Działka na sprzedaż, 402m2, Jarosław, Starosanowa

23 370 PLN

11 dni temu

Starosanowa, Jarosław, Podkarpackie, PL

 • 402 m2

 • 58 PLN/m2

 • 402 m2

 • 402 m2

 • 58 PLN/m2

 • 402 m2

Nr oferty: 831515 / 31278/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31278/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:402 m2
 • Cena:23 370 PLN

Opis

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA II-gi NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 3 1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 3 ul. Starosanowa – działka nr 546 o pow. 0,0402 ha objęta KW nr PR1J/00066950/8. 2. Termin poprzedniego przetargu: I-szy nieograniczony przetarg ustny odbył się 9 września 2021 r. 3. Opis nieruchomości: działka gruntowa położona przy ul.Starosanowej z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Kształt mocno wydłużony, regularny, teren płaski. Dostępne uzbrojenie: woda, kanalizacja, energia elektryczna i gaz. Najbliższe otoczenie stanowią grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi oraz grunty przeznaczone do zabudowy. 4. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia – działka nr 546 na obr 3 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny użytkowane rolniczo położone po zachodniej stronie ulicy Starosanowej i wchodzi w skład terenu o symbolu MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 23370,- PLN (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt 00/100). 6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich 7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu jego wniesienia. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowane pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowane pełnomocnictwa. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy. 8. Wadium w wysokości: 4600,- PLN (słownie złotych: cztery tysiące sześćset 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 18 listopada 2021 r. z dopiskiem „przetarg 3-546” na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr: 57 1240 1792 1111 0010 8805 4518 w Banku Pekao I Oddział w Jarosławiu. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek. 9. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 24 listopada 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, II piętro. 10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . 11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe. 12. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 13. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 14. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego. 15. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej. 16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 31, tel. (16) 624 8729. Kontakt: Urząd Miasta Jarosław tel: (16) 624 8729 um@jaroslaw.pl