Działka na sprzedaż, 716m2, Żagań, Żelazna

58 000 PLN

Żelazna, Żagań, lubuskie, PL

  • 716 m2

  • 81 PLN/m2

  • 716 m2

  • 716 m2

  • 81 PLN/m2

  • 716 m2

Nr oferty: 1533003 / 38096/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38096/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 716 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Budowlana
  • Cena:58 000 PLN

Opis

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA ÓSMY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż komunalnej nieruchomości Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, o pow. 0,0716 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym 3130/2, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00053026/2, położona przy ul. Żelaznej w Żaganiu. Cena wywoławcza nieruchomości: 58.000,00 zł. Wadium 5.800,00 zł. Opis nieruchomości: Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości dogodny – drogą o nawierzchni bitumicznej – ul. Żelazną oraz od ul. Leśnej. Wykonanie bezpośredniego wjazdu na teren nieruchomości, w porozumieniu z zarządcą drogi oraz uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, należeć będzie do inwestora. Teren nieruchomości płaski, częściowo ogrodzony. Sieci uzbrojenia znajdują się w ul. Żelaznej oraz Leśnej. Bezpośrednie włączenie do sieci uzbrojenia należeć będzie do inwestora. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem M2 – obszar budownictwa jednorodzinnego Działka wpisana jest w księdze wieczystej ZG1G/00053026/2 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – brak Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 14 lipca 2022 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 22 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 30 listopada 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 16 lutego 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Czwarty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 26 kwietnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Piąty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 12 lipca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Szósty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 28 września 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Siódmy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 13 grudnia 2023 r i zakończył się wynikiem negatywnym. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk - sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 16 lutego 2024 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl Kontakt: Urząd Miasta Żagań tel: (068) 477 1035 info@um.zagan.pl