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. Obciążenia: księga wieczysta Nr PO1A/00042504/8 nie zawiera wpisów. Zobowiązania: opisana powyżej działka nie posiada zobowiązań. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką na konto Urzędu Miasta i Gminy Wronki Nr 96 8961 0002 0000 0000 0752 0003 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Wronki, najpóźniej w dniu 19 lutego 2024r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić adnotację: Wadium – dz. 430/2. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. Ewentualne opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca nieruchomości. Nieruchomość podana powyżej jest niezabudowana, niezagospodarowana, posiada ukształtowanie terenu płaskie. Jest porośnięta nieuporządkowaną roślinnością trawiastą, chwastami, samosiewami drzew liściastych bez wartości użytkowej. Działka posiada możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną. Zgodnie z informacją Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach w rejonie działki nie ma uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Rozbudowa sieci wodociągowej jest na etapie prac projektowych. Na działce nie znajduje się infrastruktura elektroenergetyczna będąca własnością Enea Operator, nie znajdują się na niej również urządzenia infrastruktury gazowej należące do Polskiej Spółki Gazownictwa. W przetargach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: 1/ oświadczenie oferenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu do pobrania na stronie www.wronki.pl: zakładka biznes i rozwój, podzakładka nieruchomości-przetargi- https://wronki.pl/nieruchomosci-przetargi.html 2/ w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne, 3/ w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, 4/ w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, 5/ w przypadku osób prawnych – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu - oświadczenie do pobrania na stronie internetowej www.wronki.pl zakładka biznes i rozwój podzakładka nieruchomości-przetargi - https://wronki.pl/nieruchomosci-przetargi.html Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozostające w związku małżeńskim i pozostające we wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są przedstawić oświadczenie współmałżonka określone powyżej potwierdzające, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka uczestniczącego w przetargu. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 20 r. poz. 2278), powinien, w przypadkach określonych ustawą, przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przedłożyć zezwolenie Ministra Straw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda jest wymagana, pod rygorem utraty wadium. Ogłoszony przetarg można odwołać jedynie z ważnych powodów (art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wronki www.wronki.pl zakładka biznes i rozwój podzakładka nieruchomości-przetargi - https://wronki.pl/nieruchomosci-przetargi.html, w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Wronki, na tablicy ogłoszeń II piętro UMiG Wronki. Szczegółowe informacje można uzyskać tel. 67 2545 315, 67 25 45 315, zapytania proszę kierować na e-mail:poczta@wronki.pl. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Wronki tel: 67 2545 315 poczta@wronki.pl