Obiekt komercyjny na sprzedaż, 112m2, Żory, Piaskowa

224 640 PLN

Piaskowa, Żory, Slaskie, PL

  • 112 m2

  • 2 006 PLN/m2

  • 903 m2

  • 112 m2

  • 2 006 PLN/m2

  • 903 m2

Nr oferty: 1317766 / 9148/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 9148/3186/OOS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Obiekt komercyjny
  • Powierzchnia:112 m2
  • Cena:224 640 PLN

Opis

PREZYDENT MIASTA ŻORY o g ł a s z a drugie rokowania na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o funkcji usługowej, położonej w Żorach przy ulicy Piaskowej 22 Opis przedmiotu sprzedaży Ulica Piaskowa 22 Obręb Żory, karta mapy 3, rejestr nr 7528, nr księgi wieczystej GL1X/00027155/6 działka nr 3421/69 o pow. 0,0903 ha Cena wywoławcza 224.640,00 zł Do ceny uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. a) Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym, położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: J3 MN/U – „zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności z usługami”: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wyłączeniem usług obsługi komunikacji kołowej, w tym stacji paliw oraz stacji i warsztatów obsługi pojazdów, a także z wyłączeniem warsztatów kamieniarskich; b) Przedmiotowa działka położona jest w granicach udokumentowanych złóż Żory - Suszec (złoże węgla kamiennego). c) Przez wnioskowaną działkę przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Strefy ochronne od tych sieci i ich szerokości ustalają ich właściciele lub dysponenci. d) Działy III i IV księgi wieczystej Nr GL1X/00027155/6 są wolne od wpisów i obciążeń. Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym o funkcji usługowej – restauracja/bar. Obiekt jest nieużytkowany. Posiada dwie kondygnacje: 1 podziemną – piwnicę i 1 nadziemną: parter. Budynek jest wolnostojący. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 112 m2. Budynek powstał w 1992 roku. Obszar nieruchomości głównie w zachodniej i północnej części porośnięty jest trawą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami. Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej ulicy Piaskowej o nawierzchni asfaltowej, która przebiega po zachodniej stronie działki oraz przy drodze gminnej ulicy Brzozowej o nawierzchni asfaltowej, która biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki. Bezpośrednie dojście do budynku zorganizowano jako chodnik z płyt betonowych kwadratowych. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej, konstrukcji murowanej, nakryty jest jednospadowym dachem pokrytym papą. Budynek jest ocieplony. Posiada wyposażenie w instalacje: - wodociągową, - kanalizacyjną, - elektryczną, - centralnego ogrzewania, - wentylacyjną, - telekomunikacyjną, - alarmową. Długość działki wynosi około 28 metrów a jej szerokość około 35 metrów. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości. Na zbycie ww. nieruchomości zostały przeprowadzone dwa nieograniczone przetargi ustne: I przetarg – 18 maja 2022 r., II przetarg – 20 września 2022 r. Przetargi te nie dały rezultatu. Na zbycie ww. nieruchomości odbyły się również rokowania dnia 09.12.2022 roku i nie przyniosły rezultatu. Rokowania odbędą się 24.04.2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Żorach, przy Alei Wojska Polskiego 25, sala nr 3 na parterze. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest: 1) zgłoszenie udziału w rokowaniach, które składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. do 20.04.2023r. Kopertę opisać: Zgłoszenie udziału w rokowaniach w dniu 24.04.2023 roku na zakup nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki nr 3421/69, położonej w Żorach przy ulicy Piaskowej 22. Zgłoszenie powinno zawierać: ➢ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; ➢ datę sporządzenia zgłoszenia; ➢ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; ➢ proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U z 2021 roku, poz. 2213). 2) wpłata zaliczki w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 20.04.2023. r. Zaliczka zostanie uznana za wpłaconą w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócona w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia rokowań. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym przez Prezydenta Miasta terminie, zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory. Informacje o przedmiocie rokowań można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. (32) 43-48-246. Szczegóły na www.bip.zory.pl oraz www.geoportal.zory.pl Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich zamknięcia bez wybrania nabywcy nieruchomości. Prezydent Miasta Żory Kontakt: Urząd Miasta Żory tel: 32 43 48 246 umzory@um.zory.pl

Przeznaczenie

handel / usługi