Działka na sprzedaż, 1107m2, Szczecin, Kolonistów

700 000 PLN

43 dni temu

Kolonistów, Szczecin, Zachodniopomorskie, PL

 • 1 107 m2

 • 632 PLN/m2

 • 1 107 m2

 • 1 107 m2

 • 632 PLN/m2

 • 1 107 m2

Nr oferty: 890282 / 31789/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31789/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Komercyjna
 • Powierzchnia:1 107 m2
 • Cena:700 000 PLN

Opis

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin. Lp.: 1 Położenie nieruchomości: Szczecin ul. Kolonistów 48 Nr działki: 338/3 Obręb: 3011 (Nad - Odrą 11) Nr KW: SZ1S/00074769/9 Powierzchnia (m2): 1107 Przeznaczenie nieruchomości: Zabudowa usługowa w zakresie: finanse, handel detaliczny, gastronomia, kultura, obsługa firm i klientów, opieka zdrowia, turystyka, usługi rzemiosła, w granicach działki dopuszcza się realizacje jednego lokalu mieszkalnego sposób jej zagospodarowania: zgodnyz przeznaczeniem Cena wywoławcza netto (zł): 700 000,- (słownie: siedemset tysięcy złotych) Wadium (zł): 70 000.- (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24.02.2022 r. O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna (lewe skrzydło, I piętro). Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w stanie epidemii, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504 Termin wniesienia wadium upływa dnia 17.02.2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Kolonistów” – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LIX/1094/06 z dnia 10 lipca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 104, poz. 1802) zmieniony Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XIX/602/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Bukowo – Kolonistów 2” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 04 sierpnia 2020 r., poz. 3677) i znajduje się w obszarze terenu elementarnego P.B.1067.U,M o przeznaczeniu: zabudowa usługowa w zakresie finanse, handel detaliczny, gastronomia, kultura, obsługa firm i klientów, opieka zdrowia, turystyka, usługi rzemiosła, w granicach działki budowlanej dopuszcza się realizacje jednego lokalu mieszkalnego. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu. 2. Ulica Kolonistów posiada nadaną kategorię drogi publicznej. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Kolonistów należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. 3. Celem zapewnienia zbywanej nieruchomości dostępu do drogi publicznej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie, stanowiącej działkę nr 338/3 z obrębu nr 3011 - polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działki gruntu nr nr: 29/35, 338/1, 338/2, 47/4, 29/36, 47/5, obręb nr 3011. Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na nadaniu działkom gruntu nr nr: 29/35, 338/1, 338/2, 47/4, 29/36, 47/5 kategorii drogi publicznej. Koszty utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę nr 338/3 z obrębu nr 3011. 4. Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci. 5. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo–wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. 6. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 7. Nabywca nieruchomości gruntowej: a) zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu; b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci; c) infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt; d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt; e) realizując inwestycję na przedmiotowym terenie jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; f) w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań poza opisanymi powyżej. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 242, tel. 42 45 768, e-mail: mkarpik@um.szczecin.pl www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.eu, www.miastooferuje.szczecin.eu Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Marzena K. tel: 91 42 45 768 mkarpik@um.szczecin.pl