Działka na sprzedaż, 178m2, Mikorzyn

14 700 PLN

Mikorzyn, wielkopolskie, PL

  • 178 m2

  • 83 PLN/m2

  • 178 m2

  • 178 m2

  • 83 PLN/m2

  • 178 m2

Nr oferty: 1534203 / 38124/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38124/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 178 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Rekreacyjna
  • Cena:14 700 PLN

Opis

Kępno, dnia 11 stycznia 2024 roku PPiGN.6840.2.2024/3 Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Mikorzynie (dz. 973/65, dz. 973/12). 1. PRZEDMIOT PRZETARGU ORAZ OPIS NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w miejscowości Mikorzyn 56a, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Mikorzynie, oznaczone w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Mikorzyn, jako: 1) działka nr 973/65 o powierzchni 0,0178 ha, 2) działka nr 973/12 o powierzchni 0,1186 ha, klasoużytek: Bz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, dla których Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00044447/7. Działka rekreacyjna nr 973/65 położona jest w środkowej części obrębu Mikorzyn, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Mikorzynie w odległości około 115 m w linii prostej od zbiornika wodnego. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi kompleks działek rekreacyjno - wypoczynkowych ośrodka zabudowanych stawami i kąpieliskiem, jak również sąsiadująca zabudowa mieszkaniowa wsi Mikorzyn. Przedmiotowa działka posiada regularny kształt zbliżony do trapezu oraz płaskie ukształtowanie terenu. Działka stanowi niezabudowany teren porośnięty drzewami oraz krzewami. Nieruchomość nie posiada ogrodzenia. Teren działki jest nieutwardzony. Dostęp do działki stanowi droga w granicach działki nr 973/12 AM-1 stanowiąca zachodnią i południowo-zachodnią granicę przedmiotowej nieruchomości. Pozostałe granice działki są słabo widoczne w terenie. Nieruchomości posiada dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej. W pobliżu granic działki przebiega sieć energetyczna oraz wodociągowa, natomiast wzdłuż dz. nr 973/1 – publicznej drogi gminnej, przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ks200. Działka drogowa oznaczona geodezyjnie nr 973/12 stanowi drogę dojazdową zapewniającą dostęp do gminnej drogi publicznej oznaczonej geodezyjnie nr 973/1 dla 12-stu działek rekreacyjnych oznaczonych nr 973/65, 973/31, 973/29, 973/28, 973/27, 973/24, 973/23, 973/22, 973/20, 973/21, 973/13 oraz 973/11, stanowiących obecnie własność Gminy Kępno i oddanych w dzierżawę na czas nieokreślony. Działka nr 973/12 stanowi niezabudowany teren pełniący funkcję drogi o nawierzchni nieutwardzonej. W przypadku przeznaczenia do zbycia ww. 12-stu działek rekreacyjnych ich sprzedaż nastąpiz równoczesną sprzedażą udziału w prawie własności do drogi wewnętrznej nr 973/12. Odległość drogowa ww. nieruchomości do ścisłego centrum Kępna wynosi ok. 10,6 km. W Mikorzynie znajdują się obiekty użyteczności publicznej o charakterze podstawowym (m. in. szkoła podstawowa, kościół czy obiekty handlowo-usługowe). Nieruchomości stanowią własność Gminy Kępno, nie są obciążone ograniczonym prawem rzeczowym oraz nie są przedmiotem zobowiązań. W trakcie czynności notarialnych związanych ze sprzedażą działki rekreacyjnej nr 973/65 wraz z udziałem w prawie własności działki drogowej, ustanowione zostanie na prawie własności działki nr 973/12 ograniczone prawo rzeczowe polegające na prawie swobodnego, nieodpłatnego i nieutrudnionego przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 973/19 oraz 973/10. 2. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomości przeznaczone są pod – teren zabudowy usług turystyki– symbol rysunku planu H_UT1. 3. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU. Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 roku, o godz. 10:00, w sali sesyjnej (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy Kępnie, przy ul. Ratuszowej 1, w Kępnie. 4. CENA WYWOŁAWCZA DO PRZETARGU. 1) Cena wywoławcza do II przetargu została ustalona na kwotę 14.700,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset i 00/100 złotych) netto plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, bliżej określoną w poniższej tabeli: Nr kompleksu 3b Nr geodezyjny działki rekreacyjnej 973/65 Cena wywoławcza działki rekreacyjnej 11.600,00 Nr geodezyjny działki stanowiącej drogę wewnętrzną 973/12 Cena wywoławcza wg udziałuw prawie własności działki drogowej 3.100,00 Łączna cena wywoławcza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego [ zł ] 14.700,00 2) Sprzedaż nieruchomości działki rekreacyjnej nr 973/65 nastąpi wraz z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności działki gruntu nr 973/12, stanowiącego wewnętrzną drogę dojazdową wymienionego w poniższej tabeli: Nr kompleksu 3b Nr geodezyjny działki rekreacyjnej 973/65 Sposób zagospodarowania niezabudowana Powierzchnia działki rekreacyjnej 0,0178 Nr geodezyjny działki stanowiącej drogę wewnętrzną 973/12 Powierzchnia działki drogowej 0,1186 Udział w prawie własności działki drogowej [ ha ] 395/10000 5. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU, TERMIN WPŁATY I WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ INFORMACJE DODATKOWE. 1) Do przetargu mogą być osoby zakwalifikowane, które: · wniosą wadium, w wysokości 1.500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), w gotówce, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, w Santander Bank Polska S.A., Oddział Kępno – nr rachunku 65-1090-1144-0000-0000-1400-3711, do końca 23 lutego 2024 roku (decyduje data wpływu na konto urzędu), z dopiskiem: „Mikorzyn – dz. 973/65.”. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu. · złożą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2024 roku następujące dokumenty: - zgłoszenie udziału w przetargu – Wzór 1, - potwierdzenie wniesienia wadium, - osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu – Wzór 2. 2) Wzory wymienionych wyżej oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.kepno.pl/ (zakładka: mienie komunalne, katalog: obrót mieniem komunalnym/ podkatalog: 2024/ Ośrodek Wypoczynkowy w Mikorzynie) lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Kościuszki 9. 3) Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 2, należy składać w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 973/65 położonej w Mikorzynie”. 4) Uczestnicy przetargu winni w dniu przetargu, przed przystąpieniem do licytacji, przedstawić Komisji Przetargowej: a) osoby fizyczne: aktualny dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); b) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu. 5) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 6) W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej – wadium ulega przepadkowi. 7) Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone na wskazane konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 8) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 9) Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. 10) Zastrzega się prawo unieważniania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg zostanie odwołany jeżeli we wskazanym w pkt. 3 terminie i miejscu przetargu obowiązywać będą przepisy, które zakazywać będą jego przeprowadzenia w formie bezpośredniego spotkania osób. 11) Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Gmina Kępno nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. 12) Przetarg przeprowadzony w dniu 22 listopada 2023 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowej opisanej w ust. 1 zakończył się wynikiem negatywnym, nie wyłonił nabywcy. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 62 59 09 475) lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno. Burmistrz Miasta i Gminy Kępno /- / mgr inż. Piotr Psikus Opr. D.Dyla Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Kępno tel: 62 590 94 75 kepno@um.kepno.pl