Atrakcyjne działki w pobliżu Bydgoszczy - Kruszyn

85 000 PLN

Kruszyn, KujawskoPomorskie, PL

  • 987 m2

  • 86 PLN/m2

  • 987 m2

  • 86 PLN/m2

Nr oferty: 1457151 / DMMT-GS-1880

Nr oferty w biurze: DMMT-GS-1880

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Działka
  • Typ transakcji:Sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Powierzchnia:987 m2
  • Cena:85 000 PLN

Opis

Atrakcyjne działki budowlane położone na osiedlu domów jednorodzinnych. Działki położone zaledwie kilka kilometrów od Bydgoszczy, w miejscowości Kruszyn. Niedaleko działek znajduje się kompleks leśny. Bezpośrednio przy działkach znajduje się prąd, natomiast woda, gaz oraz kanalizacja wymaga wykonania przyłączenia poprzez drogę gminną. działka nr 115/49 - pow. 987 m2; cena 85 000 zł działka nr 115/28 - pow. 1034 m2; cena 85 000 zł działka nr 115/26 - pow. 1039 m2; cena 85 000 zł Działka nr 115/49 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwała Rady Gminy Sicienko nr XXVI/177/05 z dnia 23.03.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar wzdłuż drogi Bydgoszcz-Nakło, pomiędzy gruntami wsi Pawłówek, a drogą Osówiec-Kruszyn, w obrębie Kruszyn, gmina Sicienko. Zgodnie z zapisami powyższego mpzp, prezentowana działka leży w strefie MU3, a m.in jej zagospodarowanie zostało przedstawione w par.28 powyższej uchwały. § 28. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MU1 (pow. ok. 0,11 ha), MU2 (pow. ok. 0,35 ha), MU3 (pow. ok. 0,32 ha) i MU4 (pow. ok. 0,19 ha) ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami z następującymi ustaleniami: 1) zakazuje się wprowadzania funkcji usługowych: a) niezwiązanych z funkcją mieszkaniową, które nie mogą współistnieć na jednej działce budowlanej z funkcją mieszkaniową, oraz b) takich, które są określone w odrębnych przepisach prawa jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko; 2) dopuszcza się podział terenów według rysunku planu: a) MU2 i MU3 - na maksymalnie 3 działki budowlane każdy z terenów, b) MU4 - na maksymalnie 2 działki budowlane; 3) dopuszcza się inny podział terenów niż określony na rysunku planu pod warunkiem zachowania parametrów określonych w § 6, ust. 2; 4) wymaga się zachowania maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 0,50, z tym, że funkcja usługowa nie może zajmować powyżej połowy powierzchni terenu działki budowlanej; 5) wymaga się zachowania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki = 30%; 6) wymaga się od zabudowy: a) nie przekraczania wysokości zabudowy do kalenicy dachu 8,0 m, b) dopuszcza się zabudowę garażową na granicy sąsiednich działek budowlanych o ile będzie ona zespolona z analogiczną zabudową po stronie sąsiedniej działki, co należy udokumentować jednocześnie składanym wnioskiem o pozwolenie na budowę, c) nachylenia połaci dachów od 30° do 45° z głównymi kalenicami równoległymi lub prostopadłymi do dłuższych odcinków tylnych granic działek, z dopuszczeniem dachów budynków garażowych i do 20% powierzchni połaci dachów innych budynków o mniejszych spadkach, d) ograniczenia powierzchni zabudowy wolnostojących budynków garażowych na jednej działce budowlanej do 36 m², e) kolorystyki pokrycia dachów zbliżonej do ciemnej ceglastej czerwieni, lub czerni z odcieniem brązu, lub brązu, lub ciemnej zieleni, z tym, że zakazuje się wprowadzania więcej niż jednej barwy pokrycia dachu na jednej działce budowlanej, f) uwzględnienia zakazu zabudowy na części terenu objętej strefą ochronną istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia, w granicach maksymalnych linii nieprzekraczalnych dla zabudowy, do czasu przebudowy ww. linii na linię kablową (dotyczy MU2); 7) teren MU3 i części terenów MU2 i MU4 objęte strefą "W" ochrony archeologicznej - obowiązują wymagania określone w § 24 ust. 2; 8) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD2/ITx z wyjątkiem działki od strony północnej wydzielonej z terenu oznaczonego symbolem MU4, obsługiwanej z drogi dojazdowej oznaczonego symbolem KD4/ITx; 9) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, których wartość wzrośnie, w wysokości 15. Działki nr 115/28 oraz 115/26 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwała Rady Gminy Sicienko nr XXVI/177/05 z dnia 23.03.