Działka na sprzedaż, 300m2, Franknowo

3 800 PLN

46 dni temu

Franknowo, WarminskoMazurskie, PL

 • 300 m2

 • 13 PLN/m2

 • 300 m2

 • 300 m2

 • 13 PLN/m2

 • 300 m2

Nr oferty: 888928 / 31780/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31780/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Rolna
 • Powierzchnia:300 m2
 • Cena:3 800 PLN

Opis

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Franknowo oznaczonej numerem geodezyjnym 213 o pow. 0,03 ha będącej własnością Gminy Jeziorany opisanej w KW OL1B/00027677/1. W klasyfikacji geodezyjnej jest to grunt oznaczony symbolem RIIIb - 0,03 ha. Działka przylega do drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 205 obręb ewidencyjny Franknowo. Na działkę nr 213 nie były wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Nieruchomość nie posiada obciążeń, nie jest przedmiotem zobowiązań. Na teren ten brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W opracowanym i uchwalonym uchwałą Nr XXVI/235/01 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 5 grudnia 2001 roku „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jeziorany” zmienionym uchwałą Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 26 lutego 2019 roku, dla terenu położonego w obrębie Franknowo, na którym znajduje się działka nr 213 zapis brzmi: „obszary zwartej zabudowy wiejskich jednostek osadniczych wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowych oraz działalności gospodarczych rolniczych i nierolniczych". Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Pl. Zamkowy 4 (pokój nr 8) Cena wywoławcza nieruchomości wynosi –3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych). Minimalne postąpienie wynosi 38,00 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych). Wadium należy wpłacać nie później niż do dnia 10-01-2022 r. włącznie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Jezioranach w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym nr konta 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902. Za zachowanie terminu wpłat wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończonym przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu wyznaczonym przez Burmistrza Jezioran. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej przyczyny. Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. (89) 539 27 42 pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach. BURMISTRZ JEZIORAN /-/ MACIEJ LESZCZYŃSKI Jeziorany, dnia 13.12.2021 r. sporządziła: I. Ławrecka Kontakt: Urząd Miasta Jeziorany tel: 89 539 27 42 umjeziorany@wp.pl