Na sprzedaż działka budowlana o pow. ok. 5198 m2

399 000 PLN

Kamienna, Namysłów, opolskie, PL

  • 5 198 m2

  • 77 PLN/m2

  • 5 198 m2

  • 77 PLN/m2

Nr oferty: 1604212 / KOS-GS-4504-4

Nr oferty w biurze: KOS-GS-4504-4

Szczegóły

  • Oferta:Działka 5 198 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Cena:399 000 PLN

Opis

Na sprzedaż działka budowlana z potencjałem inwestycyjnym o pow. ok. 5198 m2 w miejscowości Kamienna tuż przy Namysłowie. NIERUCHOMOŚĆ Kształt działki został przedstawiony na mapie poglądowej przypomina kształt zbliżony do kwadratu dodatkowym udogodnieniem jest jej płaskie ukształtowanie oraz brak zabudowań pozwalające przyszłemu właścicielowi na dogodną aranżację terenu i wybór projektu budowlanego. Dojazd do nieruchomości dogodny drogą szutrową. Sąsiedztwo nieruchomości to liczne działki niezabudowane a także zabudowania jednorodzinne. W pobliżu również wiele terenów zielonych Dopuszczalna zabudowa jednorodzinna, szeregowa, bliźniacza. Podana cena jest ceną netto i należy doliczyć do niej 23 % VAT. MEDIA Nieruchomość zlokalizowana jest w pobliżu sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci energetycznej, sieci gazowej. Oferta doskonała dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorców szukających miejsca pod nową inwestycję budowlaną. Ponadto właściciel dysponuje projektem inwestycyjnym - budowa domów bliźniaczych o pow. 107,51 m2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem MNU mówiącym o przeznaczeniu gruntu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w ramach, której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol KA3.1MU ) Dodatkowe informacje: Nieprzekraczalna linia zabudowy Uchwała: nr 635/VIII/22 z dnia 2022-06-30 dot.: OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY NAMYSŁÓW PRZEZNACZENIE za zabudowę usługową uznaje się budynki, jak: budynki kultury, nauki, oświaty i rozrywki, budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, budynki biurowe i konferencyjne, budynki handlu, gastronomii, budynki rzemiosła nieprodukcyjnego, budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi związanymi z tą zabudową zabudowa usługowa nie może stanowić więcej niż 50% powierzchni całkowitej zabudowy na działce budowlanej lokal użytkowy nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO obowiązuje zakaz: budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych o przęsłach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych b) stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych ścian zewnętrznych budynków c) instalowania reklam wielkoformatowych ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ze względu na zróżnicowany dopuszczalny poziom hałasu, określony przepisami o ochronie środowiska, teren należy do terenów mieszkaniowo-usługowych ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 1. określa się obiekt chroniony ustaleniami planu, przedstawiony na rysunku planu 2. przedmiotem ochrony obiektu, o którym mowa w pkt 5.1, są charakterystyczne cechy historyczne 3. dla obiektu, o którym mowa w pkt 5.1, ustala się: a) nakaz zachowania cech historycznych, w tym gabarytów, geometrii dachu oraz proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych b) nakaz zachowania lub odtworzenia stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachu, elementów wykończenia elewacji oraz detali architektonicznych, zgodnie z historycznym wizerunkiem obiektu c) dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych obiektu, a także polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, z zastosowaniem materiałów i wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, z zastrzeżeniem lit. a i b 4. określa się zabytek archeologiczny chroniony ustaleniami planu, przedstawiony na rysunku planu 5. zabytek archeologiczny należy uwzględnić przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu, na którym ten zabytek się znajduje, zgodnie z przepisami odrębnymi ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. intensywność zabudowy (dotyczy kondygnacji nadziemnych): a) minimalna: 0,1 b) maksymalna: 0,6 2. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej 3. maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej 4. maksymalna wysokość zabudowy: a) budynki mieszkalne i usługowe: 9 m b) budynki garażowe i gospodarcze: 6 m c) budynek chroniony ustaleniami planu: obowiązuje zachowanie cech historycznych 5. nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 6. gabaryty obiektów: a) budynek chroniony ustaleniami planu: obowiązuje zachowanie cech historycznych b) inne: określone poprzez pozostałe zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 7. geometria dachu: a) budynki mieszkalne i usługowe: stromy b) budynki garażowe i gospodarcze: stromy lub jednospadowy c) budynek chroniony ustaleniami planu: obowiązuje zachowanie cech historycznych 8. minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m², ustalenie nie dotyczy wydzieleń dla dróg wewnętrznych oraz obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANE M (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości) 1. minimalna szerokość frontów działek: 20 m 2. minimalna powierzchnia działek: 800 m² 3. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45° 4. ustalenia pkt 7.1, 7.2, 7.3 nie dotyczą wydzieleń dla dróg wewnętrznych oraz obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1. minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 2 na 1 mieszkanie, a także 1 na 1 lokal użytkowy lub 1 na każde 50 m2 powierzchni usług, urządzone w budynku lub usytuowane na działce budowlanej 2. minimalna szerokość dróg wewnętrznych: 8 m 3. zaopatrzenie w wodę do celów bytowych: z sieci wodociągowej, a także, w razie braku możliwości przyłączenia do tej sieci, z indywidualnych ujęć wody 4. odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacyjnej, a także, w razie braku możliwości przyłączenia do tej sieci, do zbiorników bezodpływowych lub indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków 5. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: powierzchniowo, do dołów chłonnych, do zbiorników retencyjnych lub do sieci kanalizacyjnej 6. gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi 7. zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 8. zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła 9. obowiązuje zakaz zjazdu Kupujący u Nas otrzymują: kilkaset ofert w jednym miejscu, pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości, rzetelną informacje o każdej ofercie, sprawdzony stan prawny nieruchomości, możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie, uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej, pełną dokumentację i koordynację aktu notarialnego, protokoły przekazania nieruchomości i liczników, zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto (1 845 zł brutto). Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji. Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC. Odnośnik do oferty na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/4555 OSOBA PROWADZĄCA Magdalena Wrzesińska - Kierownik zespołu sprzedaży tel. (+48) 667 06 50 60 tel. (+48) 77 410 50 60 www.kosikowski.com.pl m.wrzesinska@kosikowski.com.pl Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Kosikowski Nieruchomości - Biuro Namysłów (licencja nr: 11884) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Media

Prąd

Ogrzewanie

Jest

Ogrodzenie

Brak