Obiekt komercyjny na sprzedaż, 702,14m2, Radziejów, Rolnicza

698 000 PLN

Tydzień temu

Rolnicza, Radziejów, kujawsko-pomorskie

 • 702,14 m2

 • 994 PLN/m2

 • 5 792 m2

 • 702,14 m2

 • 994 PLN/m2

 • 5 792 m2

Nr oferty: 800434 / 8434/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 8434/3186/OOS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Obiekt komercyjny
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Powierzchnia:702,14 m2
 • Cena:698 000 PLN

Opis

OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości: 88-200 Radziejów, ul. Rolnicza 2 I. Organizator przetargu 1. Organizatorem przetargu jest Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna we Włocławku, ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek, NIP: 888 311 58 16, REGON: 341 266 700, telefon: 54 230 90 20, adres e-mail: biurozarzadu@kpts.com.pl, witryna: www.bip.kpts.com.pl. Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 w dni robocze. 2. Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin pierwszego (I) przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Radziejowie”, zwany dalej w treści ogłoszenia „Regulaminem”. 3. Postępowanie dotyczące przedmiotowego przetargu oznaczone jest znakiem: KPTS-S-7/NZ/1/21/146. II. Przedmiot przetargu i opis nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż: 1/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki o numerach 779/5 i 779/6 i łącznej powierzchni 5 792 m², 2/ prawa własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste i stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności. 2. Działki o numerach ewidencyjnych 779/5 (pow. 1 333 m2) i 779/6 (pow. 4 459 m2) powstały w wyniku podziału działki o nr 779/4, na podstawie decyzji Nr 7/P/2021 z dnia 10.08.2021r wydanej przez Burmistrza Miasta Radziejów, która stała się ostateczna z dniem 26.08.2021r. 3. Nieruchomość gruntowa objęta prawem użytkowania wieczystego, położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, miasto Radziejów, kod pocztowy 88-200, przy ul. Rolniczej 2. 4. Nieruchomość gruntowa, budynki, budowle i urządzenia, o których mowa w pkt. 1 stanowią łącznie zajezdnię autobusową wraz z zakładową stacją paliw, o całkowitej powierzchni gruntu 5 792 m2. 5. Zajezdnia jest zabudowana budynkiem warsztatowo-socjalnym, budynkiem gospodarczym, budynkiem magazynu gazów technicznych, wiatą obudowaną oraz obiektami stacji paliw. 6. Teren zajezdni jest utwardzony, ogrodzony, posiada pełne uzbrojenie infrastrukturalne (przyłącze energii elektrycznej, kanalizacyjne, wodociągowe i telekomunikacyjne, ogrzewanie z kotłowni zakładowej). 7. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 779/5 i 779/6 jest Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna. 8. Właścicielem budynków, budowli i urządzeń posadowionych na nieruchomości, o której mowa w pkt 7, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, jest Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna. 9. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, zestawienie podstawowych danych techniczno-użytkowych zabudowy, przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wysokości podatków i opłat i inne zawarte są w metryce nieruchomości stanowiącej załącznik A do niniejszego ogłoszenia. III. Obciążenia i zobowiązania Nie występują. IV. Cena wywoławcza 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, obejmująca sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu działek o numerach 779/5 i 779/6 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, została ustalona na kwotę 698 000,00 PLN netto. (słownie złotych netto: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100). 2. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. V. Warunki przetargu 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej. 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Organizatora przetargu, osoby wchodzące w skład komisji przetargowej Organizatora przetargu, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. 3. Cudzoziemcy biorący udział w przetargu, muszą wykazać spełnienie wymogów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z regulaminem przetargu, wpłacenie wadium oraz złożenie pisemnej oferty zawierającej cenę nabycia równą lub wyższą od ceny wywoławczej. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 5. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty, zobowiązania i inne wymagane w postępowaniu przetargowym, zgodnie z Regulaminem. Sposób wypełniania formularza ofertowego i wszystkich innych dokumentów w przetargu określa Regulamin. 