Działka na sprzedaż, 1124m2, Mikorzyn

83 100 PLN

Mikorzyn, wielkopolskie, PL

  • 1 124 m2

  • 74 PLN/m2

  • 1 124 m2

  • 1 124 m2

  • 74 PLN/m2

  • 1 124 m2

Nr oferty: 1534204 / 38125/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38125/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 1 124 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Rekreacyjna
  • Cena:83 100 PLN

Opis

Kępno, dnia 11 stycznia 2024 roku PPiGN.6840.2.2024/4 Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Mikorzynie (dz. 973/25, dz. 973/19). 1. PRZEDMIOT PRZETARGU ORAZ OPIS NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w miejscowości Mikorzyn 56a, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Mikorzynie, oznaczone w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Mikorzyn, jako: 1) działka nr 973/25 o powierzchni 0,1124 ha, 2) działka nr 973/19 o powierzchni 0,0395 ha, klasoużytek: Bz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, dla których Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00044447/7. Działka rekreacyjna nr 973/65 położona jest w środkowej części obrębu Mikorzyn, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Mikorzynie w odległości około 140 m w linii prostej od zbiornika wodnego. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi kompleks działek rekreacyjno - wypoczynkowych ośrodka zabudowanych stawami i kąpieliskiem, jak również sąsiadująca zabudowa mieszkaniowa wsi Mikorzyn. Przedmiotowa działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta oraz płaskie ukształtowanie terenu. Działka stanowi niezabudowany teren zagospodarowany ogólnodostępnym boiskiem do gry w piłkę nożną, plac zabaw oraz miejsce składowania odpadów. Nieruchomość nie posiada ogrodzenia. Teren działki jest nieutwardzony. Dostęp do działki stanowi droga w granicach działki nr 973/19 AM-1 stanowiąca zachodnią i południowo granicę przedmiotowej nieruchomości. Od wschodu działka graniczy z działką drogową nr 973/12, która ta następnie łączy się z publiczną drogą gminną nr 973/1. Północna granica działki jest słabo widoczna w terenie. Nieruchomości posiada dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej. W pobliżu granic działki przebiega sieć energetyczna oraz wodociągowa, natomiast wzdłuż dz. nr 973/1 – publicznej drogi gminnej, przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ks200. Działka drogowa oznaczona geodezyjnie nr 973/19 stanowi drogę dojazdową zapewniającą dostęp poprzez działkę drogową nr 973/12 do gminnej drogi publicznej oznaczonej geodezyjnie nr 973/1 dla 5-ciu działek rekreacyjnych oznaczonych nr 973/16, 973/17, 973/18, 973/25 oraz 973/26, stanowiących obecnie własność Gminy Kępno i oddanych w dzierżawę na czas nieokreślony. Działka nr 973/19 stanowi niezabudowany teren pełniący funkcję drogi o nawierzchni nieutwardzonej. W przypadku przeznaczenia do zbycia ww. 5-ciu działek rekreacyjnych ich sprzedaż nastąpi z równoczesną sprzedażą udziału w prawie własności do drogi wewnętrznej nr 973/19. Odległość drogowa ww. nieruchomości do ścisłego centrum Kępna wynosi ok. 10,6 km. W Mikorzynie znajdują się obiekty użyteczności publicznej o charakterze podstawowym (m. in. szkoła podstawowa, kościół czy obiekty handlowo-usługowe). Nieruchomości stanowią własność Gminy Kępno, nie są obciążone ograniczonym prawem rzeczowym oraz nie są przedmiotem zobowiązań. W trakcie czynności notarialnych związanych ze sprzedażą działki rekreacyjnej nr 973/25 wraz z udziałem w prawie własności działki drogowej nr 973/19, ustanowione zostanie na prawie własności działki nr 973/12 ograniczone prawo rzeczowe polegające na prawie swobodnego, nieodpłatnego i nieutrudnionego przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 973/19 oraz 973/10. 2. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomości przeznaczone są pod – teren zabudowy usług turystyki – symbol rysunku planu H_UT1. 3. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU. Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 roku, o godz. 11:00, w sali sesyjnej (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy Kępnie, przy ul. Ratuszowej 1, w Kępnie. 4. CENA WYWOŁAWCZA DO PRZETARGU. 1) Cena wywoławcza do II przetargu została ustalona na kwotę 83.100,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sto i 00/100 złotych) netto plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, bliżej określoną w poniższej tabeli: Nr kompleksu 4 Nr geodezyjny działki rekreacyjnej 973/25 Cena wywoławcza działki rekreacyjnej 73.100,00 Nr geodezyjny działki stanowiącej drogę wewnętrzną 973/19 Cena wywoławcza wg udziału w prawie własności działki drogowej 10.000,00 Łączna cena wywoławcza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego [ zł ] 83.100,00 2) Sprzedaż nieruchomości działki rekreacyjnej nr 973/25 nastąpi wraz z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności działki gruntu nr 973/19, stanowiącego wewnętrzną drogę dojazdową wymienionego w poniższej tabeli: Nr kompleksu 4 Nr geodezyjny działki rekreacyjnej 973/25 Sposób zagospodarowania niezabudowana Powierzchnia działki rekreacyjnej 0,1124 Nr geodezyjny działki stanowiącej drogę wewnętrzną 973/19 Powierzchnia działki drogowej 0,0395 Udział w prawie własności działki drogowej [ ha ] 3867/10000 5. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU, TERMIN WPŁATY I WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ INFORMACJE DODATKOWE. 1) Do przetargu mogą być osoby zakwalifikowane, które: · wniosą wadium, w wysokości 8.500,00zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych), w gotówce, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, w Santander Bank Polska S.A., Oddział Kępno – nr rachunku 65-1090-1144-0000-0000-1400-3711, do końca 23 lutego 2024 roku (decyduje data wpływu na konto urzędu), z dopiskiem: „Mikorzyn – dz. 973/25.”. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu. · złożą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2024 roku następujące dokumenty: - zgłoszenie udziału w przetargu – Wzór 1, - potwierdzenie wniesienia wadium, - osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu – Wzór 2. 2) Wzory wymienionych wyżej oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.kepno.pl/ (zakładka: mienie komunalne, katalog: obrót mieniem komunalnym/ podkatalog: 2023/ Ośrodek Wypoczynkowy w Mikorzynie) lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Kościuszki 9. 3) Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 2, należy składać w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 973/25 położonej w Mikorzynie”. 4) Uczestnicy przetargu winni w dniu przetargu, przed przystąpieniem do licytacji, przedstawić Komisji Przetargowej: a) osoby fizyczne: aktualny dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); b) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu. 5) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 6) W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej – wadium ulega przepadkowi. 7) Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone na wskazane konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 8) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 9) Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż: 840,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. 10) Zastrzega się prawo unieważniania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg zostanie odwołany jeżeli we wskazanym w pkt. 3 terminie i miejscu przetargu obowiązywać będą przepisy, które zakazywać będą jego przeprowadzenia w formie bezpośredniego spotkania osób. 11) Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Gmina Kępno nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. 12) Przetarg przeprowadzony w dniu 22 listopada 2023 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowej opisanej w ust. 1 zakończył się wynikiem negatywnym, nie wyłonił nabywcy. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 62 59 09 475) lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno. Burmistrz Miasta i Gminy Kępno /- / mgr inż. Piotr Psikus Opr. D.Dyla Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Kępno tel: 62 590 94 75 kepno@um.kepno.pl