Działka na sprzedaż, 7671m2, Andrychów

917 000 PLN

Wczoraj

Andrychów, małopolskie

 • 7 671 m2

 • 120 PLN/m2

 • 7 671 m2

 • 7 671 m2

 • 120 PLN/m2

 • 7 671 m2

Nr oferty: 831909 / 31287/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31287/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Przemysłowa
 • Powierzchnia:7 671 m2
 • Cena:917 000 PLN

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Burmistrz Andrychowa ogłasza trzy I-sze przetargi ustne ograniczone do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż działek położonych w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Andrychów. Lp.: 1 Nr działki: 6901/4 Pow. działki: 0,7671 Księga Wieczysta: KR1W/00070496/4 Cena wywoławcza: 917.000,00 Wysokość wadium: 100.000,00 Data i miejsce przetargu: 15 grudnia 2021 Andrychów, Rynek 15, II piętro sala konferencyjna Godzina: 10:00 Lp.: 2. Nr działki: 6900/4 Pow. działki: 0,3759 Księga Wieczysta: KR1W/00070496/4 Cena wywoławcza: 450.000,00 Wysokość wadium: 50.000,00 Data i miejsce przetargu: 15 grudnia 2021 Andrychów, Rynek 15, II piętro sala konferencyjna Godzina: 11:00 Lp.: 3. Nr działki: 6900/5 Pow. działki: 0,6147 Księga Wieczysta: KR1W/00070496/4 Cena wywoławcza: 735.000,00 Wysokość wadium: 80.000,00 Data i miejsce przetargu: 15 grudnia 2021 Andrychów, Rynek 15, II piętro sala konferencyjna Godzina: 12:00 * do wylicytowanych cen doliczony zostanie należny 23% podatek VAT - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Uzasadnienie wyboru rodzaju przetargów: W związku z uzyskanym przez Gminę dofinansowaniem projektu pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” w przetargach mogą brać udział wyłącznie podmioty spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Opis nieruchomości: W/w nieruchomości zlokalizowane są w strefie aktywności gospodarczej miasta Andrychowa oraz w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Andrychów, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny Spółka z o.o., któremu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. Działki o kształtach zbliżonych do prostokątów położone w rejonie skrzyżowania ulic: Biała Droga i Strefowa. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowane jako RIVa. Obecnie na zbywanym terenie realizowana jest inwestycja pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie – projekt naprawczy”, która wykonana zostanie w planowanym terminie do 31 maja 2022 r. Zbywane działki mają bezpośredni dostęp do sieci uzbrojenia (woda, gaz, energetyka, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa), a dojazd do nich odbywał się będzie wewnętrznymi drogami dojazdowymi. Zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z dokumentacją projektową zgodnie z którą realizowana jest w/w inwestycja oraz dokonać oględzin przedmiotowych nieruchomości (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2006 r. (z późn.zm.) w/w działki znajdują się w terenie ozn. symbolem: A5.2/3.P2/TIG,P3,P4,P5,ZP1 - „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej przemysłu ciężkiego”. Przeznaczenie dopuszczone w granicach terenu: "tereny infrastruktury technicznej gazownictwa", "tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usług przemysłowych", "tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług materialnych", "tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług magazynowo-składowych", "tereny zieleni urządzonej". Dokładne informacje dotyczące przeznaczenia dla tego terenu można uzyskać bezpośrednio w tut. Urzędzie, Rynek 15, pok. 115 – Wydział Architektury i Urbanistyki. Zbywane działki nie są przedmiotem zobowiązań i wolne są od obciążeń. Na Nabywcach nieruchomości ciążyć będzie obowiązek prawidłowego posadowienia wszystkich projektowanych obiektów kubaturowych i drogowych, objętych w zakresie zagospodarowania działki inwestycyjnej, w taki sposób, aby spełnione były warunki stateczności dla przyjętych rozwiązań projektowych. Dodatkowo Nabywca nieruchomości (przyszły inwestor) zobowiązany jest do przedstawienia w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa stosownych obliczeń stateczności we wszystkich punktach charakterystycznych planowanego zagospodarowania działki inwestycyjnej, jak również potwierdzających stateczność przyległej infrastruktury strefy (murów oporowych, układu drogowego, sieci itd.) Przedmiotowe obliczenia stateczności wraz z projektem zagospodarowania podlegać będą zaopiniowaniu i uzgodnieniu w tut. Urzędzie, Rynek 16, I piętro, pok. 121 – Wydział Inwestycji i Drogownictwa. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać również pod numerem tel. 603-308-273. Warunki sprzedaży: 1. W strefie mogą zostać ulokowane mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które wybudują budynki i/lub obiekty budowlane przeznaczone na działalność produkcyjną i usługową, bez możliwości lokowania obiektów mieszkaniowych, turystycznych oraz handlowych. Jako obiekt handlowy rozumiany będzie obiekt stanowiący całość techniczno-użytkową przeznaczony do sprzedaży detalicznej towarów. Specjalna Strefa Ekonomiczna przeznaczona jest dla wszystkich firm z sektora tradycyjnego przemysłu (z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz) oraz niektórych firm z sektora usług, do których należą: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych. 2. Na podstawie art. 57 § 2 k.c. w umowie sprzedaży każdy z Nabywców nieruchomości zobowiąże się wobec Gminy Andrychów, że nie dokona zbycia prawa własności nabytej nieruchomości do końca marca 2028 r. na rzecz podmiotu niespełniającego kryteriów, o których mowa w pkt 1. W razie niewykonania tego zobowiązania, Nabywcy ponosić będą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Gminy Andrychów w wysokości nie mniejszej niż kwota, którą Gmina Andrychów będzie zobowiązana zwrócić - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego - w związku z niedotrzymaniem warunków umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa wyżej. 3. Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do zagospodarowania działek w terminie 3-ch lat od dnia wydania nieruchomości poprzez wybudowanie budynku i/lub obiektu budowlanego, o których mowa w pkt 1, jednocześnie zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakończenie budowy winno być udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem inwestycji. W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę tego terminu zostanie naliczona kara umowna w wysokości 30 % ceny sprzedaży brutto. Możliwość naliczenia przez sprzedającego wyżej określonej kary umownej zapisana zostanie w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki wpisanej w księdze wieczystej na 1-szym miejscu. Naliczenie kar nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych, w szczególności gdy Gmina Andrychów będzie zobowiązana zwrócić dofinansowanie z projektu pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” z powodu niedotrzymania warunków umowy o dofinansowanie. 4. W razie przeniesienia prawa własności na mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) Nabywców nieruchomości terminów zagospodarowania działek, kary umowne ciążą nadal na pierwotnym Nabywcy. 5. Nabywca przy umowie sprzedaży ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność korzystania i dysponowania z sieci uzbrojenia podziemnego (energetycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej) przebiegającej przez sprzedawane działki i zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich konserwacji, modernizacji, remontu czy wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci. 6. W umowie sprzedaży nieruchomości, Gmina Andrychów zastrzeże na swoją rzecz prawo pierwokupu nieruchomości. 7. Warunkiem wpięcia do kanalizacji deszczowej będzie wybudowanie w obrębie każdej z działek urządzeń do retencji wód opadowych na czas deszczu nawalnego, pozwalających na zatrzymanie przez okres 1 doby 50% ilości wody opadowej 15 minutowej. Warunki przystąpienia do przetargu: 1. W przetargach mogą brać udział podmioty spełniające w/w kryteria, które wpłacą wadium w formie pieniądza w wysokości podanej w powyższej tabeli przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 8 grudnia 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku Urzędu. W tytule przelewu należy wpisać numer działki. 2. Złożenie na piśmie do dnia 8 grudnia 2021 r. w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, pok. 112 lub 113 zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentacją zawierającą: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku cudzoziemców (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia właściwego ministra, b) oświadczenie oferenta, że jest podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj. zatrudnianie mniej niż 250 pracowników, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 43.000.000 EUR, c) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i gotowości jej nabycia bez zastrzeżeń w obecnym stanie, d) dowód wpłacenia wadium. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z oświadczeniami dostępne są w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113). Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargach. Listę osób zakwalifikowanych do każdego z przetargów wywiesza się w siedzibie urzędu nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu oraz zamieszcza się w BIP. Przetargi zostaną przeprowadzone w drodze licytacji. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetargi mogą się odbyć, chociażby zakwalifikowano do każdego z przetargów tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium uczestniczą w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do tego notarialnie, w przypadku zaś osób prawnych w przetargu uczestniczą osoby umocowane do działania w imieniu tych osób prawnych. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają Komisji dowody tożsamości. Małżonkowie osobiście biorą udział w przetargu lub okazują pisemną zgodę drugiego współmałżonka lub składają oświadczenie o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który dany przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargów wadia zostaną zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargów, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Wylicytowana cena sprzedaży każdej z nieruchomości powiększona o należny 23% podatek Vat winna zostać wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy warunkowej, a środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Andrychów przed jej podpisaniem. O terminie zawarcia umowy notarialnej każdy Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umów notarialnych, w tym opłat sądowych ponoszą Nabywcy. Każdy z Nabywców przejmie nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia, wznowienia granic działek lub aktualizacji mapy zasadniczej pokryje koszty prac geodezyjnych. Ewentualna przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z potrzebami przyszłej inwestycji odbywać się będzie na koszt każdego z Nabywców. Przedsiębiorcy, którzy zamierzają korzystać ze wsparcia winni przed przystąpieniem do przetargu skontaktować się z Krakowskim Parkiem Technologicznym Spółka z o.o., 30-394 Kraków ul. Podole 60 (tel. +48 126401940, mail: strefa@kpt.krakow.pl, który zarządza strefą, opracowuje plany rozwoju strefy oraz wydaje decyzje o wsparciu inwestycji. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych działek można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33842-99-55 lub 33842-99-56. Ogłoszenie o przetargach zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl/umandrychow/, jak również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania każdego z przetargów z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta Andrychów tel: 33-842-99-55 info@andrychow.eu