Działka na sprzedaż, 1304m2, Aleksandrów Kujawski, Okrężna

88 000 PLN

9 dni temu

Okrężna, Aleksandrów Kujawski, kujawsko-pomorskie

 • 1 304 m2

 • 67 PLN/m2

 • 1 304 m2

 • 1 304 m2

 • 67 PLN/m2

 • 1 304 m2

Nr oferty: 831850 / 31282/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31282/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:1 304 m2
 • Cena:88 000 PLN

Opis

Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski L.P.: 1 Nr działki, arkusz mapy, Księga wieczysta, położenie: 5/4 mapa 19 KW WL1A/00022029/4 ul. Okrężna Pow. w m2: 1304 m2 Opis nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak planu zagospodarowania Cena wywoławcza netto (zł): 88.000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) Wadium (zł): 8.800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych) L.P.: 2 Nr działki, arkusz mapy, Księga wieczysta, położenie: 5/5 mapa 19 KW WL1A/00022029/4 ul. Okrężna Pow. w m2: 1381 m2 Opis nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak planu zagospodarowania Cena wywoławcza netto (zł): 93.300,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) Wadium (zł): 9.400,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych) L.P.: 3 Nr działki, arkusz mapy, Księga wieczysta, położenie: 5/6 mapa 19 KW WL1A/00022029/4 ul. Okrężna Pow. w m2: 1108 m2 Opis nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak planu zagospodarowania Cena wywoławcza netto (zł): 74.900,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych) Wadium (zł): 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) L.P.: 4 Nr działki, arkusz mapy, Księga wieczysta, położenie: 5/8 mapa 19 KW WL1A/00022029/4 ul. Okrężna Pow. w m2: 747 m2 Opis nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak planu zagospodarowania Cena wywoławcza netto (zł): 50.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) Wadium (zł): 5.100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych) L.P.: 5 Nr działki, arkusz mapy, Księga wieczysta, położenie: 5/9 mapa 19 KW WL1A/00022029/4 ul. Okrężna Pow. w m2: 764 m2 Opis nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak planu zagospodarowania Cena wywoławcza netto (zł): 51.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) Wadium (zł): 5.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych) L.P.: 6 Nr działki, arkusz mapy, Księga wieczysta, położenie: 5/10 mapa 19 KW WL1A/00022029/4 ul. Okrężna Pow. w m2: 1000 m2 Opis nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak planu zagospodarowania Cena wywoławcza netto (zł): 67.300,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych) Wadium (zł): 6.800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych) L.P.: 7 Nr działki, arkusz mapy, Księga wieczysta, położenie: 5/11 mapa 19 KW WL1A/00022029/4 ul. Okrężna Pow. w m2: 892 m2 Opis nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak planu zagospodarowania Cena wywoławcza netto (zł): 59.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) Wadium (zł): 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) L.P.: 8 Nr działki, arkusz mapy, Księga wieczysta, położenie: 5/12 mapa 19 KW WL1A/00022029/4 ul. Okrężna Pow. w m2: 830 m2 Opis nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak planu zagospodarowania Cena wywoławcza netto (zł): 55.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) Wadium (zł): 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych) L.P.: 9 Nr działki, arkusz mapy, Księga wieczysta, położenie: 5/13 mapa 19 KW WL1A/00022029/4 ul. Okrężna Pow. w m2: 976 m2 Opis nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak planu zagospodarowania Cena wywoławcza netto (zł): 65.700,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych) Wadium (zł): 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych) L.P.: 10 Nr działki, arkusz mapy, Księga wieczysta, położenie: 5/15 mapa 19 KW WL1A/00022029/4 ul. Okrężna Pow. w m2: 1025 m2 Opis nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak planu zagospodarowania Cena wywoławcza netto (zł): 68.700,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) Wadium (zł): 6.900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych) L.P.: 11 Nr działki, arkusz mapy, Księga wieczysta, położenie: 5/16 mapa 14 KW WL1A/00022174/5 ul. Okrężna Pow. w m2: 901 m2 Opis nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak planu zagospodarowania Cena wywoławcza netto (zł): 60.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) Wadium (zł): 6.100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych) L.P.: 12 Nr działki, arkusz mapy, Księga wieczysta, położenie: 5/17 mapa 14 KW WL1A/00022174/5 ul. Okrężna Pow. w m2: 1183 m2 Opis nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak planu zagospodarowania Cena wywoławcza netto (zł): 79.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) Wadium (zł): 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim, pokój nr 118. Wadium należy wpłacić (z podaniem numeru działki), tak aby było zaksięgowane na koncie Urzędu Miejskiego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Nr 51 9537 0000 2001 0017 9735 0006 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 roku. Nieruchomości objęte przetargiem wolne są od obciążeń i zobowiązań. Brak sieci uzbrojenia. Warunki przyłączeń do poszczególnych sieci infrastruktury należy indywidualnie uzgodnić z właściwym gestorem sieci, własnym staraniem i na własny koszt. Ceny wywoławcze nieruchomości gruntowych są cenami netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)- dowód tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielczości majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka a zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu), - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Więcej informacji można uzyskać w tutejszym Urzędzie pokój. nr 106 w godzinach pracy Urzędu od godz. 7.30 do 15.30. Aleksandrów Kujawski 13.10.2021 r. Kontakt: Urząd Miasta Aleksandrów Kujawski tel: 54 282 68 29 burmistrz@aleksandrowkujawski.pl