Obiekt komercyjny na sprzedaż, 1377m2, Człuchów

3 500 000 PLN

9 dni temu

Człuchów, pomorskie

 • 1 377 m2

 • 2 542 PLN/m2

 • 14 767 m2

 • 1 377 m2

 • 2 542 PLN/m2

 • 14 767 m2

Nr oferty: 831912 / 8477/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 8477/3186/OOS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Obiekt komercyjny
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Powierzchnia:1 377 m2
 • Cena:3 500 000 PLN

Opis

Człuchów, dnia 12 października 2021 roku OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH PO DRUGIM PRZETARGU Zarząd Powiatu Człuchowskiego, działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwały Nr IV/24/2007 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 01 lutego 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 98 poz. 1535) zmienionej Uchwałą nr XX/134/2016 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 1977), Uchwały Nr 289/31/2021 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza o rokowaniach na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 13 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 L.p.: 1 Nr działki: 29/10 29/11 Powierzchnia nieruchomości: 1,2392 ha 0,2375 ha Numer księgi wieczystej: SL1Z/00018104/2 Położenie: Miasto Człuchów, Obręb 64 Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z uchwałą nr XXXVII.274.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26.06.2013 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową, usługi i przemysł w rejonie al. Jana Pawła II, al. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej w Człuchowie przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem: 19.P - tereny zabudowy usługowej Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 1. Budynek biurowy o powierzchni zabudowy363,00 m2, nr ewidencyjny: 25 2. Budynek biurowy o powierzchni zabudowy 158,00 m2, nr ewidencyjny: 26 3. Budynek przemysłowy o powierzchni zabudowy 856,00 m2, nr ewidencyjny: 1951 Cena wywoławcza nieruchomości netto [zł]: 3 500 000,00 zł Wysokość zaliczki [zł]: 350 000,00 1. Przedmiotową nieruchomość obciążają ograniczone prawa rzeczowe, tj. a. Nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działkę gruntu 29/8 (po podziale działka nr 29/10) objętą księgą wieczystą KW nr SL1Z/00018104/2 na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu 29/7 objętej KW nr SL1Z/000035932/0 opisana w umowie sprzedaży i akcie ustanowienia służebności drogowej Rep A 2260/2015 z dnia 29 maja 2015 roku (dok. Nr k. 1 - 4 KW nr SL1Z/00035932/0). b. Służebność gruntowa odpłatna i bezterminowa, z ograniczeniem jej wykonywania do działki numer 29/10 - na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem działki 57, położonej w Człuchowie przy ulicy Kasztanowej, objętej KW nr SL1Z/00008824/2, polegającej na prawie przejazdu i przechodu pasem gruntu o powierzchni około 200 m2, w miejscu zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik kolorem brązowym, na zasadach określonych w par. 7 w umowie sprzedaży i ustanowienia służebności gruntowej Rep. A 2244/2018 z dnia 4 września 2018 roku (dok. Nr k. 84-98 KW nr SL1Z/00033270/7). 2. Terminy przeprowadzonych przetargów, zakończonych wynikiem negatywnym: a. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony: 08.07.2021 roku. b. Drugi przetarg ustny nieograniczony: 13.09.2021 roku. 3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach można składać w Starostwie Powiatowym w Człuchowie, w zamkniętych kopertach, najpóźniej do dnia 07 grudnia 2021 r. 4. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: a. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; b. datę sporządzenia zgłoszenia; c. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; d. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty; Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 5. Zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży należy wpłacić w terminie do dnia 07 grudnia 2021 roku na konto Starostwa Powiatowego w Człuchowie w Banku Spółdzielczym w Człuchowie nr 88 9326 0006 0012 1675 2000 0250. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, ustalonego jako nabywca, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczkę pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. 6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu Zarząd Powiatu Człuchowskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 7. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Człuchowie w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru, w pokoju nr 303 w godzinach funkcjonowania urzędu. Ogłoszenie o rokowaniach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w zakładce „Ogłoszenia”: http://bip.powiatczluchowski.org.pl/ oraz na stronie internetowej http://www.monitorurzedowy.pl/ 8. Zarząd Powiatu Człuchowskiego zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Człuchowie tel: 59 834 25 95 starostwo@czluchow.org.pl

Przeznaczenie

magazyn, produkcja