Działka na sprzedaż, 1510m2, Barczewo

70 079 PLN

8 dni temu

Barczewo, WarminskoMazurskie, PL

 • 1 510 m2

 • 46 PLN/m2

 • 1 510 m2

 • 1 510 m2

 • 46 PLN/m2

 • 1 510 m2

Nr oferty: 869300 / 31655/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31655/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:1 510 m2
 • Cena:70 079 PLN

Opis

Olsztyn, 24 listopada 2021 r. GN-II.6840.1.2021 Ogłoszenie Zarząd Powiatu w Olsztynie OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONYCH DZIAŁEK POŁOŻONYCH W OBR. 2 MIASTO BARCZEWO, POWIAT OLSZTYŃSKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE: Lp.: 1. Oznaczenie według ewidencji gruntów: numer działki: 208/92 pow. (ha): 0,1510 użytek: RIVa Numer księgi wieczystej: OL1O/00097322/2 Cena wywoławcza nieruchomości: 70 079,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 7 500,00 zł Minimalna wartość postąpienia: 710,00 zł Lp.: 2. Oznaczenie według ewidencji gruntów: numer działki: 208/93 pow. (ha): 0,1324 użytek: RIVa, RIVb Numer księgi wieczystej: OL1O/00097322/2 Cena wywoławcza nieruchomości: 68 755,00 zł + 23% VAT Wysokość wadium: 7 000,00 zł Minimalna wartość postąpienia: 690,00 zł I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki nr 208/93 odbył się w dniu 29.04.2021 roku. Natomiast I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki nr 208/92 odbył się w dniu 26.05.2021 roku. II przetarg na zbycie ww. działek odbył się w dniu 9.09.2021 r. Wyżej wymienione nieruchomości są niezabudowane, położone w peryferyjnej strefie miasta Barczewo, w dzielnicy o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd ulicą Szymborskiej o nawierzchni gruntowej, nieurządzoną w terenie. Rzeźba terenu ww. nieruchomości jest falista do lekko pagórkowatej. Przedmiotowe działki nie są ogrodzone. Działka nr 208/92 posiada nawierzchnię gruntową, porośniętą trawą oraz samosiewem brzozy. Kształt działki jest zwarty i regularny. Przez działkę przebiega linia energetyczna średniego napięcia. Działka nr 208/93 posiada nawierzchnię gruntową, porośniętą trawą. Działka ma kształt zwarty, regularny, trapezoidalny. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrócikowo działki nr: 208/92 i 208/93 oznaczone są symbolem B41MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce nr 208/92 obowiązuje ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w związku z przebiegającą napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia. Działki nr 208/92 i 208/93, objęte niniejszym przetargiem, oddane są w dzierżawę na czas określony do dnia 18.02.2023 r., przy czym umowa dzierżawy ulegnie wcześniejszemu rozwiązaniu z dniem zbycia przez Powiat Olsztyński prawa własności przedmiotowych nieruchomości. Poza dzierżawą na czas określony nieruchomość nie jest obciążona innymi prawami oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie GETIN NOBLE BANK S.A. nr: 08 1560 0013 2013 1105 7000 0008, z takim wyprzedzeniem aby w dniu 5 stycznia 2022 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie. Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022 roku 1. na działkę nr 208/92 o godz. 9:00 2. na działkę nr 208/93 o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala sesyjna. W przetargach mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie). Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) winny przystąpić do przetargu razem ze współmałżonkiem bądź obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym. Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność. Sprzedający zawiadomi osoby, które wygrały przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 89/521-05-29. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 25.11.2021 r. do 5.01.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz zamieszczeniu na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiat-olsztynski.pl/ oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Olsztynie tel: 89/521-05-29 starostwo@powiat-olsztynski.pl