Działka na sprzedaż, 1053m2, Jeziorany

41 500 PLN

45 dni temu

Jeziorany, WarminskoMazurskie, PL

 • 1 053 m2

 • 39 PLN/m2

 • 1 053 m2

 • 1 053 m2

 • 39 PLN/m2

 • 1 053 m2

Nr oferty: 888929 / 31781/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31781/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:1 053 m2
 • Cena:41 500 PLN

Opis

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej położonej w obrębie nr 1 miasto Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 131/7 o powierzchni 0,1053 ha opisanej w KW OL1B/00003631/3 będącej własnością Gminy Jeziorany. Działka przylega do drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 130/5 obręb ewidencyjny miasto Jeziorany. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jeziorany dla terenu położonego w rejonie ul. Kasztanowej, w rejonie ul. Kościuszki, w rejonie ul. Krótkiej i rzeki Symsarny, w rejonie ul. Kajki uchwalonym Uchwałą Nr XVII/149/20 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 października 2020 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4877 z dnia 04.12.2020 roku, teren na którym zlokalizowana jest działka nr 131/7 oznaczony jest symbolem 2MN - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Pl. Zamkowy 4 (pokój nr 8). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 41 500,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych) Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.150,00 zł (słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych) Minimalne postąpienie wynosi 415,00 zł (słownie: czterysta piętnaście złotych). Wadium należy wpłacać nie później niż do dnia 10-01-2022 r. włącznie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Jezioranach w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym nr konta 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902. Za zachowanie terminu wpłat wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończonym przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Jezioran. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej przyczyny. Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. 89 539 27 42 pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach. BURMISTRZ JEZIORAN /-/ MACIEJ LESZCZYŃSKI Jeziorany, dnia 13.12.2021 r. sporządziła: I. Ławrecka Kontakt: Urząd Miasta Jeziorany tel: 89 539 27 42 umjeziorany@wp.pl