6. Wraz z formularzem ofertowym oferent składa następujące dokumenty, oświadczenia oraz zobowiązania: 1/ oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, warunkami i przedmiotem przetargu oraz oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej nabywcy – załącznik nr 2 do Regulaminu, 2/ zobowiązanie do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży oraz zobowiązanie do wpłaty ceny nabycia nieruchomości oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej – załącznik nr 3 do Regulaminu, 3/ oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – składane tylko w sytuacji, gdy oferent w postępowaniu przetargowym przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące i nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - w przeciwnym wypadku oświadczenia nie należy składać. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu, 4/ oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – składane tylko w sytuacji, gdy oferent jest osobą fizyczną niepozostającą w związku małżeńskim – załącznik nr 5 do Regulaminu. 7. Zaleca się aby oferent, jako potwierdzenie wpłaty wadium, do oferty dołączył kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego. 8. Podmioty uczestniczące w przetargu, prowadzące działalność gospodarczą, do oferty dołączają dokument w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 112) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 2 miesiące przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem składania ofert. Osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej do oferty dołączają dokument w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. 9. Oferent składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie na zewnętrznej stronie musi zawierać adres i nazwę oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz oznaczenie: „Oferta na zakup nieruchomości w Radziejowie”. Oznaczenie sprawy: KPTS-S-7/NZ/1/21/146. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 10. Za osoby uprawnione do reprezentowania oferenta uznaje się również osoby upoważnione, wskazane w stosownym pełnomocnictwie, które należy dołączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. 11. Gdy ofertę w przetargu składa osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wymagany jest podpis, pod treścią oferty i pozostałych załączników, obojga małżonków. W przypadku składania oferty w przetargu przez jednego małżonka, zobowiązany jest on do przedłożenia w oryginale oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na złożenie przez małżonka oferty przetargowej dotyczącej nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego za oferowaną cenę. Oświadczenie powinno być złożone w formie aktu notarialnego. VI. Wadium 1. Wadium zostało ustalone w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, bez podatku VAT, i wynosi 69 800,00 zł (słownie złotych bez podatku VAT: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset 00/100). 2. Wadium z oznaczeniem, że dotyczy ono nabycia nieruchomości w miejscowości: 88-200 Radziejów, należy wpłacić przelewem na konto: 71 1090 1069 0000 0000 0701 3971 w terminie do dnia 14.10.2021r. Za skuteczny termin wpłacenia wadium uznaje się termin zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Organizatora przetargu. 3. Organizator przetargu nakłada na uczestnika przetargu obowiązek osobistego wniesienia wadium, co oznacza, że wadium musi być wpłacone przez podmiot, który składa ofertę. 4. Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Organizatora przetargu. 5. Szczegółowe warunki dotyczące zwrotu wadium, zaliczenia na poczet ceny nabycia określa Regulamin przetargu. VII. Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą 1. Oferty należy dostarczyć (złożyć) do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku, przy ul. Wienieckiej 39 lokal-sekretariat (I piętro, pokój nr 27) w terminie do dnia 14.10.2021r. do godz. 15:00. 2. Ofertę należy opatrzyć napisem: „Oferta na zakup nieruchomości w Radziejowie”. Oznaczenie sprawy: KPTS-S-7/NZ/1/21/146. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 3. Oferent składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4. Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym miejscu niż wskazane w pkt 1. VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora przetargu - Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, lokal – sala konferencyjna (parter), w dniu 15.10.2021r. o godz. 10:00. 