Działka na sprzedaż, 943m2, Żory

74 200 PLN

40 dni temu

Żory, Slaskie, PL

 • 943 m2

 • 79 PLN/m2

 • 943 m2

 • 943 m2

 • 79 PLN/m2

 • 943 m2

Nr oferty: 894052 / 31796/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31796/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:943 m2
 • Cena:74 200 PLN

Opis

PREZYDENT MIASTA ŻORY ogłasza drugi, nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Żory, położonych w Żorach przy ulicy Kresowej, Lubuskiej i Wielkopolskiej Opis przedmiotu sprzedaży: Rejon ulic Kresowej, Lubuskiej i Wielkopolskiej Obręb Kleszczów, karta mapy 2, rejestr nr 647, księgi wieczystej GL1X/00004712/2 Obręb Kleszczów, karta mapy 2, rejestr nr 1476, księgi wieczystej GL1X/00004713/9 1. dz. nr 2236/238 o pow. 0.0943 ha, Cena wywoławcza 74.200,00 zł 2. dz. nr 2237/238 o pow. 0.0949 ha, Cena wywoławcza 74.700,00 zł 3. dz. nr 2238/238 o pow. 0.0955 ha, Cena wywoławcza 75.200,00 zł 4. dz. nr 2239/238 o pow. 0.0960 ha, Cena wywoławcza 75.600,00 zł 5. dz. nr 2240/238 o pow. 0.1183 ha, Cena wywoławcza 88.000,00 zł 6. dz. nr 2241/238 o pow. 0.0956 ha, dz. nr 2246/239 o pow. 0.0138 ha, Cena wywoławcza 82.500,00 zł 7. dz. nr 2242/238 o pow. 0.0942 ha, dz. nr 2247/239 o pow. 0.0138 ha, Cena wywoławcza 81.500,00 zł 8. dz. nr 2243/238 o pow. 0.0928 ha, dz. nr 2248/239 o pow. 0.0138 ha, Cena wywoławcza 80.400,00 zł 9. dz. nr 2244/238 o pow. 0.0992 ha, dz. nr 2249/239 o pow. 0.0150 ha, Cena wywoławcza 86.100,00 zł Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomości niezabudowane, położone są w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: I41 MN- „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”. - działki położone są w granicach obszarów i terenów górniczych „Suszec IV”. W związku z tym w przypadku realizacji obiektów na działkach inwestor winien uzyskać, od właściwej kopalni, szczegółowe informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu (tj. informacje dotyczące aktualnych czynników geologiczno - górniczych), - działki położone są w granicach udokumentowanych złóż – „Krupiński” (złoża węgla kamiennego), - działki położone są w granicach otuliny parku krajobrazowego „Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich”, - przez działki nr 2241/238, 2242/238, 2243/238, 2244/238, od strony zachodniej, przebiega sieć wodociągowa ɸ 400. Strefy ochronne od tych sieci i jej szerokość ustala ich dysponent, - na działkach nr 2241/238, 2242/238, 2243/238, 2244/238, od strony zachodniej przebiega rów melioracyjny odwadniający pobliskie teren. Na ww. działkach brak jest usytuowanych budynków i budowli. Brak jest składników roślinnych, teren nieużytkowany, porośnięty zielenią nieuporządkowaną – wysokimi trawami. Teren jest nieogrodzony. W granicach działek nr 2241/238, 2242/238, 2243/238, 2244/238, przebiega nieokreślony przewód wodociągowy, w pozostałym zakresie na działkach brak jest usytuowanych urządzeń infrastruktury technicznej. Ww. działki stanowią teren płaski, kształtem zbliżony do prostokąta. W ostatnim czasie ulica Wielkopolska została pokryta nawierzchnią szutrową. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2022 roku o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 12.01.2022 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu. Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym przez Prezydenta Miasta terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory. Po przeprowadzonym przetargu zostanie niezwłocznie sporządzony protokół, który następnie zostanie podpisany przez Komisję Przetargową i nowonabywcę. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu winni: 1. legitymować się dowodem osobistym, 2. w przypadku osób fizycznych - w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 3. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów lub ewidencji – aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, stosownego pełnomocnictwa (ewent. zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), 4. posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Informacje dodatkowe: • koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg, • wysokość podatku od nieruchomości ustalona zostanie na podstawie wniosku nabywcy, wg stosownej uchwały Rady Miasta, • wszelkie informacje dotyczące zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, • Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy, • Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia przedmiotowego przetargu. Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone pod adresem www.bip.zory.pl a lokalizacja nieruchomości na www.geoportal.zory.pl Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32/ 43-48-246. Informuję, że dane osobowe są wykorzystywane w procedurze przetargowej zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udostępnienie danych osobowych. Klauzula informacyjna dotycząca RODO jest umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Żory (http://bip.zory.pl/?c=18435). Kontakt: Urząd Miasta Żory tel: 32 43-48-246 umzory@um.zory.pl