Dom Wczasowy pn. „SYRENA I”

2 259 300 PLN

Piastowska, Polanica-zdrój, Dolnoslaskie, PL

 • 968,1 m2

 • 2 334 PLN/m2

 • 1 234 m2

 • 968,1 m2

 • 2 334 PLN/m2

 • 1 234 m2

Nr oferty: 1016865 / 8794/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 8794/3186/OOS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Obiekt komercyjny
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Powierzchnia:968,1 m2
 • Cena:2 259 300 PLN

Opis

- OGŁOSZENIE O PRZETARGU - FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH SP. Z O.O. z siedzibą 02-801 Warszawa, ul. Puławska 405a (dalej jako: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: POLANICA-ZDRÓJ ul. PIASTOWSKA 4, powiat KŁODZKI, woj. DOLNOŚLĄSKIE, Księga Wieczysta Nr: SW1K/00057010/6 OPIS NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona: dz. ew. nr 257/4 AM-8 obręb 0002 ZDRÓJ o pow. 0,1234 ha, zabudowana budynkiem Domu Wczasowego „SYRENA I” o pow. użytkowej 968,10 mkw. Budynek wzniesiony ok. 1905 r. Budynek wolnostojący, składający się z czterech kondygnacji: parter, I piętro, II piętro oraz poddasze. W budynku znajduje się 19 pokoi hotelowych (32 miejsca noclegowe) oraz pomieszczenia administracyjne, magazynowe i techniczne. Obiekt czynny sezonowo. Obiekt nie jest wyposażony w windę. Miejsca parkingowe dla gości zostały urządzone. Nieruchomość stanowi przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Stary Zdrój - Południe (Uchwała nr XXI/141/08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.) na mapie dokumentu planowania przestrzennego, obszar oznaczony jest jako: UZ/MT2 – usługi lecznictwa uzdrowiskowego oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego. Teren, na którym znajduje się nieruchomość objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej. Obiekt budowlany wpisany jest do wykazu zabytków prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu. 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.259.300 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100). 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 225.930 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100) na rachunek bankowy Spółki o numerze: 02 1090 2590 0000 0001 3620 8234, najpóźniej do dnia 20.06.2022 r. 3. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z Regulaminem sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu należących do Spółki (dalej jako „Regulamin”), który został opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://fwp.pl/ogloszenia_przetargi.html. 4. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z treścią obwieszczenia szczegółowego o przetargu opublikowanego na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://fwp.pl/ogloszenia_przetargi.html. 5. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium w wyznaczonym terminie na wskazany numer rachunku bankowego Spółki. 6. Oferty należy złożyć w dokładnie zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie tak, aby uniemożliwić zapoznanie się z treścią oferty bez naruszenia koperty. 7. Oferta winna w szczególności zawierać: 1) firmę lub imię i nazwisko oraz adres oferenta, 2) datę sporządzenia oferty, 3) wskazanie nieruchomości, których oferta dotyczy, 4) oznaczenie oferowanej ceny netto oraz oferowanej ceny obejmującej podatek od towarów i usług, gdy jego zapłata wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa, 5) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w obwieszczeniu szczegółowym, 6) oświadczenie każdego z oferentów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu, 7) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż na trzy miesiące od dnia publikacji obwieszczenia, o którym mowa w § 7 Regulaminu, oraz inne dokumenty jeżeli z wyżej wymienionych odpisów nie wynika umocowanie do podpisania oferty, 8) w przypadku pozostawania w związku małżeńskim – pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości i oświadczenie o ustroju małżeńskim majątkowym, według wzoru przygotowanego przez Spółkę (załącznik nr 5 do Regulaminu), 9) oświadczenie dotyczące klauzul RODO, według wzoru przygotowanego przez Spółkę (załącznik nr 6 do Regulaminu), 10) dowód wniesienia wadium. 8. Oferty należy składać w siedzibie Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o., 02-801 Warszawa ul. Puławska 405a, w sekretariacie biura (Biuro Zarządu) do dnia: 22.06.2022 r. g. 12:00. 9. Na kopercie należy umieścić dane oferenta oraz adnotację: „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości DW SYRENA I Polanica-Zdrój, ul. Piastowska 4, nie otwierać przed 22.06.2022 r. g. 12:30” 10. Termin otwarcia ofert: 22.06.2022 r. g. 12:30 Warszawa, ul. Puławska 405a (siedziba Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o.). 11. Przygotowanie i złożenie oferty następuje na koszt oferenta, Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. nie zwraca kosztów udziału w przetargach. 12. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, przy czym pierwszym dniem tego terminu jest dzień otwarcia ofert. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: +22 446 89 01 albo +48 501 541 915 lub e-mail: zarzad@fwp.pl. Kontakt: Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. tel: 22 446 89 01 zarzad@fwp.pl

Przeznaczenie

handel / usługi