Działka na sprzedaż, 1222m2, Kuty

97 000 PLN

42 dni temu

Kuty, WarminskoMazurskie, PL

 • 1 222 m2

 • 79 PLN/m2

 • 1 222 m2

 • 1 222 m2

 • 79 PLN/m2

 • 1 222 m2

Nr oferty: 894050 / 31794/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31794/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Rolna
 • Powierzchnia:1 222 m2
 • Cena:97 000 PLN

Opis

Pozezdrze, dnia 15.12.2021 r. PP.6840.9.2021.WK OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonych w obrębie geodezyjnym Kuty, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie: Przetarg ustny nieograniczony 25 stycznia 2022 r. godz. 10.00. Oznaczenie nieruch wg katastru nier.: Działka nr geod. 96/6 obręb 6 Kuty Pow. nieruchom. ha: 0,1222 Cena wywoławcza zł. netto: 97.000,00 zł. (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy zł.) Wadium zł.: 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy zł.) Minimalna wartość postąpienia w zł.: 970,00 zł. Oznaczenie nieruchomości wg. KW: KW Nr OL2G/00000929/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.. W kierunkach rozwoju przestrzennego określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu Uchwałą XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej "TR" o predyspozycjach zarówno do rozwoju turystyki, jak i rolnictwa, w strefie zainwestowania "MUW" – wielofunkcyjnej. Opis nieruchomości: Działka położona jest na terenie wsi Kuty. Jest to działka rolna uprawniana rolniczo - grunty orne klasa RIVa - 0,0748 ha oraz pastwiska PsIII - 0,0474 ha Ma kształt prostokąta. Dojazd do działki z drogi powiatowej na trasie Pozezdrze - Kuty drogą gruntową na odcinku około 200 m. Przez działkę przechodzi sieć wodociągową i kanalizacyjna. Działka zagospodarowana rolniczo, obecnie znajduje się w dzierżawie - umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 30.09.2022 r. Termin i miejsce przetargu: 25 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie GOK Pozezdrze ul. Wolności 2, 11-610 Pozezdrze sala widowiskowa 1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 20 stycznia 2022 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 20 stycznia 2022 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu. 2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na daną nieruchomość. 3. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. 4. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. W pełnomocnictwie należy podać imię i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń jeśli jest inny niż adres zamieszkania. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej firmę lub spółkę do nabycia przedmiotowej nieruchomości lub stosowne ważne pełnomocnictwo. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym. 5. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 6. Z uwagi, iż przedmiotowa działka znajduje się w dzierżawie, osoba, która dokona zakupu ww. działki na podstawie art. 678 kc w czasie trwania dzierżawy wstępuje w stosunek dzierżawy w miejsce zbywcy. 7. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na czas nieokreślony na rzecz Gminy Pozezdrze jako właściciela sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub jej następców prawnych oraz innych podmiotów powstałych na skutek jej przekształceń własnościowych, prawa nieodpłatnego użytkowania, polegającego na korzystaniu w działce gruntu nr geod. 96/6, objętej KW Nr OL2G/00000929/0, z pasa gruntu o szerokości 3 m (trzech metrów) wzdłuż istniejącej na działce sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w zakresie zapewnienia prawa do przechodzenia i wjazdu na nią niezbędnym sprzętem w celu wykonania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją, remontami oraz wszelkimi naprawami i usuwaniem awarii sieci, związanego z tymi prawami rozkopywania i zakopywania, a także wyrównania gruntu i przywracania do poprzedniego stanu powierzchni gruntu po zakończeniu prac na danej sieci. W rozumieniu art. 49 Kodeksu cywilnego w/w sieci nie stanowią części składowych gruntu. 8. Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 10. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy. 11. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność. 12. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. 13. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niestawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 14. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu. 15. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.). 16. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt. 17. Nabywca dokona uzbrojenia nieruchomości w media we własnym zakresie, w uzgodnieniu z gestorami poszczególnych sieci. 18. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów. 19. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr lub 13 tel. 087/4279006 w. 46 na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, www.pozezdrze.pl e-mail:ug@pozezdrze.pl Kontakt: Urząd Gminy Pozezdrze tel: 087/4279006 w. 46 ug@pozezdrze.pl