Obiekt komercyjny na sprzedaż, 1317,88m2, Kraków, Senacka

28 613 560 PLN

34 dni temu

Senacka, Kraków, małopolskie

 • 1 317,88 m2

 • 21 712 PLN/m2

 • 398 m2

 • 1 317,88 m2

 • 21 712 PLN/m2

 • 398 m2

Nr oferty: 773461 / 8383/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 8383/3186/OOS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Obiekt komercyjny
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ zabudowy:Kamienica
 • Powierzchnia:1 317,88 m2
 • Cena:28 613 560 PLN

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI FOND`ROY SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE OGŁASZA PISEMNY NIEOGRANICZONY KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM ZABYTKOWEJ KAMIENICY DATOWANEJ NA XIV-XV W. - UL. SENACKA 6 W KRAKOWIE Syndyk masy upadłości Fond`Roy spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie ogłasza pisemny nieograniczony konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0398 ha - zabudowanej budynkiem zabytkowej kamienicy datowanej na XIV-XV w. o powierzchni użytkowej 1317,88m2, położonej przy ul. Senackiej 6 w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr. KR1P/00159495/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto”, nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym jako: MW/U.33- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Nieruchomość posiada prawnie uregulowany dostęp do drogi publicznej kategorii gminnej, urządzonej na terenie działki nr.601 (ulica Senacka). Operat szacunkowy dotyczący oferowanej do sprzedaży nieruchomości oraz inne podstawowe dokumenty dotyczące przedmiotu konkursu, a w szczególności umowa dzierżawy przedmiotowej nieruchomości wiążąca syndyka będą do dyspozycji zainteresowanych w okresie trwania procedury konkursowej w Biurze syndyka przy ul. Wielickiej 30 LU nr.8 w Krakowie - w każdą środę w godz. od 10:00 do 12:00. W tym samym czasie po uprzednim uzgodnieniu terminu będzie można również dokonać oględzin nieruchomości. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert będzie złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie opisanego wyżej majątku upadłego oraz wpłacenie wadium w wysokości 2 800 000,00 zł (dwa miliony osiemset tysięcy) – na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez BNP PARIBAS S.A. nr. 07 1600 1462 1842 1629 9000 0001. Uwaga: Syndyk dysponuje zezwoleniem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości za cenę nie niższą niż 28 613 560,00zł netto (dwadzieścia osiem milionów sześćset trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt). Oferta powinna zawierać: - dane oferenta, w tym NIP, REGON, KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej, - dowód wpłaty wadium, - oferowaną cenę netto i warunki jej zapłaty, - oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu konkursu a także regulaminem konkursu ofert i przyjmuje je bez zastrzeżeń, - zobowiązanie do pokrycia wszystkich opłat i podatków związanych z nabyciem majątku upadłego, w tym także opłat notarialnych i sądowych. Oferty w kopertach opatrzonych napisem „Konkurs Ofert Senacka 6 Kraków” należy przesłać wyłącznie listem poleconym na adres: Biuro Syndyka 30-552 Kraków ul. Wielicka 30 LU nr 8, w terminie nadania korespondencji najpóźniej w dniu 17 września 2021 r. Pozostałe postanowienia: 1/. Dodatkowe informacje o przedmiocie i warunkach konkursu będzie można uzyskać w Biurze Syndyka, w dniach od 7 do 10 września 2021 r. godz.10:00-14:00 W tym terminie syndyk będzie udzielał zainteresowanym informacji także pod numerem telefonu 604 404 248 lub 533 200 705. 2/. Treść niniejszego obwieszczenia oraz regulaminu konkursu ofert będą również dostępne na stronie internetowej: www.syndyk-krakow.pl 3/. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2021 r. o godz. 10:00 w w Biurze Syndyka przy ul. Wielickiej 30 LU nr 8 w Krakowie. Osoby, które złożą ofertę spełniającą wyżej wskazane warunki, mają prawo uczestniczyć przy ich otwarciu w charakterze obserwatorów. 4/. W przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert spełniających warunki konkursu, będzie on uzupełniony licytacją ustną, która zostanie przeprowadzona podług warunków regulaminu konkursu ofert, w tym samym dniu i miejscu o godz. 13:00. 5/. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży najdalej w terminie do dnia 15 listopada 2021 r., z uwzględnieniem stosownych zapisów ujętych w regulaminie konkursu ofert. 6. Wpłacone wadium przepadnie na rzecz masy upadłości, jeżeli z przyczyn leżących po stronie wybranego oferenta nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży. Syndyk – tel. 604 404 248 lub 533 200 705. Kontakt: Syndyk Wojciech Pietruszka tel: 604 404 248, 533 200 705 wojciech.pietruszka@wp.pl

Przeznaczenie

handel / usługi