Na sprzedaż 3 działki w spokojnej lokalizacji

30 900 PLN

4 dni temu

Krasowice, Namysłów, opolskie

  • 1 030 m2

  • 30 PLN/m2

  • 1 030 m2

  • 30 PLN/m2

Nr oferty: 831462 / KOS-GS-3948-1

Nr oferty w biurze: KOS-GS-3948-1

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Działka
  • Typ transakcji:Sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Powierzchnia:1 030 m2
  • Cena:30 900 PLN

Opis

Na sprzedaż 3 działki o powierzchni od 1030 m3 do 1110 m2, zlokalizowane w spokojnej wsi Krasowice wśród lasów. Na sprzedaż 3 działki zlokalizowane w spokojnej wsi Krasowice wśród lasów. Działki po podziale oferowane działki będą miały powierzchnię około : 1105 m2 1055m2 1030m2 Cena każdej z działek kształtuję się na poziomie 30 zł za 1 m2. Właściciele zastrzegają, że obecnie mogą wyłącznie przystąpić do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z terminem zawarcia umowy przyrzeczonej w sierpniu 2022r. Kształt działek zbliżony do prostokąta. Do miasta Namysłów to jedynie około 10 km. W pobliżu działek media takie jak prąd i woda. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Krasowice zatwierdzonym UCHWAŁĄ NR 694/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 10 sierpnia 2017 r. działki zostały min. oznaczone symbolem 3KR.MN mówiącym o przeznaczeniu terenu jako zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dodatkowo: Teren drogi klasy zbiorczej (symbol KR.1KDZ Teren rolniczy (symbol KR.2R)dodatkowe informacje: Nieprzekraczalna linia zabudowy, Strefa obserwacji archeologiczne). Nieruchomość położona jest zaledwie kilkanaście minut drogi od Namysłowa. W miejscowości przystanek PKS, Kościół, Przedszkole, sklep . Zachęcam do oceny walorów działek na żywo. Zapis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasowice dotyczący przeznaczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1. SYMBOL KR. 3MN 2. PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 1) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 1) określa się strefę ochrony konserwatorskiej, o granicach przedstawionych na rysunku planu; 2) przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa w pkt 1 jest historyczny układ przestrzenny; 3) w strefie, o której mowa w pkt 1 ustala się nakaz zachowania elementów historycznego układu przestrzennego, w tym przebiegu dróg, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 4) określa się obiekty objęte ochroną konserwatorską, przedstawione na rysunku planu; 5) przedmiotem ochrony obiektów, o których mowa w pkt 4, są charakterystyczne cechy historyczne, w tym gabaryty, geometria i pokrycie dachu, wielkość i położenie otworów okiennych i drzwiowych oraz rodzaj stolarki okiennej i drzwiowej, kolorystyka i rodzaj materiałów wykończeniowych elewacji, detal architektoniczny; 6) dla obiektów, o których mowa w pkt 4, ustala się: a) nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, o których mowa w pkt 5, b) zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: blacha dachówkopodobna, pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, c) zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć historyczny wizerunek obiektów, d) zakaz docieplenia ściany zewnętrznej o zachowanym wystroju architektonicznym, w tym wykończonej cegłą licową, kamieniem lub drewnem oraz ściany szkieletowej drewnianej, e) dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych obiektów, z zastrzeżeniem lit. a, b, c, d; 7) określa się strefę obserwacji archeologicznej, o granicach przedstawionych na rysunku planu; 8) przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa w pkt 7, są zabytki archeologiczne; 9) w strefie, o której mowa w pkt 7, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 5. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) intensywność zabudowy: a) minimalna: 0,1, b) maksymalna: 0,6; 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 4) maksymalna wysokość zabudowy: a) budynki mieszkalne: 9 m, b) budynki garażowe i gospodarcze: 5 m, c) budynki objęte ochroną konserwatorską: obowiązuje zachowanie cech historycznych, d) inne obiekty budowlane: 5 m; 5) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 6) gabaryty obiektów: a) budynki objęte ochroną konserwatorską: obowiązuje zachowanie cech historycznych, b) inne obiekty budowlane: określone przez pozostałe zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 7) geometria dachu: a) budynki mieszkalne: stromy, b) budynki garażowe i gospodarcze: stromy lub jednospadowy, c) budynki objęte ochroną konserwatorską: obowiązuje zachowanie cech historycznych; 8) kolorystyka ścian zewnętrznych (odcień): a) budynek mieszkalny, garażowy i gospodarczy: biały, beżowy, szary, ceglasty, b) budynki objęte ochroną konserwatorską: obowiązuje zachowanie cech historycznych. 6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości) 1) minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 2) minimalna powierzchnia działek: 600 m²; 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 4) ustalenia pkt 1, 2, 3 nie dotyczą wydzieleń dla obiektów i systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 7. WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 2 na 1 mieszkanie, w tym miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie jak dla dróg publicznych, urządzone w budynku lub usytuowane na działce budowlanej, wymagane w przypadku budowy budynku mieszkalnego lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 2) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3) odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacyjnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacyjnej, a także powierzchniowo, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub zbiorników na wodę; 5) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej oraz energii promieniowania słonecznego, przy czym instalację ogniw fotowoltaicznych dopuszcza się wyłącznie na dachach budynków; 7) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła; 8) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 9) obowiązuje zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW; 10) warunki powiązań z układem zewnętrznym: a) układ komunikacyjny: przez system dróg publicznych, b) sieci infrastruktury technicznej: przez zbiorcze przewody i systemy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz linie elektroenergetyczne średniego i wysokiego napięcia. Kupujący u Nas otrzymują: kilkaset ofert w jednym miejscu, pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości, rzetelną informacje o każdej ofercie, sprawdzony stan prawny nieruchomości, możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie, uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej, pełną dokumentację i koordynację aktu notarialnego, protokoły przekazania nieruchomości i liczników, zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto. Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji. Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC. Odnośnik do oferty na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/3987 OSOBA PROWADZĄCA Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży tel. (+48) 667 80 50 60 tel. (+48) 77 410 50 60 www.kosikowski.com.pl m.osyp@kosikowski.com.pl Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Kosikowski Nieruchomości - Biuro Namysłów (licencja nr: 11884) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Ogrzewanie

jest

Ogrodzenie

brak