Działka na sprzedaż, 5300m2, Kaznów-kolonia

180 000 PLN

40 dni temu

Kaznów-kolonia, Lubelskie, PL

 • 5 300 m2

 • 34 PLN/m2

 • 5 300 m2

 • 5 300 m2

 • 34 PLN/m2

 • 5 300 m2

Nr oferty: 894049 / 31793/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31793/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:5 300 m2
 • Cena:180 000 PLN

Opis

STAROSTA LUBARTOWSKI informuje o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 7 – Kaznów Kolonia, gmina Ostrów Lubelski, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118 o pow. 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00005636/2. Przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w przetargu pisemnym nieograniczonym. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100). Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Pisemne oferty należy składać osobiście w terminie do dnia 26 stycznia 2022 r. do godziny 15:30, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób „Drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. Nie otwierać przed dniem 31 stycznia 2022 r.” bądź pocztą na wyżej podany adres (z zachowaniem wyżej wskazanego terminu, przy czym decydująca jest data wpływu oferty do Sekretariatu). Część jawna drugiego przetargu odbędzie się w dniu 31 stycznia 2022 r., o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, I piętro, w sali nr 151 (sala posiedzeń Rady Powiatu). Wadium wniesione w pieniądzu wynosi 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł 00/100). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wyżej wymienione wadium, nie później niż do dnia 26 stycznia 2022 r., na konto Starostwa Powiatowego w Lubartowie Nr 49 8707 0006 0021 2063 2000 0002, prowadzone w Banku Spółdzielczym w Lubartowie. Za termin jego wniesienia uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Ogłoszenie Starosty Lubartowskiego o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubartowie www.powiatlubartowski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubartowski. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy tut. Starostwa lub pod nr telefonu (81) 855 24 67. STAROSTA LUBARTOWSKI EWA ZYBAŁA Kontakt: Starostwo Powiatowe w Lubartowie tel: (81) 855 24 67 starostwo@powiatlubartowski.pl