Działka na sprzedaż, 1318m2, Zgierz, Łagiewnicka

220 000 PLN

Łagiewnicka, Zgierz, Lodzkie, PL

 • 1 318 m2

 • 167 PLN/m2

 • 1 318 m2

 • 1 318 m2

 • 167 PLN/m2

 • 1 318 m2

Nr oferty: 1155464 / 34254/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 34254/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:1 318 m2
 • Cena:220 000 PLN

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) oraz § 6 ust. 1, 3 i 4, § 12, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 26 października 2022 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Łagiewnickiej 10a Położenie nieruchomości: Zgierz, ulica Łagiewnicka 10a Numer ewidencyjny działki: 394/2 Jednostka rejestrowa, numer obrębu, oznaczenie użytków: G661, obr. Zgierz 116, Bp Powierzchnia w m2: 1318 Cena wywoławcza w złotych, w tym podatek 23% VAT: 220 000,- (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) Wadium w złotych: 20 000,- (słownie: dwadzieścia tysięcy). Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Zgierz. Dla powyższej nieruchomości w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta: KW Nr LD1G/00035851/2, w której, w dziale I-O widnieje wzmianka Dz. KW./LD1G/7078/22/1 z dnia 12 maja 2022 roku dotycząca sprostowania oznaczenia/obszaru nieruchomości. W dziale I-O wpisano: miejscowość Zgierz; działka numer: 394/2, ulica Łagiewnicka nr 8, sposób korzystania: działka gruntu; obszar całej nieruchomości 0,1318 ha; w dziale I-Sp, III i IV wpisów brak. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 15 września 2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłat wadium. Opis nieruchomości, przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania: Przedmiotowa nieruchomość położona jest w peryferyjnej, południowo – wschodniej części Zgierza, na obszarze dzielnicy Krzywie przy ulicy Łagiewnickiej 10a. Nieruchomość położona jest w pobliżu granicy Zgierza z Łodzią. Otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą zabudową gospodarczą. W pobliżu nieruchomości znajdują się także pojedyncze punkty handlowo-usługowe. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Łagiewnickiej. Działka posiada kształt zbliżony do regularnego prostokąta. Średnia szerokość działki wynosi około 10,5 metra (granica wschodnia i zachodnia). Średnia długość działki wynosi około 125 metrów (granica północna i południowa). Teren działki nie jest zabudowany. Na działce znajdują się nasadzenia roślinne. Przez teren ww. nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna 110 kV. Nieruchomość ma możliwość uzbrojenia w media instalacyjne znajdujące się na tym terenie (sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną, sieć gazową, sieć energii elektrycznej oraz sieć teleinformatyczną), przy czym warunki przyłączeniowe należy uprzednio uzgodnić z gestorami sieci. Nabywca nieruchomości ponosić będzie wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości pod zabudowę. Na nieruchomości nie przeprowadzono badań geotechnicznych gruntu mających na celu określenie wytrzymałości gruntu i poziomu wód gruntowych oraz nie wykonano badań nośności gruntu. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej nr 19 - „Krzywie”, w obszarze o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 19/MN. Dla ww. nieruchomości, na wniosek Gminy Miasto Zgierz, wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą. Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) istnieje możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz nabywcy nieruchomości. Warunki przetargu: 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w wyżej określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz Nr 74878300040017230320000108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 19 października 2022 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa notarialne, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa notarialne. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego - z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu lub stosownym pełnomocnictwem notarialnym, bądź przedłożenie notarialnego ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej. Podmioty zagraniczne przystępujące do przetargu obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 2. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się: a) ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości b) z uwarunkowaniami możliwości zagospodarowania – szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza, pok. 224, 210, tel. 42/714 31 91 lub 82. 3. Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu (przy braku innej dyspozycji) na konto, z którego należność została przelana. 4. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w wyniku przetargu został wyłoniony jako nabywca nieruchomości, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej. 7. Podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. 8. Protokół z przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialnej umowy sprzedaży oraz wszelkich wpisów, opłat sądowych. 9. Gmina Miasto Zgierz odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 10. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym bez jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości do zamierzonej formy użytkowania, jak również wznowieniem i okazaniem geodezyjnych granic nieruchomości oraz uregulowaniem stosunków sąsiedzkich ponosi nabywca. 11. Gmina Miasto Zgierz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane, a także za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla sprzedawanej nieruchomości. 12. Nabywca nieruchomości w trakcie realizacji na niej inwestycji zobowiązany będzie do spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy a także ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości. 13. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości naliczanego przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Zgierza oraz dbania o stan sanitarny działki, jak i jej otoczenia. 14. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć do Prezydenta Miasta Zgierza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, pok. 1. 15. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informacja o wyniku przetargu, zawierająca m.in. imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości, zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie podmiotowej BIP pod adresem bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż gruntów) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza na okres co najmniej 7 dni. 16. Organizator przetargu zobowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie później niż 35 dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po dokonaniu wpłaty przez nabywcę. 17. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, bez okazania granic. 18. Prezydentowi Miasta Zgierza przysługuje prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. 19. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pok. 3, tel. 42/714 31 83. 20. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach przetargu stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). 21. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanej dalej RODO) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie wyłonienia nabywcy nieruchomości jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II nr 16. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka bądź na adres Urzędu Miasta Zgierza wskazany powyżej. 2. Będą przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, stan cywilny. 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu: a) przeprowadzenia postępowania przetargowego (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 6 ust.1 lit. e RODO) b) podpisania, wykonania i rozliczenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO). 4. W każdej chwili oferentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3. Przestaniemy przetwarzać dane oferenta w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności oferenta lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych oferentowi przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich oraz złożenia skargi w związku z ich przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Dane osobowe oferenta będą przechowywane przez okres: a) dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia postępowania przetargowego dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia wynikające z ww. procedury i zawartej notarialnej umowy sprzedaży; b) dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia przetargu, jeżeli nie dojdzie do wyłonienia oferenta jako nabywcy nieruchomości i zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, dane osobowe związane z uczestnictwem w przetargu zostaną niezwłocznie usunięte. 7. Dane osobowe oferenta mogą być przekazywane notariuszowi w celu wykonania czynności notarialnych lub w razie gdyby okazało się to konieczne zewnętrznym kancelariom prawnym. Poza tym dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie, gdy nakazuje tego przepis prawa. 8. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe oferentów nie są profilowane. 22. Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeńw Urzędzie Miasta Zgierza, na stronie pod adresem www.bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż lokali) oraz w dzienniku „monitorurzędowy.pl” na stronie internetowej pod adresem www.monitorurzedowy.pl. Kontakt: Urząd Miasta Zgierz tel: (42) 714 -31-83 e-urzad@umz.zgierz.pl