Obiekt komercyjny na sprzedaż, 1571,03m2, Bielawy

4 029 630 PLN

34 dni temu

Bielawy, kujawsko-pomorskie

 • 1 571,03 m2

 • 2 565 PLN/m2

 • 6 002 m2

 • 1 571,03 m2

 • 2 565 PLN/m2

 • 6 002 m2

Nr oferty: 770877 / 8380/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 8380/3186/OOS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Obiekt komercyjny
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Powierzchnia:1 571,03 m2
 • Cena:4 029 630 PLN

Opis

Obwieszczenie o sprzedaży Syndyk Masy Upadłości APIMEDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości (KRS: 0000440950) w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XI GUp 46/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składników masy upadłości podlegających sprzedaży łącznej (dalej: Przedmiot sprzedaży), w tym: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działek nr 115/5, 115/6, 116/3 i 116/4, o powierzchni łącznej 0,6002 ha, położonej w miejscowości Bielawy (gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie), dla której Sąd Rejonowy w Żninie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej BY1Z/00027796/9, (dalej: Nieruchomość) objęte spisem inwentarza z dnia 26 czerwca 2020 r. pod poz. 1 oraz opisane i oszacowane w operacie szacunkowym z dnia 4 września 2020 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego oraz biegłego sądowego Wojciecha Wojdyło – cena wywoławcza wynosi 4.009.950,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) netto, ruchomości w postaci siedmiu balustrad balkonowych stanowiących elementy wykończeniowe budynku posadowionego na ww. nieruchomości położonej w Bielawach, niezamontowane, objęte uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 12 października 2020 r. pod poz. 4 – cena wywoławcza wynosi 5.985,00 zł zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych) netto, ruchomość w postaci taczki budowlanej, stan używany, objętej spisem inwentarza z dnia 26 czerwca 2020 r. pod poz. 2 – cena wywoławcza wynosi 95,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych) netto, ruchomość w postaci używanej aluminiowej łódki wędkarskiej z drewnianym pokładem o długości ok. 3 m w kolorze zielonym wraz z kompletem drewnianych wioseł, stan używany, objętej drugim uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 13 listopada 2020 r. pod poz. 5 – cena wywoławcza wynosi 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych) netto, ruchomość w postaci odkurzacza przemysłowego Performance Power R12W25, stan używany, objętego drugim uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 13 listopada 2020 r. pod poz. 6 – cena wywoławcza wynosi 95,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych) netto, ruchomość w postaci siekiery z drewnianym trzonkiem, stan używany, objętej drugim uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 13 listopada 2020 r. pod poz. 7 – cena wywoławcza wynosi 28,50 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych 50/100 groszy) netto, ruchomość w postaci szafy serwerowej wolnostojącej w kolorze czarnym wraz z portowym przełącznikiem Cisco SF500-24P oraz pakietem akumulatorowym do APC, czterema ogranicznikami przepięć AXON MultiNET Prtector RACK 24 oraz zasilaczem awaryjnym G-Tec, stan używany, objętej drugim uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 13 listopada 2020 r. pod poz. 8 – cena wywoławcza wynosi 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych) netto, ruchomości w postaci zamontowanych urządzeń systemu alarmowego bezprzewodowego GTI ONE, tj. centrala bezprzewodowa, 6 czujników ruchu oraz 4 piloty wielofunkcyjne, objętych trzecim uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 28 stycznia 2021 r. pod poz. 9 – cena wywoławcza wynosi 3.026,42 zł (słownie: trzy tysiące dwadzieścia sześć złotych 42/100 groszy) netto. Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 4.029.629,92 zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 92/100 groszy) netto. Wyciąg z Regulaminu sprzedaży: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2021 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii w Poznaniu. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 wraz z podaniem sygnatury akt XI GUp 46/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym APIMEDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną łączną cenę nabycia netto za Przedmiot sprzedaży, oferowane ceny jednostkowe netto za poszczególne składniki masy upadłości będące przedmiotem sprzedaży, przy czym każda zaoferowana cena (łączną jak i ceny jednostkowe) winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wpłata wadium w kwocie 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), na rachunek bankowy masy upadłości APIMEDIS Sp. z o.o. w upadłości w banku SGB-Bank S.A. o numerze: 47 1610 1133 2003 0140 3899 0004 z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. XI GUp 46/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym masy upadłości. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w Regulaminie sprzedaży, syndyk może przeprowadzić konkurs uzupełniający w trybie licytacji ustnej na zasadach określonych w Regulaminie. Operat szacunkowy dla Nieruchomości i Regulamin sprzedaży w pełnej wersji dostępny jest do wglądu w kancelarii Syndyka bądź poprzez przesłanie drogą elektroniczną w formacie pdf, po uprzednim skierowaniu zapytania w powyższym zakresie na adres e-mail kancelarii syndyka: biuro@kancelariagrenda.pl. Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 21 czerwca 2021 r. oraz z dnia 20 lipca 2021 r. stanowią integralną część procedury sprzedaży. Istnieje możliwość oględzin nieruchomości pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia terminu spotkania, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl. Syndyk zastrzega prawo z ważnej przyczyny do bez odszkodowawczego odstąpienia od procedury konkursowej lub sprzedaży na każdym jej etapie. Kontakt: Syndyk Patrycja Grenda tel: 61 670 73 73 biuro@kancelariagrenda.pl

Przeznaczenie

handel / usługi