Działka na sprzedaż, 1858m2, Żary, K. Baczyńskiego

280 000 PLN

K. Baczyńskiego, Żary, Lubuskie, PL

 • 1 858 m2

 • 151 PLN/m2

 • 1 858 m2

 • 1 858 m2

 • 151 PLN/m2

 • 1 858 m2

Nr oferty: 1260827 / 35212/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 35212/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:1 858 m2
 • Cena:280 000 PLN

Opis

Zarząd Powiatu Żarskiego Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j, Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego Lp.: 1. Położenie i opis nieruchomości, nr działki, powierzchnia: Obręb 0007 miasta Żary ul. Baczyńskiego, nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształtem zbliżonym do prostokąta oznaczona ewidencyjnie działką nr 114/6 o pow. 0,1858 ha, stanowiąca użytek Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Działka posiada korzystną konfigurację, bardzo dobre nasłonecznienie, nie jest narażona na podtopy, powodzie i erozje. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej kilku lokalowej i jednorodzinnej oraz bezpośrednio przy Zespole Szkół Budowlanych. Brak urządzonego dojścia i dojazdu do działki jednakże od drogi publicznej (ul. Baczyńskiego ) oddziela ja chodnik i niewielka skarpa z 10 drzewami typu parkowego. W pobliżu działki przebiega sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz gazowa, a wody opadowe z ulicy odprowadzane są do kanalizacji burzowej. Księga wieczysta/ obciążenia i zobowiązania: Księga wieczysta: ZG1R/00028534/2. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem na rzecz Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach. W stosunku do Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu. Brak innych obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary, uchwalonym Uchwałą Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25.11.1999 r. zmienionego uchwałą nr XXXVIII/27/2006 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 kwietnia 2016 r. działka położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej, zabudowa intensywna Cena wywoławcza nieruchomości/ Wadium: Cena wywoławcza: 280 000,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT Wadium: 20 000,00 zł I Przetarg odbył się w dniu 19 września 2022 r, II Przetarg ustny odbył się 12.12.2022 r., III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27.02.2023 r. o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5, sala nr 108. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w takim terminie aby najpóźniej w dniu 22 lutego 2023 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego Aleja Jana Pawła II nr 5, 68-200 Żary, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Powiatu Żarskiego. Na dowodzie wpłaty należy wpisać opis nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłaty wadium, tj. właściciela rachunku bankowego bądź pełnomocnika do tego rachunku, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przetargu i okażą się dowodem osobistym, który będzie legitymował osobę, a przypadku osoby prawnej również dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców lub stosowne pełnomocnictwo notarialne lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy uprawniające do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej. W przypadku gdy nieruchomość ma być nabywana jako majątek firmy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej wymagane jest aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: aktualny odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego W przypadku nabycia nieruchomości w ramach spółki – aktualną umowę spółki (tekst jednolity lub umowę ze wszystkimi aneksami), a gdy działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wszystkich wspólników na nabycie nieruchomości, chyba, że umowa spółki uprawnia wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabycia nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników; Oświadczenie współmałżonka, gdy: - pozostaje we wspólnocie majątkowej (ustawowej lub umownej), iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przez współmałżonka uczestniczącego w przetargu, - posiada rozdzielność majątkową, iż na dzień przetargu pozostaje związany umową o rozdzielności majątkowej Brak wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez jednego ze współmałżonków będzie skutkował przepadkiem wniesionego wadium a przetarg czynić się będzie za niebyły. Uczestnicy przetargu są zobowiązani przed przystąpieniem do przetargu do zapoznania się ze: - stanem prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu, tym samym nie wnoszą i nie będą wnosić z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych roszczeń w stosunku do Powiatu Żarskiego, - warunkami przetargu, które przyjmują bez zastrzeżeń. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium podlega: - zaliczeniu na cent nabycia - w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy - zwrotowi – w przypadku odwołania bądź unieważnienia lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym – na rachunek bankowy wpłacających wadium, nie dłużej niż w ciągu 3 dni od daty unieważnienia lub odwołania lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym, - zwrotowi – uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu na ich rachunek bankowy, nie dłużej niż w ciągu 3 dni od daty zakończenia przetargu. Wyłoniony w wyniku przetargu Nabywca będzie poinformowany w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu o terminie zawarcia aktu notarialnego. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel. 68 4790614, 68 4790623.Oględziny nieruchomości mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, nr tel. 68 - 479 06 14. STAROSTA /-/ Józef Radzion 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby lub telefonicznie:68 4790600. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3.Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie - art. 6 ust. 1 lit c i/lub e RODO ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań w interesie publicznym tj. przeprowadzenia przetargu nieruchomości. - art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w przypadku zawarcia Umowy z wyłonionym Nabywcą nieruchomości, w celu jej wykonania, - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeśli takie się pojawią. W przypadku podania danych kontaktowych np. nr telefonu do usprawnienia komunikacji między nami, dane te będą przetwarzane na postawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 4. Państwa dane osobowe możemy przekazać innym organom i podmiotom, przy czym dokonamy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Starosta zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Starostwie systemów informatycznych. 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z obowiązującą w Starostwie Instrukcją Kancelaryjną - wieczyście. 6. Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do przetargu oraz w późniejszym etapie zawarcia stosownej umowy. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania; ograniczenia przetwarzania; - wniesienia sprzeciwu - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. - usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa). - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 ze zm.). Ko