Mieszkanie na sprzedaż, 37,4m2, Katowice, Jana Wyplera

122 000 PLN

36 dni temu

Jana Wyplera, Katowice, śląskie

  • 37,4 m2

  • 3 262 PLN/m2

  • 37,4 m2

  • 3 262 PLN/m2

Nr oferty: 773369 / 7525/3186/OMS

Nr oferty w biurze: 7525/3186/OMS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Mieszkanie
  • Typ transakcji:Sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Rok budowy:1900
  • Powierzchnia:37,4 m2
  • Cena:122 000 PLN

Opis

Przetarg komercyjny - sprzedaż mieszkań 15 września 2021 ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 125 030 600,00 ZŁ NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664 OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY N/W LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI I UDZIAŁEM W CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. WYPLERA 1/2 - cena wywoławcza: 122 000 zł, wadium: 12 200 zł, postąpienie: 2 000 zł - powierzchnia lokalu: 37,40 m² ( 2 pokoje, kuchnia, wc) - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnie ciepła woda i centralne ogrzewanie z pieca gazowego dwufunkcyjnego - udział w nieruchomości wspólnej: 374/17476 Dzielnica: Załęże Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: parter Rok budynku: 1900 2. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ŚLUSARSKIEJ 5/1 - cena wywoławcza: 143 000 zł, wadium: 14 300 zł, postąpienie: 2 000 zł - powierzchnia lokalu: 40,01 m² ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc) - pomieszczenie przynależne: piwnica 14,11 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnie ciepła woda i centralne ogrzewanie z pieca gazowego dwufunkcyjnego - udział w nieruchomości wspólnej: 0,032 Dzielnica : Załęże Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: parter Rok budynku: 1914 3. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ŚLUSARSKIEJ 5/7 - cena wywoławcza: 152 000 zł, wadium: 15 200 zł, postąpienie: 2 000 zł - powierzchnia lokalu: 45,30 m² (1 pokój, kuchnia, wc, przedpokój) - pomieszczenie przynależne: piwnica 12,81 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnie ciepła woda i centralne ogrzewanie z pieca gazowego dwufunkcyjnego - udział w nieruchomości wspólnej: 0,035 Dzielnica: Załęże Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: 1 Rok budynku: 1914 4. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ŚLUSARSKIEJ 7/4 - cena wywoławcza: 141 000 zł, wadium: 14 100 zł, postąpienie: 2 000 zł - powierzchnia lokalu: 39,35 m² ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój) - pomieszczenie przynależne: piwnica 8,30 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnie ciepła woda i centralne ogrzewanie z pieca gazowego dwufunkcyjnego - udział w nieruchomości wspólnej: 0,030 Dzielnica: Załęże Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: parter Rok budynku: 1914 5. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ŚLUSARSKIEJ 7/5 - cena wywoławcza: 154 000 zł, wadium: 15 400 zł, postąpienie: 2 000 zł - powierzchnia lokalu: 45,28 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój) - pomieszczenie przynależne: piwnica 8,58 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnie ciepła woda i centralne ogrzewanie z pieca gazowego dwufunkcyjnego - udział w nieruchomości wspólnej: 0,032 Dzielnica: Załęże Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: 1 Rok budynku: 1914 6. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ŚLUSARSKIEJ 7/7 - cena wywoławcza: 139 000 zł, wadium: 13 900 zł, postąpienie: 2 000 zł - powierzchnia lokalu: 42,23 m² (1 pokój, kuchnia) wc w części wspólnej - pomieszczenie przynależne: piwnica 12,73 m2 - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnie ciepła woda i centralne ogrzewanie z pieca gazowego dwufunkcyjnego - udział w nieruchomości wspólnej: 0,033 Dzielnica: Załęże Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: 1 Rok budynku: 1914 Powyższe lokale wymagają remontu. Instalacje wymagają przeprowadzenia przez Nabywcę we własnym zakresie: sprawdzenia, ewentualnej wymiany lub doprowadzenia do stanu zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do przetargu Oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym lokalu. Oferowane powyżej lokale stanowią pustostany, w których nikt nie jest zameldowany. Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków dla przedmiotowych lokali nie ma obowiązku wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej. Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej. OGLĘDZINY LOKALI MIESZKALNYCH: Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 16.08.2021 r. do 15.09.2021 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości Administracji Kleofas z siedzibą przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach tel. 32/ 781 66 14 w. 173, 170 UWAGA ! Oględziny lokali możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji. Wydawanie kluczy do lokali, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: 15 września 2021 roku (środa) od godz. 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach 1 piętro Administracja Kleofas. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) licytacje lokali będą odbywać się co 5-10 minut tj.: godzina 09:00 - lokal z pozycji nr 1 godzina 09:10 - lokal z pozycji nr 2 godzina 09:20 - lokal z pozycji nr 3 godzina 09:30 - lokal z pozycji nr 4 godzina 09:40 - lokal z pozycji nr 5 godzina 09:50 - lokal z pozycji nr 6 Zgodnie z zalecanymi standardami bezpieczeństwa, prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki ochronnej, rękawiczek, własnego długopisu oraz zachowanie odstępu od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyżej wyznaczonych godzin. Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32/781-66-16 w. 121 lub kom. 665 664 028 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU: 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 13 września 2021 r. - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258 - Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium. - Wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek. - Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej. - Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej. - Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta). 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż. 4. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 5. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca. 6. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółkę. 7. Osoby stawające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość. 7.1 Osoby działające nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 7.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.). 8. Osoby przystępujące do przetargu, winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki. ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB ZMIANY WARUNKÓW PRZETARGU, ZAMKNIĘCIA PRZETARGU BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZ PODANIA PRZYCZYNY. OFERENT MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH DOSTĘPNYMI W SIEDZIBIE SPÓŁKI LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.SDSM.PL. Kontakt: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. tel: 32/781-66-16 w. 121 ogloszenia@monitorurzedowy.pl