Mieszkanie na sprzedaż, 48,8m2, Żagań, Lubuska

161 000 PLN

Lubuska, Żagań, lubuskie, PL

  • 48,8 m2

  • 3 299 PLN/m2

  • 48,8 m2

  • 3 299 PLN/m2

Nr oferty: 1532990 / 10021/3186/OMS

Nr oferty w biurze: 10021/3186/OMS

Szczegóły

  • Oferta:Mieszkanie 48,8 m2 na sprzedaż
  • Cena:161 000 PLN

Opis

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż komunalnej nieruchomości Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4, położony przy ul. Lubuskiej 16A, o powierzchni 48,80 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 7,20 m2, wraz z udziałem 68/1000 w częściach wspólnych budynku ul. Lubuska 16 A oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 3925, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00044662/6, o powierzchni 0,0916 ha. Cena nieruchomości 161.000,00 zł i jest to cena wywoławcza Wadium 16.100,00 zł. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny położony na IV kondygnacji (poddaszu) budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Lubuskiej 16a w Żaganiu. Lokal posiada osobne wejścia ze wspólnego korytarza do dwóch pokoi oraz łazienki i wc. Lokal w stanie złym - wymaga remontu kapitalnego. W lokalu znajdują się sieci elektryczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna, wymagające remontu. W lokalu znajduje się piec kaflowy i trzon kuchenny, brak instalacji ogrzewczej. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW1 – teren mieszkaniowy, wysokiej intensywności Nieruchomość wpisana w jest w księdze wieczystej ZG1G/00044662/6 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II, pokój nr 4 (Pałacyk - sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnieść na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 16 lutego 2024 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 11 stycznia 2024 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 11 stycznia 2024 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), Tel. (068) 477 10 35, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl. Kontakt: Urząd Miasta Żagań tel: (068) 477 1035 info@um.zagan.pl