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar wzdłuż drogi Bydgoszcz-Nakło, pomiędzy gruntami wsi Pawłówek, a drogą Osówiec-Kruszyn, w obrębie Kruszyn, gmina Sicienko. Zgodnie z zapisami powyższego mpzp, prezentowane działki 115/28 oraz 115/26 leżą w strefie MN/MW2, a m.in ich zagospodarowanie zostało przedstawione w par.27 powyższej uchwały. § 27. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/MW1 (pow. ok. 1,60 ha), MN/MW2 (pow. ok. 1,24 ha) i MN/MW3 (pow. ok. 0,77 ha) ustala się przeznaczenie pod wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem domów wielopokoleniowych i związane z nią garaże na samochodowe pojazdy osobowe z następującymi ustaleniami: 1) zakazuje się wprowadzania funkcji niezwiązanych z funkcją mieszkaniową na działce, tj. zakazuje się budowy budynków o innych funkcjach niż mieszkalna i garażowa mieszkańców; 2) dopuszcza się podział terenów według rysunku planu: a) MN/MW1 - na maksymalnie 15 działek budowlanych, b) MN/MW2 - na maksymalnie 12 działek budowlanych, c) MN/MW3 - na maksymalnie 7 działek budowlanych; 3) dopuszcza się inny podział terenów niż określony na rysunku planu pod warunkiem zachowania parametrów określonych w § 6, ust. 2 oraz maksymalnej wielkości działki budowlanej 1200 m², z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w pkt 6 lit. b; 4) wymaga się zachowania maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 0,30; 5) wymaga się zachowania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki = 50%; 6) wymaga się od zabudowy: a) nie przekraczania wysokości zabudowy do kalenicy dachu 8,0 m, b) dopuszcza się łączenie do dwóch sąsiednich działek z budową jednego domu mieszkalnego jednorodzinnego (na działce budowlanej obejmującej dwie działki wydzielone z jednego terenu), c) dopuszcza się budowę budynków na styk z jedną z bocznych granic działki, wyłącznie w przypadku gdy taka zabudowa ma powstaą po drugiej stronie ww. granicy, co należy udokumentowaą jednocześnie składanym wnioskiem o pozwolenie na budowę; d) dopuszcza się zabudowę garażową na granicy sąsiednich działek budowlanych o ile będzie ona zespolona z analogiczną zabudową po stronie sąsiedniej działki, co należy udokumentowaą jednocześnie składanym wnioskiem o pozwolenie na budowę, e) nachylenia połaci dachów od 30° do 45° z głównymi kalenicami równoległymi lub prostopadłymi do dłuższych odcinków tylnych granic działek, z dopuszczeniem dachów budynków garażowych i części budynku o mniejszych spadkach, f) ograniczenia powierzchni zabudowy wolnostojących budynków garażowych na jednej działce budowlanej do 36 m², g) kolorystyki pokrycia dachów zbliżonej do ciemnej ceglastej czerwieni, lub czerni z odcieniem brązu, lub brązu, lub ciemnej zieleni, z tym, że zakazuje się wprowadzania więcej niż jednej barwy pokrycia dachu na jednej działce budowlanej, h) uwzględnienia zakazu zabudowy na części terenu objętej strefą ochronną istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia, w granicach maksymalnych linii nieprzekraczalnych dla zabudowy, do czasu przebudowy ww. linii na linię kablową (dotyczy MN/MW1 i MN/MW3); 7) skrajne części czterech działek budowlanych od strony południowej objęte strefą "W" ochrony archeologicznej - obowiązują wymagania określone w § 24 ust. 2; 8) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem KD3/ITx terenów MN/MW1 i MN/MW3 a z drogi jw. KD4/ITx terenu MN/MW2; 9) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, których wartość wzrośnie, w wysokości 15. Zapraszam do kontaktu! Sebastian Licencjonowany agent nieruchomości kom. 537 245 262 Zadzwoń i zapytaj o szczegóły oferty! Pomożemy Ci na każdym etapie transakcji, łącznie z bezpłatną pomocą specjalisty w uzyskaniu kredytu bankowego, zgromadzeniem dokumentacji do notariusza i sprawami posprzedażowymi. We współpracującej z naszym biurem kancelarii notarialnej otrzymasz 30% rabatu na taksę notarialną! Nasze biuro jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza w Bydgoszczy. Sprawy nieruchomości są niezwykle istotne - zaufaj profesjonalistom!

Ogrzewanie

jest

Ogrodzenie

brak

Oferta wysłana z Galactivca Virgo