Działka na sprzedaż, 2384m2, Gronajny

31 500 PLN

45 dni temu

Gronajny, Pomorskie, PL

 • 2 384 m2

 • 13 PLN/m2

 • 2 384 m2

 • 2 384 m2

 • 13 PLN/m2

 • 2 384 m2

Nr oferty: 888926 / 31779/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31779/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Powierzchnia:2 384 m2
 • Cena:31 500 PLN

Opis

Sztum, dnia 14.12.2021 BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sztum, wymienionej poniżej: DZIAŁKA NR 98 OBRĘB GRONAJNY Powierzchnia: 0,2384 ha Opis nieruchomości: Działka niezabudowana o regularnym kształcie, położona w sąsiedztwie terenów rolnych oraz zabudowy mieszkaniowo – gospodarczej. Dostępne uzbrojenie: sieć wodociągowa i elektroenergetyczna. Przeznaczenie nieruchomości: Działka położona jest na obszarze objętym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania: Mu – obszary istniejącej i projektowanej ekstensywnej zabudowy mieszkaniowo- usługowej. Działka leży w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych, objętej zakazem lokalizowania nowych budynków o funkcji mieszkaniowej lub mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa. Cena wywoławcza: 31 500 zł Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685) Wadium – 10% ceny wywoławczej: 3 150,00 zł Podstawa Sprzedaży: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie XXI.157.2020 z dnia 02 lipca 2020 r. Dodatkowe koszty: Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg: 24.06.2021 r. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego przetargu wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia, ze nie toczy się postępowanie administracyjne ani sądowe kwestionujące prawidłowość nabycia nieruchomości przez Gminę Sztum. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 24.03.2021 r. Wniosków nie złożono. Przetarg odbędzie się dnia 19 stycznia (środa) 2022 r. o godz. 10:00 w sali w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w Banku Spółdzielczym numer 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 17 stycznia 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym urzędu. (Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy). - wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. - wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. - wadium zostaje zwrócone nie później jak w ciągu trzech dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia wynikiem negatywnym, nie wygrania przetargu. Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub osoby zagraniczne (nie posiadające zadłużeń wobec gminy Sztum), które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: a) dowód wpłaty wadium b) osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość, c) w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie wpisu CEIDG, d) w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. e) jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie przed dniem podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. urzędu przed zawarciem umowy. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy. W przypadku gdy nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu i nie podpisze umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia z ważnej przyczyny oraz do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu, z uprzednim poinformowaniem uczestników przetargu. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 55 640 63 62. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum w okresie od dnia 14.12.2021 do dnia 19.01.2022 oraz opublikowano na stronie internetowej urzędu (bip.sztum.pl) i Monitora Urzędowego (www.monitorurzedowy.pl). Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Sztum tel: 55-640-63-62 sztum@sztum.pl