Działka na sprzedaż, 8410m2, Toruń, Szosa Okrężna

4 043 010 PLN

Szosa Okrężna, Toruń, KujawskoPomorskie, PL

 • 8 410 m2

 • 481 PLN/m2

 • 8 410 m2

 • 8 410 m2

 • 481 PLN/m2

 • 8 410 m2

Nr oferty: 1317763 / 35660/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 35660/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:8 410 m2
 • Cena:4 043 010 PLN

Opis

Ogłoszenie nr 90-DA-G.2220.3.2023 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej Organizatorem przetargu, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2022, poz. 1360 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 152 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze zm. (Biuletyn Prawny UMK z 2015 r., poz. 328 ze zm.), OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi: 4 043 010,00 zł (słownie złotych: cztery miliony czterdzieści trzy tysiące dziesięć złotych 00/100). Do ceny został doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i art. 2 pkt 33. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.). I. Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,8410 ha położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 15-15B, nr działki 64/2, obręb ewidencyjny 23 (zwanej dalej nieruchomością), jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Toruniu księga wieczysta o nr KW TO1T/00032062/5. 3. Nieruchomość na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Bielańska, Łukasiewicza i Broniewskiego w Toruniu zatwierdzonego uchwałą nr 856/10 Rady Miasta Torunia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Bielańska, Łukasiewicza i Broniewskiego w Toruniu i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 178 poz. 2308 z dnia 26 listopada 2010 r. 4. Nieruchomość szczegółowo została opisana w załączniku nr 1 do ogłoszenia. II. Warunki uczestnictwa w przetargu 1. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym konsorcja. 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zabezpieczenie oferty wadium, zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII niniejszego ogłoszenia. 3. Organizator przetargu nie dopuszcza składania ofert wspólnych przez inne niż konsorcja lub małżonków podmioty. 4. Uczestnicy będący osobami prawnymi mają obowiązek wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: 1) umowę spółki lub akt założycielski spółki – jeśli uczestnik prowadzi działalność w formie spółki, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej lub wymaganą zgodę innego organu zezwalającą na zakup nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszego przetargu, jeśli jest ona wymagana, 4) umowę konsorcjum, jeśli oferta składana jest przez konsorcjum. 5. Organizator przetargu wezwie – pod rygorem odrzucenia oferty - uczestników, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych przez Organizatora przetargu dokumentów lub którzy złożyli wymagane przez Organizatora przetargu dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta uczestnika podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. Złożone na wezwanie Organizatora przetargu dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez uczestnika warunków uczestnictwa w przetargu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 4, skutkuje odrzuceniem oferty przez Organizatora przetargu. 7. Uczestnicy wspólnie składający ofertę muszą wraz z ofertą złożyć umowę konsorcjum. III. Oferty wspólne 1. Uczestnicy przetargu mogą złożyć ofertę wspólną, pod warunkiem, że zawarli umowę konsorcjum lub pozostają w związku małżeńskim. 2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum lub małżonków, zostanie zawarta jedna umowa sprzedaży na całą nieruchomość ze wszystkimi członkami Konsorcjum lub obojgiem małżonków. 3. Uczestnicy wspólnie składający ofertę (członkowie konsorcjum, małżonkowie) ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze złożenia oferty i zawarcia umowy nabycia nieruchomości. IV. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym zgodnie z treścią formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 2. Organizator przetargu nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu. 3. Wysokość oferowanej kwoty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 4. Oferta musi być podpisana przez uczestnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny uczestnika lub treścią pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Do oferty uczestnik załącza ponadto dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu. 6. Z wyłączeniem formularza oferty, pełnomocnictwa i wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, pozostałe dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika. 7. Zaleca się, aby złożone dokumenty były trwale ze sobą połączone, a ich strony ponumerowane. 8. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. Złożenie więcej niż jednej oferty przez uczestnika przetargu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego uczestnika. 10. Uczestnik może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Organizator przetargu otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem: „wycofanie”, i podpisane przez uczestnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. 11. Zaleca się, aby oferta była złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu i oznaczona nazwiskiem/nazwą (firmą) i adresem uczestnika. V. Wyjaśnienia i sposób porozumiewania się z Uczestnikami 1. Uczestnik postępowania może zwrócić się do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści zawartych w ogłoszeniu, a związanych z przedmiotem sprzedaży. 2. Organizator przetargu jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 4 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zawartych w ogłoszeniu a związanych z opisem przedmiotu sprzedaży wpłynął do Organizatora przetargu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zapytania związane z opisem przedmiotu sprzedaży należy kierować na adres Organizatora przetargu: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, drogą elektroniczną na adres: dzadmg@umk.pl lub faksem pod nr 56 611-43-90. 4. Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym uprzednio z pracownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego, dostępnego w budynku Rektoratu przy ulicy Gagarina 11 w pok. 404 oraz 402 pod numerami telefonów 56-611-20-76, 56-611-42-62 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 715 do 1515. VI. Miejsce oraz termin składania ofert, otwarcie ofert 1. Oferty muszą być złożone/doręczone do dnia 12 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00 na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dział Administracyjno-Gospodarczy ul. Gagarina 11, pok. 404 87 - 100 Toruń, i oznaczone hasłem: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 15-15B – nie otwierać przed wyznaczonym terminem” 2. Organizator przetargu niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 3. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem ich doręczenia do Działu Administracyjno-Gospodarczego UMK w Toruniu do dnia 12 kwietnia 2023 r. godz. 12:00. 4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, sala 605 (VI piętro)- 87-100 Toruń. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Podczas otwarcia ofert Organizator przetargu poda nazwiska albo nazwy (firmy) uczestników przetargu, ich adresy oraz informacje dotyczące zaoferowanej ceny nieruchomości, będącej przedmiotem sprzedaży. 7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu przed terminem otwarcia ofert lub unieważnienia przetargu po otwarciu ofert w myśl rozdziału X ust. 2. VII. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 120 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. Wymagania dotyczące wadium 1. Organizator przetargu żąda wniesienia wadium w kwocie: 404 300,00 zł (słownie złotych: czterysta cztery tysiące trzysta złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w gwarancjach bankowych. 3. Wadium w formie pieniężnej uczestnik wnosi przelewem na rachunek Organizatora przetargu o numerze: 87 1160 2202 0000 0000 3281 1137 4. W przypadku, gdy uczestnik wnosi wadium w pieniądzu, ofertę uważa się za skutecznie zabezpieczoną, jeżeli rachunek Organizatora przetargu zostanie uznany wymaganą kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. W treści wadium składanego w formie innej niż p