Działka na sprzedaż, 939m2, Budowo

31 000 PLN

3 dni temu

Budowo, pomorskie

 • 939 m2

 • 33 PLN/m2

 • 939 m2

 • 939 m2

 • 33 PLN/m2

 • 939 m2

Nr oferty: 831619 / 31273/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31273/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:939 m2
 • Cena:31 000 PLN

Opis

Dębnica Kaszubska, dn. 12.10.2021 r. RGN.6840.9.2021.KZ Wójt Gminy Dębnica Kaszubska Ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działki położonej w gminie Dębnica Kaszubska, powiat słupski I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY: Lp.: 1 OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI KW: SL1S/00071704/2 Ewidencja gruntów Nr działki: 113/118 położenie: Obręb Budowo Powierzchnia (ha): 0,0939 CENA WYWOŁAWCZA: 31 000,00 zł WADIUM WYSOKOŚĆ: 3 100,00 zł TERMIN WPŁATY: 16.11.2021r. TERMIN PRZETARGU: 23.11.2021 r., godz. 12:30 1. Opis nieruchomości: 1) nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w południowo – wschodniej części miejscowości Budowo, w gminie Dębnica Kaszubska (województwo pomorskie, powiat słupski); około 20 km od centrum Dębnicy Kaszubskiej; Otoczenie działki stanowią tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, garażami i ogródkami działkowymi; 2) nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wypis i wyrys. Wznowienie/okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Zainteresowanego. Nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego- przedmiotowe zapisy znajdą się w umowie sprzedaży; 3) działka w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako inne tereny zabudowane – Bi; 4) dostęp komunikacyjny: dojazd do działki zapewnia utwardzona drga wewnętrzna; 5) uzbrojenie terenu: możliwość przyłączenia nieruchomości w sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego Nabywca ustali z gestorami sieci; w przypadku występowania w graniach działki sieci uzbrojenia technicznego Nabywca zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp właścicielom sieci w przypadku naprawy, konserwacji, modernizacji czy prawidłowego funkcjonowania bez żadnych roszczeń. Ewentualna przebudowa sieci w przypadku kolizji z zamierzeniami inwestycyjnymi odbywać się będzie staraniem własnym i na własny koszt, na warunkach określonych przez dysponentów mediów - przedmiotowe zapisy znajdą się w umowie sprzedaży; 6) Gmina Dębnica Kaszubska nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo–wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych; Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt; 7) działka jest niezabudowana, posiada regularny, geometryczny kształt, oraz płaskie ukształtowanie terenu, częściowo utwardzona płytami betonowymi w złym stanie technicznym. Na nieruchomości pozostawione są rzeczy, które Nabywca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt usunąć oraz uporządkować teren, a także przejmuje obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników - przedmiotowe zapisy znajdą się w umowie sprzedaży; 8) przeznaczenie nieruchomości: brak MPZP, SUiKZP przewiduje – obszary wskazane na cele rozwoju funkcji mieszkaniowych i działalności gospodarczych. 2. Obciążenia nieruchomości: dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SL1S/00071704/2. W DZIALE III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA: wpisów brak W DZIALE IV- HIPOTEKI: wpisów brak. II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU: Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska – sala konferencyjna im. Jadwigi Karaś. Warunki przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska nr: 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100 Bank Spółdzielczy w Ustce, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 16.11.2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska. W tytule przelewu należy wskazać: numer działki i miejscowość. 2. Wpłacone wadium: 1) podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu; 2) ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej; 3) zostaje zwrócone –w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty: 1) osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty), 2) podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS), 3) pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów, 4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki, 5) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia). 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 6. Miejsce i termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 7. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 6, Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 8. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. 9. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. 10. Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Decyduje data wpływu całej kwoty na konto Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, Bank Spółdzielczy w Ustce, nr: 30 9315 0004 0060 0444 2000 0010. 11. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. 12. W 6- tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska nr 111/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. dotyczącym nieruchomości ujętych w niniejszym ogłoszeniu, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.). 13. Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 r. poz. 1490) i przeprowadzi go komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska Zarządzeniem nr 154/2021 z dnia 3 września 2021 r. 14. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać, w godzinach pracy urzędu: w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska - Referat Gospodarki Nieruchomościami, lub telefonicznie tel. 666 366 828, a także drogą elektroniczną nieruchomosci@debnicakaszubska.eu. 15. Treść niniejszego ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska oraz opublikowana: w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dębnica Kaszubska (Załatwianie spraw/Przetargi nieruchomości), 16. Informację o ogłoszonym przetargu (wyciąg z ogłoszenia o przetargu) podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat Słupski – strona internetowa Monitora Urzędowego pod adresem: monitorurzedowy.pl, a także na stornie internetowej Gminy Dębnica Kaszubska pod adresem: https://debnicakaszubska.eu/dzialki-na-sprzedaz/ i tablicach ogłoszeniowych Sołectw Gminy. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w procesie udzielenia zamówienia przez Gminę Dębnica Kaszubska – Urząd Gminy Dębnica Kaszubska można uzyskać na stronie http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/ w zakładce „RODO/ Klauzula informacyjna”. Z up. Wójta Gminy Dębnica Kaszubska Zastępca Wójta Gminy Dębnica Kaszubska Karol Żukowski /Podpisano elektronicznie/ Kontakt: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska tel: 666 366 828 nieruchomosci@debnicakaszubska.eu