Działki mieszkaniowo-usługowe blisko Namysłowa.

79 790 PLN

Smarchowice Wielkie-Apostoły, Namysłów, Opolskie, PL

  • 967 m2

  • 83 PLN/m2

  • 967 m2

  • 83 PLN/m2

Nr oferty: 1380227 / KOS-GS-4245-5

Nr oferty w biurze: KOS-GS-4245-5

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Działka
  • Typ transakcji:Sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Powierzchnia:967 m2
  • Cena:79 790 PLN

Opis

Działki mieszkaniowo - usługowe bardzo blisko Namysłowa w cichej i spokojnej lokalizacji w atrakcyjnej cenie. Oferowane działki znajdują się w miejscowości Smarchowice Wielkie przy ul. Apostoły , w cichej i spokojnej okolicy a zarazem bardzo blisko miasta Namysłów. Kupując teraz działkę zyskujesz 10 000 zł! Cena każdej z działek wraz z udziałem w drodze wewnętrznej została obniżona z 89 790zł na 79 790 zł ! Oferta ograniczona czasowo. Właściciel posiada na sprzedaż łącznie 15 działek o powierzchniach od 818m2 do 967m2. Działki mają następujące metraże: Nr 1 - 845 m2 Nr 2 - 855 m2 Nr 3 - 855 m2 Nr 4 - 868 m2 Nr 5 - 864 m2 Nr 6 - 855 m2 Nr 7 - 854 m2 Nr 8 - 844 m2 Nr 9 - 885 m2 Nr 10 - 855 m2 Nr 11 - 854 m2 Nr 12 - 894 m2 Nr 13 - 896 m2 Nr 14 - 878 m2 Nr 15 - 928 m2 Cena za każdą działkę wraz z udziałem w drodze wewnętrznej wynosi 79 790zł brutto (64 869,92 zł netto + 23% VAT). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie teren oznaczony został symbolem SW.16 MNU, który mówi o tym, że przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. 2.1. Za zabudowę usługową uznaje się budynki, jak: budynki kultury, nauki, oświaty i rozrywki, budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, budynki biurowe i konferencyjne, budynki handlu, gastronomii, budynki rzemiosła nieprodukcyjnego, budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi związanymi z tą zabudową 2.2 zabudowa usługowa nie może stanowić więcej niż 50% powierzchni całkowitej zabudowy na działce budowlanej 2.3 lokal użytkowy nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2.4 na terenach:SW.3MNU, SW.4MNU, SW.5MNU obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi w odległości mniejszej niż 100 m od terenu SW.1KDZ 3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 3.1 obowiązuje zakaz: a) budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych o przęsłach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych b) stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych ścian zewnętrznych budynków c) instalowania reklam wielkoformatowych 4. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 4.1 ze względu na zróżnicowany dopuszczalny poziom hałasu, określony przepisami o ochronie środowiska, teren należy do terenów mieszkaniowo-usługowych 4.2 dla terenu SW.1MNU obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, zgodnie z przepisami odrębnymi 6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 6.1 intensywność zabudowy (dotyczy kondygnacji nadziemnych): a) minimalna: 0,1 b) maksymalna: 0,6 6.2 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej 6.3 maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej 6.4 maksymalna wysokość zabudowy: a) budynki mieszkalne i usługowe: 9 m b) budynki garażowe i gospodarcze: 6 m c) budynki chronione ustaleniami planu: obowiązuje zachowanie cech historycznych 6.5nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 6.6 gabaryty obiektów: a) budynki chronione ustaleniami planu: obowiązuje zachowanie cech historycznych b) inne: określone poprzez pozostałe zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 6.7 geometria dachu: a) budynki mieszkalne i usługowe: stromy b) budynki garażowe i gospodarcze: stromy lub jednospadowy c) budynki chronione ustaleniami planu: obowiązuje zachowanie cech historycznych 6.8 minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m², ustalenie nie dotyczy wydzieleń dla dróg wewnętrznych oraz obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 7. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości) 7.1 minimalna szerokość frontów działek: 20 m 7.2 minimalna powierzchnia działek: 800 m² 7.3 kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45° 7.4 ustalenia pkt 7.1, 7.2, 7.3 nie dotyczą wydzieleń dla dróg wewnętrznych oraz obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 8. WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 8.1 minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 2 na 1 mieszkanie, a także 1 na 1 lokal użytkowy lub 1 na każde 50 m2 powierzchni usług, urządzone w budynku lub usytuowane na działce budowlanej 8.2 minimalna szerokość dróg wewnętrznych: 8 m 8.3 zaopatrzenie w wodę do celów bytowych: z sieci wodociągowej, a także, w razie braku możliwości przyłączenia do tej sieci, z indywidualnych ujęć wody 8.4 odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacyjnej, a także, w razie braku możliwości przyłączenia do tej sieci, do zbiorników bezodpływowych lub indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków 8.5 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: powierzchniowo, do dołów chłonnych, do zbiorników retencyjnych lub do sieci kanalizacyjnej 8.6 gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi 8.7 zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 8.8 zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła 9. STAWKA PROCENTOWA 30% Kształt działek regularny. Ukształtowanie oraz brak zabudowań pozwala przyszłemu właścicielowi na dogodną aranżację terenu i wybór projektu budowlanego. W sąsiedztwie przedmiotowej działki znajdują się takie media jak: sieć wodno-kanalizacyjna, sieć energetyczna. Działka położona jest w sąsiedztwie wielu działek oraz domów jednorodzinnych, co dodatkowo uatrakcyjnia zakup przedmiotowej nieruchomości. Kupujący u Nas otrzymują: kilkaset ofert w jednym miejscu, pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości, rzetelną informacje o każdej ofercie, sprawdzony stan prawny nieruchomości, możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie, uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej, pełną dokumentację i koordynację aktu notarialnego, protokoły przekazania nieruchomości i liczników, zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto (1 845 zł brutto). Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji. Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC. Odnośnik do oferty na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/4279 OSOBA PROWADZĄCA Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży tel. (+48) 667 80 50 60 tel. (+48) 77 410 50 60 www.kosikowski.com.pl m.osyp@kosikowski.com.pl Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Kosikowski Nieruchomości - Biuro Namysłów (licencja nr: 11884) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Ogrzewanie

jest

Ogrodzenie

brak

Oferta wysłana z Galactivca Virgo