Obiekt komercyjny na sprzedaż, 29m2, Suwałki, Mikołaja Reja

442 000 PLN

43 dni temu

Mikołaja Reja, Suwałki, Podlaskie, PL

 • 29 m2

 • 15 241 PLN/m2

 • 2 552 m2

 • 29 m2

 • 15 241 PLN/m2

 • 2 552 m2

Nr oferty: 894048 / 8565/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 8565/3186/OOS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Obiekt komercyjny
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Powierzchnia:29 m2
 • Cena:442 000 PLN

Opis

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 22056/5 o powierzchni 0,2552 ha położonej przy ul. Mikołaja Reja w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00037872/4. Działka zabudowana jest budynkiem usługowym o powierzchni zabudowy 29 m2. Na działce zlokalizowana jest sieć energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku jej awarii bądź konserwacji. Na działce zlokalizowana jest również sieć kanalizacji deszczowej. Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz właściciela sieci kanalizacyjnej - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń przesyłowych w postaci sieci kanalizacji deszczowej oraz na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy usługowej lub handlowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie GPZ „Reja” w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/401/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.05.2013 r. Cena wywoławcza: 442 000 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych). Wadium: 44 200 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych). Uwaga! Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 10 stycznia 2022 roku w godz. od 10:00 – 12:00. Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 17 stycznia 2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu; - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41. Kontakt: Urząd Miasta Suwałki tel: (87) 562-81-41 org@um.suwalki.pl

Przeznaczenie

handel / usługi