3. Otwarcie ofert jest jawne dla uczestników przetargu. 4. Podczas otwarcia ofert, przewodniczący komisji lub osoba przez niego wyznaczona poda nazwy i adresy oferentów oraz zaoferowane ceny. IX. Umowa 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży praw do nieruchomości. 2. W terminie 21 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, Organizator przetargu powiadomi nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia/przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dopuszczalna jest droga elektroniczna. 3. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej wskazanej przez Organizatora przetargu. 4. Przed zawarciem umowy nabywca jest zobowiązany dostarczyć uchwałę (decyzję) lub inny wymagany prawem dokument stwierdzający zgodę właściwego organu na dokonanie czynności prawnej polegającej na nabyciu przedmiotu przetargu - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza - jeżeli statut, umowa lub obowiązujące przepisy wymagają uzyskanie zgody takiego organu. 5. Nabywca, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty przelewem na konto Organizatora przetargu całkowitej ceny nabycia nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za dzień zapłaty uznaje się termin zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Organizatora przetargu. 6. Wszelkie koszty zawarcia umowy oraz przeniesienia praw: własności gruntu, użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionym na tym gruncie budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności ponosi nabywca nieruchomości (opłaty notarialne, skarbowe, sądowe itp.). 7. W przypadku, gdy nabywca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Organizator przetargu może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny ofert. 8. Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy. X. Środki ochrony przysługujące uczestnikom przetargu 1. Uczestnik przetargu, którego interes prawny doznał uszczerbku może złożyć skargę do Zarządu Kujawsko- Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku. 2. Skargę składa się w terminie 5 dni od daty: 1/ przekazania drogą elektroniczną informacji o odrzuceniu oferty, 2/ przekazania drogą elektroniczną informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty a l b o 3/ zakończenia licytacji w dodatkowym przetargu ograniczonym. 3. W przypadku, gdy składający ofertę nie dysponuje pocztą elektroniczną lub nie podał jej adresu – termin, o którym mowa w pkt 2, liczony jest od daty zamieszczenia na stronie internetowej Sprzedawcy informacji, odpowiednio o: 1/ ofertach odrzuconych 2/ wyborze najkorzystniejszej oferty a l b o 3/ wyniku licytacji w dodatkowym przetargu ograniczonym. 4. Zarząd rozpoznaje skargę w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania, udzielając skarżącemu pisemnej odpowiedzi - dopuszcza się drogę elektroniczną. 5. Skarga przysługuje wyłącznie od niezgodnej z postanowieniami Regulaminu lub ogłoszenia czynności Organizatora przetargu podjętej w związku z przeprowadzeniem przetargu lub zaniechania czynności, do której Organizator przetargu jest zobowiązany na podstawie Regulaminu lub ogłoszenia. 6. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w pkt 1, Organizator przetargu wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości. 7. Zarząd może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. XI. Postanowienia końcowe 1. Jeżeli nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278) do zawarcia umowy zbycia w formie aktu notarialnego dojdzie po uzyskaniu przez nabywcę zezwolenia ministra właściwego ds. wewnętrznych chyba, że zachodzą okoliczności zwalniające z obowiązku uzyskania takiego zezwolenia, określone w art. 8 powołanej ustawy. W razie odmowy wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości nabywca traci uprawnienie wynikające z wyboru jego oferty, zaś Organizator przetargu dokona zwrotu wpłaconego wadium bez naliczania odsetek w terminie 14 dni od przedłożenia przez nabywcę ostatecznej decyzji odmownej. 2. Pierwszy (I) przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków przetargu, lub gdy nikt nie przystąpił do dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego, albo żaden z uczestników dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą. 3. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, jego unieważnienia lub zamknięcia bez wybrania jakiejkolwiek z ofert – bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze, łącznie z prawem do składania skargi. 4. Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 1/ okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Oferenta koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta, 2/ nieotrzymania przez Oferenta informacji związanych z prowadzonym postępowaniem przetargowym w przypadku wskazania przez Oferenta w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faksu, adresu e-mail, 3/ okoliczności, o których mowa w Regulaminie, wynikających z błędnego wskazania przez Oferenta informacji dotyczących „numeru konta”, na który należy zwrócić wniesione wadium. Uwaga: 1. Załączniki w wersji papierowej (poza metryką) do wglądu lub pobrania, znajdują się w siedzibie Spółki, w biurze Specjalisty ds. Utrzymania Infrastruktury (III piętro), 2. Regulamin pierwszego (I) przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Radziejowie oraz załączniki w wersji elektronicznej – do pobrania – znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy www.bip.kpts.com.pl w zakładce Przetargi -> „nie podlegające ustawie” -> „Pierwszy (I) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości: 88-200 Radziejów” /znak postępowania: KPTS-S-7/NZ/1/21/146/. Włocławek, dnia 13.09.2021r. Znak postępowania: KPTS-S-7/NZ/1/21/146 Załącznik A METRYKA NIERUCHOMOŚCI Położenie nieruchomości: · województwo: kujawsko-pomorskie, · miasto: Radziejów (kod pocztowy: 88-200), · ulica: Rolnicza 2. Łączna powierzchnia nieruchomości: 5 792 m2 Numery działek i KW nieruchomości: 779/5 i 779/6 – KW WL1R/00035001/2 Zabudowa nieruchomości i urządzenia: Zabudowa nieruchomości: 1/ budynek warsztatowo-socjalny, jednokondygnacyjny (parterowy), bez podpiwniczenia, wolnostojący, wybudowany w technologii mieszanej, powierzchnia użytkowa 453,90 m2, powierzchnia zabudowy 540,01 m2, kubatura 2 073,96 m3, w budynku mieszczą się pomieszczenia administracyjne, hala obsługi pojazdów, pomieszczenia zaplecza socjalno-bytowego i kotłownia zakładowa, 2/ wiata obudowana, budynek jednokondygnacyjny (parterowy), bez podpiwniczenia, wolnostojący, wybudowany w technologii murowanej, powierzchnia użytkowa 210,24 m2, powierzchnia zabudowy 225,39 m2, kubatura 1 325,00 m3, wykorzystywany jako hala obsługowo-naprawcza, 3/ budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny (parterowy), bez podpiwniczenia, wolnostojący, wybudowany w technologii murowanej, powierzchnia użytkowa 23,00 m2, powierzchnia zabudowy 28,00 m2, kubatura 108,00 m3, 4/ magazyn gazów technicznych, jednokondygnacyjny (parterowy), bez podpiwniczenia, wolnostojący, wybudowany w technologii murowanej, powierzchnia użytkowa 15,00 m2, powierzchnia zabudowy 20,00 m2, kubatura 60,00 m3, 5/ stacja paliw z wiatą o konstrukcji stalowej, obudowaną blachą trapezową, dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemności 10 m3 każdy, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego eksploatacja jednego ze zbiorników możliwa jest do 31.01.2023r., drugi został wyłączony z eksploatacji. Teren nieruchomości utwardzony, ogrodzony. Stan prawny nieruchomości: Działki o nr 779/5 (pow. 1 333 m2 ) i o nr 779/6 (pow. 4 459 m2), powstałe w wyniku podziału działki o nr 779/4 o pow. 5 792 m2, na podstawie prawomocnej decyzji Nr 7/P/2021 z dn. 10.08.2021r., wydanej przez Burmistrza Miasta Radziejów. Własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Księga wieczysta: WL1R/00035001/2 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radziejowie Ciężary i ograniczenia: Brak wpisów. Przeznaczenie wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów” zatwierdzonym uchwałą nr XI/100/2020 Rady Miasta Radziejowa z dnia 25 czerwca 2020 roku, nieruchomość położona jest w obszarze o przeznaczeniu „tereny zabudowy o funkcjach produkcyjno-usługowych”, oznaczonym symbolem „G”. Wyrys z planu /kolorem żółtym oznaczono nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży/ Media: Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie infrastrukturalne (energii elektrycznej, kanalizacyjne, wodociągowe i telekomunikacyjne, ogrzewanie z kotłowni zakładowej). Wysokość podatków i opłat w 2021r.: Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego – 5 138,08 zł Roczny łączny podatek od nieruchomości – 24 715,99 zł Cena łączna nieruchomości (wywoławcza): 698 000,00 PLN bez podatku VAT Dodatkowe informacje - kontakt: Specjalista ds. Utrzymania Infrastruktury, tel. 54 230 90 20, wew. 313, kom. 571 319 944. Kontakt: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna we Włocławku tel: 571 319 944 biurozarzadu@kpts.com.pl

Przeznaczenie

magazyn, produkcja