Działka na sprzedaż, 18001m2, Białogard, Gdyńska

1 523 538 PLN

45 dni temu

Gdyńska, Białogard, Zachodniopomorskie, PL

 • 18 001 m2

 • 85 PLN/m2

 • 18 001 m2

 • 18 001 m2

 • 85 PLN/m2

 • 18 001 m2

Nr oferty: 888932 / 31784/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31784/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:18 001 m2
 • Cena:1 523 538 PLN

Opis

B U R M I S T R Z B I A Ł O G A R D U na podstawie art. 4 pkt 9, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm.) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Lp.: Oznaczenie nieruchomości: Ulica: Obręb: Numer działki: pow. w m2: Księga wieczysta: Opis nieruchomości: Oznaczenie i przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: Postąpienie: Wadium: Wartość gruntu / plus podatek VAT w wysokości 23% / cena wywoławcza: Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2022 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Białogardzie pokój nr 106 /parter/. Istnieje możliwość uczestniczenia w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i aby skorzystać z tej opcji należy co najmniej na 7 dni przed przetargiem skontaktować się z pracownikiem Urzędu Miasta telefonicznie, numer podany poniżej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail podając niezbędne dane potrzebne do procesu weryfikacji osoby uczestniczącej w przetargu t.j. imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu kontaktowego oraz aktualny i używany adres e-mail. Uczestnik w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej musi posiadać sprzęt komputerowy wyposażony w mikrofon, kamerę oraz dostęp do internetu. Pracownik Urzędu Miasta osobie zainteresowanej i zgłoszonej do uczestnictwa w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres e-mail prześle spersonalizowany link a telefonicznie przekaże PIN (jeśli zajdzie taka konieczność) do platformy elektronicznej umożliwiającej uczestnictwo, w tym konkretnym przetargu, w formie elektronicznej. Uczestnictwo w tej formie obowiązuje w czasie pandemii. Urząd Miasta zastrzega sobie możliwość korzystania z różnych platform komunikacji elektronicznej. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 25 lutego 2022 r. przelewem na konto budżetu Miasta Nr 85 8562 0007 0003 4308 2000 0040 i z dowodem wpłaty zgłosić się na przetarg. Wadium winno wpłynąć na konto do 25.02.2022 r. W razie uchylenia się osoby ustalonej jako nabywca od zawarcia umowy Miasto Białogard może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją i ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania. 1. Przyszli nabywcy własnym kosztem i staraniem wykonają uzbrojenie działki niezbędne do funkcjonowania obiektów. 2. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej (kopia przekazana Nabywcom). W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Miasto Białogard nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Miasto Białogard na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd i rodzaj użytków. 3. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Miasto Białogard – Urząd Miasta Białogard można uzyskać na stronie www.bip.bialogard.info w zakładce „RODO”. Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta pok. 117, tel. 94 3579 153, e-mail: um.naczelnik.gn@bialogard.info Ogłoszenie wywiesza się w dniu 16.11.2021 r. Kontakt: Urząd Miasta Białogard tel: 94 3579 153 um.naczelnik.gn@bialogard.info