Działka na sprzedaż, 11052m2, Wolica

14 400 PLN

8 dni temu

Wolica, podkarpackie

 • 11 052 m2

 • 1 PLN/m2

 • 11 052 m2

 • 11 052 m2

 • 1 PLN/m2

 • 11 052 m2

Nr oferty: 800826 / 31033/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31033/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Rolna
 • Powierzchnia:11 052 m2
 • Cena:14 400 PLN

Opis

Bukowsko, dnia 13.09.2021 GR.6840.11.2020 O g ł o s z e n i e o II przetargu nieograniczonym – licytacji ustnej nieruchomości położonej w miejscowości Wolica. Wójt Gminy w Bukowsku działając na zasadzie art.37 ust.1 art.38 ust.1 i 2, art. 40 ust. 1pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust. 1, ust. 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490), w oparciu o Uchwałę Nr Uchwały Nr XVIII/163/2020 Rady Gminy Bukowsko z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wolica, stanowiącej własność gminy Bukowsko, o g ł a s z a : II publiczny przetarg – licytację ustną po zastosowanej obniżce ceny o 10 %, który odbędzie się w dniu w dniu 19 października 2021 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bukowsku woj. podkarpackie – sala nr 9 (parter), na sprzedaż nieruchomości położonej w Wolicy stanowiącej własność Gminy Bukowsko. I przetarg odbył się w dniu 18 marca 2020r. z ceną wywoławczą 16.000,00 zł I przetarg odbył się w dniu 24 czerwca 2020r. z ceną wywoławczą 16.000,00 zł 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość wymieniona w wykazie z dnia 15.12.2020 r. obejmująca – nieruchomość bez obciążeń: Nr księgi wieczystej: KS1S/00029535/8 Nr działki: 470/1 Pow. działki: 1.1052 ha Opis nieruchomości: Działki wg ewidencji gruntów stanowi Lzr-PsIV Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w Studium UiKZP tereny rolne Cena nieruchomości brutto: 14.400,00 zł Sprzedaż zwolniona z podatku VAT Wysokość wadium brutto: 2.000,00 zł Opis nieruchomości: Działka jest niezbudowana, nieogrodzona, jest zakrzaczona na całej powierzchni z przewagą leszczyny i olszy, ma nieregularny kształt wielokąta. Nieruchomość posiada dostęp do gruntowej drogi gminnej. Ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bukowsko przestały obowiązywać z dniem 31.12.2002r. Uwaga ! Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy upłynął w dniu 29 stycznia 2021 r. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w gotówce lub przelewem w PLN. Dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z rejestru przedsiębiorstwa lub rejestru handlowego (oryginał lub poświadczoną kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości reprezentującej podmiot uczestnicy przetargu winni przedłożyć w miejscu i czasie prowadzenia przetargu. Wpłacone przez uczestnika wadium zostanie: a) zaliczone na poczet ceny z tytułu nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, b) zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Termin wpłaty wadium upływa z dniem 12 października 2021 r. – płatne na konto Urzędu Gminy Bukowsko Nr 39 8591 0007 0400 0899 7412 0003 Krakowski Bank Spółdzielczy (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bukowsko lub w kasie Urzędu). 3. Nabywca w/w nieruchomości zobowiązany będzie do wpłaty wylicytowanej kwoty gotówką najpóźniej przed podpisaniem aktu notarialnego w kasie Urzędu Gminy Bukowsko lub na konto Urzędu Gminy Bukowsko Nr 58 8591 0007 0400 0890 0999 0004 Krakowski Bank Spółdzielczy. 4. Uczestnik który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6. Wójt Gminy obowiązany jest zawiadomić najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości (pomniejszoną o wpłacone wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. 7. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 8. Z uzasadnionej przyczyny organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg. Uwagi : - Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Bukowsko – pokój nr 101, telefon 13 46 74 015 wew. 34 e-mail: sekretariat@bukowsko.pl Stwierdzam, że nin. ogłoszenia wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od...................................do............................... Poz. Rej………………………. - na stronie internetowej www.bukowsko.pl - w Urzędzie Gminy Bukowsko - w sołectwie Wolica - w prasie Monitor Urzędowy Kontakt: Urząd Gminy Bukowsko tel: 13 46 74 015 wew. 34 sekretariat@bukowsko.pl