Działka na sprzedaż, 962m2, Wolny Dwór

68 000 PLN

10 dni temu

Wolny Dwór, Pomorskie, PL

 • 962 m2

 • 71 PLN/m2

 • 962 m2

 • 962 m2

 • 71 PLN/m2

 • 962 m2

Nr oferty: 831852 / 31284/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31284/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:962 m2
 • Cena:68 000 PLN

Opis

OGŁOSZENIE Burmistrza Skarszew Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Skarszew ogłasza: III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wolnym Dworze, przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem nr 30/WPPiN/2021 Burmistrza Skarszew z dnia 11 lutego 2021 r., zapisanych w księdze wieczystej nr GD1A/00043094/5, oznaczonych ewidencyjnie jako: 1) działka nr 82/40, obręb Wolny Dwór, gmina Skarszewy, obszaru 0,0962 ha, 2) działka nr 82/46, obręb Wolny Dwór, gmina Skarszewy, obszaru 0,1274 ha, Ww. nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Demlin, Bolesławowo, Wolny Dwór, Nowy Wiec w gminie Skarszewy, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/181/2008 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 6 maja 2008 r. /Dz. Urz. Woj. Pom. z 29 lipca 2008 r., poz. 2125/ i oznaczone są symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. I przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się 18 maja 2021 r., natomiast II przetargi odbyły się 7 września 2021 r. i zakończyły się wynikami negatywnymi. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostę Starogardzkiego, a okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt Kupującego. Forma zbycia – własność Ciężary i ograniczenia – brak Cena wywoławcza wynosi odpowiednio: 1) dla działki nr 82/40 – 68 000,00 zł netto, 2) dla działki nr 82/46 – 75 000,00 zł netto. Wadium w pieniądzu – 7 000,00 zł, Postąpienie minimalne – 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Przetargi odbędą się w dniu 17 listopada 2021 r. odpowiednio: 1) dla działki nr 82/40 – o godz. 9:00, 2) dla działki nr 82/46 – o godz. 9:30. w Urzędzie Miejskim w Skarszewach Pl. Gen. Hallera 18, pokój nr 13. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 10 listopada 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Skarszewach BS Starogard Gd. o/Skarszewy nr 54-8340-0001-0100-0143-2000-0006. Wpłata jednego wadium upoważnia do udziału w przetargu na nabycie jednej działki, dlatego wpłacając wadium konieczne jest wskazanie numeru działki. Chętni do wzięcia udziału w licytacjach na kilka działek, powinni wpłacić wadium wg zasady ilość działek x wadium wskazując jednocześnie numery konkretnych działek lub dokonać wpłat wadium na każdą działkę osobno wskazując numer tej działki. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego, powoduje utratę wpłaconego wadium. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do przeprowadzenia postępowania przetargowego (wzór dostępny na stronie internetowej www.skarszewy.pl w zakładce Urząd Miejski - wykaz druków – Wydział Inwestycyjny). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Dodatkowo osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej powinny złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skarszewach, zamieszczone na stronie internetowej www.skarszewy.pl, bip.skarszewy.pl. Natomiast wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowane na portalu www.monitorurzedowy.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Pl. Gen. Hallera 18, pok. nr 12, tel. 58 588 22 01 wew. 4. BURMISTRZ Jacek Pauli Skarszewy, 13 października 2021 r. Kontakt: Urząd Miejski w Skarszewach tel: 58 588 22 01 skarszewy@skarszewy.pl