Działka na sprzedaż, 2911m2, Mniszków

150 000 PLN

Mniszków, dolnośląskie, PL

  • 2 911 m2

  • 52 PLN/m2

  • 2 911 m2

  • 2 911 m2

  • 52 PLN/m2

  • 2 911 m2

Nr oferty: 1533487 / 38109/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38109/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 2 911 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Budowlana
  • Cena:150 000 PLN

Opis

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2024 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie: ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w obrębie 0004 Mniszków, Gmina Janowice Wielkie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 40 ze zm. ), art. 37 ust.1, art. 38, art 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 344 ze zm ) oraz w wykonaniu Uchwały NR XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary, Burmistrz Miasta Kowary, zarządza co następuje: §1 Ogłasza II (drugi) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu numer 146/12 o pow. 0,2911 ha obręb 0004 Mniszków, zbywanej wraz z udziałem wynoszącym 1/10 części w niezabudowanej działce gruntu oznaczonej numerem 146/11 obręb 0004 Mniszków, położonych w Mniszkowie, Gmina Janowice Wielkie, opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. §2 Przetarg należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r, poz. 344 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2213). §3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.2024 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 15 stycznia 2024 r. OGŁOSZENIE o II (drugim) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 146/12 obręb 0004 Mniszków, Gmina Janowice Wielkie o pow. 0,2911 ha położonej w Mniszkowie zbywanej wraz z udziałem wynoszącym 1/10 części w niezabudowanej działce gruntu numer 146/11 obręb 0004 o pow. 0,1239 ha położonej w Mniszkowie, Gmina Janowice Wielkie, który odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.74.2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 18.05.2023 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w, Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 19.05.2023r. do 09.06.2023r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.171.2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 25.10.2023r.), zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 26.10.2023r. do 12.08.2023r, opublikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. Ogłoszenie o II (drugim) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.1.2024r. Burmistrza Miasta Kowary z dnia 15.01.2024r.), zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 16.01.2024r. do 15.02.2024r, opublikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 146/12 obręb 0004 Mniszków Gmina Janowice Wielkie o pow. 0,2911 ha zbywana wraz z udziałem wynoszącym 1/10 części w niezabudowanej działce gruntu numer 146/11 (obręb 0004) o pow. 0,1239 ha położonej w Mniszkowie Gmina Janowice Wielkie. 2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Dla nieruchomości oznaczonej działką gruntu numer 146/12 obręb 0004 Mniszków Gmina Janowice Wielkie, Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00043138/7. Dla nieruchomości oznaczonej działką gruntu numer 146/11 obręb 0004 Mniszków Gmina Janowice Wielkie, Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00114516/0. 3.Opis nieruchomości: Działka niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do trapezu, położona na obrzeżu wsi Mniszków powyżej zabudowy mieszkaniowej i agroturystycznej. Działka położna między drogą gruntowo- tłuczniową łączącą miejscowości Mniszków z Miedzianką a nowo powstałą działką budowlaną nr 146/2 . projektowana droga 37KDW zlokalizowaną na działce nr 146//11 obsługująca 10 działek. Działka z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim, porośnięta samosiejkami i krzewami. Dojazd i dojście do działki od strony miejscowości Mniszków drogą 38KDW o nawierzchni utwardzonej tłuczniowej oraz 35KDD o nawierzchni tłuczniowo-gruntowej z głębokimi koleinami wypełnionymi wodą spływającą z sąsiednich wzgórz. Drugi dojazd od strony miejscowości Miedzianka drogą 35KDD. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia. Miejscowość nie posiada sieci kanalizacyjnej, gazowej i wodociągowej. Działka zbywana jest wraz z udziałem wynoszącym 1/10 części w działce numer 146/11 (obręb 0004) Mniszków, stanowiącą projektowaną drogę dojazdową obsługującą 10 działek. Powierzchnia gruntu wynikająca z udziału wynosi 123,9 m2. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy. 4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowice Wielkie dla obrębu Mniszków, Uchwała Rady Gminy Janowice Wielkie nr III/13/2018 z dnia 20.12.2018 działka nr 146/10 obręb 0004 Mniszków oznaczona jest symbolem: -3 MN o funkcji podstawowej projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz funkcji uzupełniającej: zabudowa zagrodowa, budynki rekreacji indywidualnej, usługi nie zaliczone do mogących oddziaływać na środowisko, parkingi, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, szlaki piesze i rowerowe, infrastruktura techniczna, działka nr 146/11 oznaczona jest symbolem 34 KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej, stanowiącym około 4% powierzchni całkowitej działki: działka nr 146/11 obręb 0004 Mniszków oznaczona jest symbolem 37 KDW – tereny dróg wewnętrznych. 5.Forma sprzedaży: na własność. 6.Cena wywoławcza nieruchomości: 150.000,00 zł, (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) (Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%.) 7.Wysokość wadium 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 16.01.2024r. do dnia 15.02.2024r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 2. Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2024r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 16 lutego 2024 r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków to powinien posiadać pełnomocnictwo drugiego współmałżonka upoważniające do udziału w przetargu. 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu moż