Działka na sprzedaż, 1075m2, Goczałkowice-zdrój, Aleja II

128 613 PLN

43 dni temu

Aleja II, Goczałkowice-zdrój, Slaskie, PL

 • 1 075 m2

 • 120 PLN/m2

 • 1 075 m2

 • 1 075 m2

 • 120 PLN/m2

 • 1 075 m2

Nr oferty: 888930 / 31782/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31782/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Komercyjna
 • Powierzchnia:1 075 m2
 • Cena:128 613 PLN

Opis

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100 zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 605, http://www.gpw.katowice.pl zaprasza do składania pisemnych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Goczałkowicach Zdroju przy Alei II obejmującej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4247/72. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 4247/72 o powierzchni 1.075 m2. Nieruchomość położona jest w Goczałkowicach Zdroju przy Alei II.. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ma przeznaczenie 1U – tereny zabudowy usługowej. Nieruchomość zapisana jest w KW nr KA1P/00089459/6 Sądu Rejonowego w Pszczynie. Sprzedaż jest opodatkowana 23 % podatkiem VAT. Cena wywoławcza wynosi 128.613,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzynaście złotych 00/100 netto). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych złotych). Termin wpłaty wadium: najpóźniej na dwa dni przed otwarciem ofert na konto: PKO BP 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521, z dopiskiem: „wadium na nabycie nieruchomości w Goczałkowicach. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu, traci złożone wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wszelkie informacje o nieruchomości uzyskać można w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pod numerem telefonu 32/ 60-38-775 w godzinach od 8:00 do 14:00. Oferty należy przesyłać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta nabycia nieruchomości w Goczałkowicach” do dnia 12.01.2022r. do godziny 10:00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A. 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19 za pośrednictwem poczty lub kuriera. Decydująca jest data i godzina dostarczenia przesyłki do siedziby Spółki. Oferta winna zawierać: - imię nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, - oferowaną cenę, - oświadczenie, iż oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz akceptuje warunki przetargu określone w niniejszym ogłoszeniu, - adres mailowy wskazany do kontaktu. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od otwarcia ofert. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2022r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w pokoju nr 3 na parterze. Kryterium oceny ofert będzie zaoferowana cena nie niższa niż cena wywoławcza. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Spółka wzywa tych oferentów do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Wybór oferty jest ważny po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej ceny nabycia przelewem na konto Spółki, najpóźniej na dwa dni przed terminem wyznaczonym do zawarcia umowy notarialnej. Nabywca pokrywa koszty aktu notarialnego. Po zakończeniu przetargu Spółka ustala termin i miejsce zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg, do stawienia się celem zawarcia umowy. Kontakt z oferentem odbywa się za pośrednictwem danych wskazanych w ofercie. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje protokolarnie w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Spółka zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. Kontakt: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. tel: 32 60-38-775 gpw@gpw.katowice.pl