Działka na sprzedaż, 2293m2, Szczecin, Azaliowa

500 000 PLN

Azaliowa, Szczecin, Zachodniopomorskie, PL

 • 2 293 m2

 • 218 PLN/m2

 • 2 293 m2

 • 2 293 m2

 • 218 PLN/m2

 • 2 293 m2

Nr oferty: 1317770 / 35664/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 35664/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:2 293 m2
 • Cena:500 000 PLN

Opis

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 17 marca 2023 r. o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Azaliowej, działka 52/9, działka 52/10 i działka 49/6, obręb 4009 będącej własnością Gminy Miasto Szczecin. Adres: Szczecin, rejon ulicy Azaliowej Numer obrębu: 4009 Numer działki: 52/9 Numer księgi wieczystej: SZ1S/00254280/3 Powierzchnia w m2: 2293 Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojącą z dopuszczeniem usług. Sposób zagospodarowania – zgodny z przeznaczeniem Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł: 500 000,00 (pięćset tysięcy złotych, 00/100 Wadium w zł: 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) Adres: Szczecin, rejon ulicy Azaliowej Numer obrębu: 4009 Numer działki: 52/10, 49/6 Numer księgi wieczystej: SZ1S/00254279/3 Powierzchnia w m2: 2250 Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojącą z dopuszczeniem usług. Sposób zagospodarowania – zgodny z przeznaczeniem Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł: 500 000,00 (pięćset tysięcy złotych, 00/100 Wadium w zł: 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) 1. PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCĄ DZIAŁKĘ NUMER 52/9 ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2023 r. O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala obrad Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło, sala numer 173). 2. PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z DZIAŁEK NUMER 52/10 i NUMER 49/6 ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2023 r. O GODZ. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala obrad Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło, sala numer 173). 3. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 27 lipca 2022 r. 4. Drugi przetarg odbył się w dniu 27 stycznia 2023 r. 5. Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa. 6. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości. 7. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 8. Cena sprzedaży brutto uzyskana w wyniku przetargu płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: 1) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu; 2) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. 10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 11. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin: Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. 1) Termin wniesienia wadium upływa dnia 07.06.2023 r. 2) Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 3) W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP. 4) Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5) W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi. 12. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. 13. Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1) Nieruchomości położone są na obszarze Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina uchwalonego Uchwałą Nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo -Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie ze zmianami (Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie - Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2013 r., poz. 4534). Ww. nieruchomości znajdują się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.W.1008.MN.U dla którego plan ustala przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu. 2) Ulica Azaliowa ma nadaną kategorię drogi gminnej. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Azaliowej należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. a) celem zapewnienia nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 52/9 dostępu do drogi publicznej w umowie sprzedażny ustawiona zostanie służebność gruntowa - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie, stanowiącej działkę numer 52/9 z obrębu numer 4009 - polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działki o numerach: 52/1, 51/1, 49/5, 51/3, 52/2, 52/5 z obrębu numer 4009. Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działkom o numerach: 52/1, 51/1, 49/5, 51/3, 52/2, 52/5 z obrębu numer 4009 kategorii drogi publicznej. Koszty urządzenia i utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę numer 52/9 z obrębu numer 4009. b) celem zapewnienia nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach: 52/10, 49/6 dostępu do drogi publicznej w umowie sprzedażny ustawiona zostanie służebność gruntowa - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie, składającej się z działek numer: 52/10, 49/6 z obrębu numer 4009 - polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działki o numerach: 52/1, 51/1, 49/5, 51/3, 52/2, 52/5 z obrębu numer 4009. Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działkom o numerach: 52/1, 51/1, 49/5, 51/3, 52/2, 52/5 z obrębu numer 4009 kategorii drogi publicznej. Koszty urządzenia i utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę numer 52/9 z obrębu numer 4009. 3) Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci. 4) Gmina Miasto Szczecin nie bierze odpowiedzialności za warunki gruntowo – wodne, występowanie ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz za ewentualne istnienie przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych oraz skutki z tym związane. Rękojmia oraz odpowiedzialność Gminy Miasto Szczecin w tym zakresie zostanie wyłączona. Gmina Miasto Szczecin umożliwi dokonanie niezbędnych badań gruntu. W przypadku gdyby zbycie nieruchomości zakwalifikowane zostało jako działalność gospodarcza Gminy Miasto Szczecin, wówczas niniejsze wyłączenie rękojmi nie odniesie skutku wobec podmiotów nabywających nieruchomości jako konsumenci. 5) W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 6) Nabywca nieruchomości gruntowej: a) zapewni właścicielom sieci ewentualnie przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu; b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci; c) infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt; d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt; e) w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej. 14. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl Dod